Andorka Rudolf - Bevezetés a szociológiába

Nincs raktáron
Andorka Rudolf - Bevezetés a szociológiába
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9633894026
2 900 Ft
A vásárlás után járó pontok: 29 Ft
Részletek

A jelen tankönyv több mint húszéves oktatási tapasztalat terméke, a rendszerváltás után végzett legfontosabb szociológiai vizsgálatok eredményeivel. A szociológia tudományának alapkérdéseit, a szociológia történetét és módszertanát tárgyaló első három fejezet után tizenhat további fejezetben egy-egy társadalmi jelenséggel foglalkozik. Röviden bemutatja a jelenségre vonatkozó elméleteket, a vizsgálatra használt módszertant, más országokban megfigyelhető tendenciákat. Részletesen tárgyalja a magyarországi helyzetet, s végül utal a jelenség társadalompolitikai eszközökkel való alakításának lehetőségeire. A szerző a makroszociológiától halad a mikroszociológia felé: a társadalmi szerkezet és az egyenlőtlenségek tárgyalásából indul ki, és az emberi viselkedés és a kultúra jelenségeivel fejezi be a szociológiai jelenségek bemutatását.

Adatok
szerző
Andorka Rudolf
cím
Bevezetés a szociológiába
kiadó
Osiris Kiadó
kiadási év
2003
oldalszám
662
kötés
kemény kötés
megjegyzés
néhány oldalon aláhúzások tollal!
Cikkszám
9789633894026
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 23
A szociológia mint tudomány
A szociológia tudománya 31
A társadalmi struktúra, intézmények, kultúra 33
A társadalomtudományok történeti kialakulása 34
A szociológia tárgya, módszere és alapvető szemlélete 36
A társadalomtudományok emberképe 37
Mire jó a szociológia? 38
A szociológus szerepei 40
Szociológiai kutatás és politikai cselekvés 40
A szociológiai kutatások objektivitása 41
Összefoglalás 44
Vitakérdések 45
Alapfogalmak és szakkifejezések 45
Ajánlott irodalom 46
A szociológia története
Az előfutárok 48
Az "alapító atyák" 51
A klasszikusok kortársai 64
A két világháború közötti szociológusok 68
A szociológia irányzatai a második világháború utáni évtizedekben 73
Új elméletei orientációk az 1980-as és 1990-es években 84
A magyar szociológia története 91
Összefoglalás 95
Vitakérdések 97
Alapfogalmak és szakkifejezések 97
Ajánlott irodalom 98
A szociológia módszertana
A szociológiai vizsgálat lépései 99
A probléma megfogalmazása 99
Elméleti hipotézisek 99
Operacionalizálás 99
Adatgyűjtési módszerek 100
Elemzés 101
Az eredmények közzététele 102
Mintavétel 102
Kérdőívkészítés 105
Megkérdezés vagy interjú 106
Vélemények és attitűdök mérése skálákkal 106
Kódolás 107
Adatfeldolgozás 107
Mérési szintek 108
Nominális szint 108
Ordinális szint 109
Intervallumszint 109
Aránymérő szint 109
Táblázatok készítése és elemzése 110
Egyszerű statisztikai mutatók 111
Két- és többváltozós elemzési módszerek 113
Etikai kérdések 116
Összefoglalás 117
Vitakérdések 117
Alapfogalmak és szakkifejezések 117
Ajánlott irodalom 118
Egyenlőtlenség, szegénység
Alapfogalmak 119
Egyenlőség-egyenlőtlenség 120
Méltányosság, igazságosság 120
Szegénység 121
Módszerek 122
Háztartásjövedelem-feltétel 122
Háztartáspanel-feltétel 122
Létminimum 123
Jövedelmi decilisek 125
Elméletek 126
Az elfogadható egyenlőtlenség mértéke 126
Egyenlőtlenség a történelemben 127
Az egyenlőtlenség és a szegénység okai 128
Nemzetközi tendenciák 129
Szegénység a fejlődő országokban 130
Szegénység a fejlett országokban 132
Magyarországi helyzet 135
Szegénység 1945 előtt 135
Szegénység és egyenlőtlenség a szocialista korszakban 135
Szegénység és egyenlőtlenség a rendszerváltás óta 139
Kik a szegények? 141
Társadalompolitika 144
A jóléti állam kiépülése 144
Viták a jóléti államról 145
A magyar jóléti rendszer 146
Összefoglalás 147
Vitakérdések 148
Alapfogalmak és szakkifejezések 148
Ajánlott irodalom 148
Társadalmi szerkezet és rétegződés
Alapfogalmak 152
Társadalmi szerkezet, státusz és szerep 152
Társadalmi rétegződés 153
Társadalmi osztály, réteg, státuszcsoport, elit 153
Módszerek 154
Survey-módszer 154
Önbesorolásos módszer, presztízsvizsgálat, társadalmi-gazdasági státusz 155
Elméletek 156
Harmónia-, konfliktus-, csere- és kényszerelméletek 156
Konzervatív és radikális elméletek 157
A társadalmi szerkezet kategóriáinak elméleti alapjai 159
Sokdimenziós társadalomszerkezet-elméletek 161
Pénztőke, kulturális tőke, szociális tőke 162
Hatalomelméletek 162
Új marxista társadalomszerekezet-elméletek 163
Presztízs, társadalmi helyzet és társadalmi miliő 165
A társadalmi helyzet hatása az egyén életére, nézeteire 166
A társadalmi kategóriák száma 167
Nemzetközi tendenciák 169
A társadalmi szerkezet változása 169
A "munkásosztály elpolgárosodása" és az "osztályok elhalása" 170
Magyarországi helyzet 172
Társadalmi szerkezet a két világháború között 172
"Két osztály és egy réteg" 174
Rétegződésvizsgálatok 175
Elméleti modellek 183
A jövedelmi és életkörülmény-különbségek növekedése a rendszerváltozás óta 185
Társadalompolitika 187
Összefoglalás 188
Vitakérdések 189
Alapfogalmak és szakkifejezések 190
Ajánlott irodalom 190
Város és falu
Alapfogalmak 192
Város és község 192
Egyéb formák 193
Urbanizáció, városodás, városiasodás 193
Szuburbanizáció, szegregáció, slum, invázió, szukcesszió, filtráció 193
Módszerek 194
Elméletek 196
Urbanizáció 196
A városi és a falusi életmód különbségei 196
Városökológiai elméletek 198
Nemzetközi tendenciák 200
Urbanizációs tendenciák 200
Szegregáció és slumosodás a nagyvárosokban 201
Az emberi kapcsolatok és a lelki egészség 201
Magyarországi helyzet 202
Késleltetett városfejlődés 202
Tanyák 204
Városhiányos településhálózat 204
Az életkörülmények különbségei 207
Regionális különbségek 209
Budapest városökológiai övezetei 210
Lakásviszonyok 211
Társadalompolitika 212
Településfejlesztési politika 213
Lakáspolitika 215
Összefoglalás 215
Vitakérdések 216
Alapfogalmak és szakkifejezések 216
Ajánlott irodalom 217
Társadalmi mobilitás és vándorlás
Alapfogalmak 220
Társadalmi mobilitás 220
Nyitott és zárt társadalom 222
Vándorlás (migráció) 222
Állandó és lakónépesség 222
Ingázás, nemzetközi vándorlás, vándorlási egyenleg 223
Módszerek 220
Az ISPA-paradigma 224
Az összes mobilak aránya, strukturális és cirkuláris mobilitás 227
Stratifikációs paradigma, útelemzés 228
Loglineáris paradigma 230
A belső vándorlás adatforrásai és arányszámai 232
A nemzetközi vándorlás adatforrásainak hiányosságai 233
Elméletek 234
A társadalmi rendszerek hatása a mobilitásra 234
A strukturális tényezők hatása a mobilitásra 235
Az "amerikai álom" 236
Mobilitás a posztindusztriális társadalmakban 236
Környezet vagy öröklés 236
Mobilitás a szocialista társadalmakban 237
A mobilitás társdalmi hatásai 238
Mobilitás és társadalmi egyenlőtlenség 238
Az ember mint vándorló lény 239
A belső vándorlás átmenetének elmélete 240
A nemzetközi vándorlások átmenetének elmélete 241
Nemzetközi tendenciák 242
Történelmi vizsgálatok 242
Nemzetközi összehasonlítások 243
Az iskolai végzettség hatása a mobilitásra 244
A belső vándorlás 245
Nemzetközi vándorlások 245
Magyarországi helyzet 247
Történeti kutatások 247
Nemzedékek közötti mobilitás 248
Társadalmi mobilitás rétegenként 250
A mobilitás esélyek egyenlőtlensége 253
A magyar mobilitás és a nemzetközi trendek 254
Nemzedéken belüli mobilitás, elitcsere 255
Belső vándorlás 256
Nemzetközi vándorlás 259
Társadalompolitika 260
Összegfoglalás 261
Vitakérdések 261
Alapfogalmak és szakkifejezések 263
Ajánlott irodalom 263
Népesség, népesedés, egészségügyi ellátás
Alapfogalmak 266
Demográfia 266
Termékenység, halandóság, reprodukció, morbiditás 267
Módszerek 267
A születések mutatói 268
A halálozás mutatói, a halandósági tábla 269
Csecsemőhalandósági és természetes szaporodási arányszámok 270
Elméletek 271
A demográfiai átmenet elmélete 272
A termékenység közgazdaságtani és szociológiai elméletei 273
Nemzetközi tendenciák 276
Népességszám 276
Halandóság 277
Termékenység 279
Magyarországi helyzet 282
Népességszám 282
Halandóság 284
Termékenység 291
Társadalompolitika 294
Összefoglalás 296
Vitakérdések 297
Alapfogalmak és szakkifejezések 298
Ajánlott irodalom 298
Kiemelt demográfiai csoportok: nők, idősek, fiatalok és gyermekek
Alapfogalmai 302
Az időskor alsó határa 302
A fiatalkor határai 303
A gyermekkor és a serdülőkor 303
Módszerek 304
Népszámlálások 304
Szociológiai adatfelvételek 304
Elméletek 304
A nemek közötti különbségek okai 304
A férfiak és a nők közötti munkamegosztás 306
Az egyén életciklusának szakaszai 306
A felnőttkor előtti és utáni életszakaszok elkülönülése és meghosszabbodása 307
Nemzetközi tendenciák 308
A nők hátrányai a világ különböző országaiban 308
A nyugdíjrendszerek problémái 309
Az ifjúság problémái 311
A gyermekek relatív elszegényedése a fejlett országokban 312
Magyarországi helyzet 313
Nők 313
Idősek 315
Fiatalok 319
Posztadoleszencia Magyarországon 324
Gyermekek 325
Társadalompolitika 327
A nők hátrányai mérséklésének lehetőségei 327
A magyar nyugdíjrendszer problémái 327
Családpolitika 329
Összefoglalás 330
Vitakérdések 331
Alapfogalmak és szakkifejezések 332
Ajánlott irodalom 332
Faj, nemzet, etnikai csoport, kisebbségek
Alapfogalmak 334
Faj, rassz 335
Nemzet 335
Nemezeti és vallási kisebbség, etnikai csoport 336
Rasszizmus, etnocentrizmus, nacionalizmus 337
Előítélet, sztereotípia, diszkrimináció 338
Módszerek 339
Elméletek 339
A nemzettudat kialakulása 339
Az agresszív nacionalizmus kialakulásának okai 340
Nemzetközi tendenciák 341
A feketék helyzete az Egyesült Államokban 341
A multikulturális társadalom 342
Az autoritárius személyiség 342
Magyarországi helyzet 343
A nemzettudat Magyarországon 343
A roma kisebbség helyzete 345
A zsidó vallási kisebbség és az antiszemitizmus 347
Társadalompolitika 349
Összefoglalás 349
Vitakérdések 350
Alapfogalmak és szakkifejezések 350
Ajánlott irodalom 350
Család
Alapfogalmak 351
Csoportok 352
Család, családmag, háztartás 353
Házasságtípusok 354
Módszerek 355
Elméletek 356
A családfejlődés evolucionista elmélete 356
A háztartások törtneti változásai Európában 357
A család funkciói 358
A szerelem és a szexualitás történeti változásai 359
Háború a család körül 360
A gyermekek helyzete a családban 361
A felnőttek és idős szüleik közötti kapcsolat 361
Nemzetközi tendenciák 362
Magyarországi helyzet 365
Háztartásnagyság és háztartástípusok 365
Házasságkötés 366
Válás 367
Házasságon kívüli születés 368
A családok életciklusának változásai 368
A házastársak kiválasztása 369
A család funkcióinak változásai 370
A családra vonatkozó társadalmi normák 371
Társadalompolitika 373
Összefoglalás 373
Vitakérdések 374
Alapfogalmak és szakkifejezések 375
Ajánlott irodalom 377
Oktatás
Alapfogalmak 378
Oktatás, nevelés, a társadalom integrációja 378
Emberi beruházás 378
Módszerek 379
Iskolai végzettségi arányszámok 379
Beiskolázási arányszámok 379
Elméletek 380
Az iskola szerepe 380
Kulturális tőke és nyelvi készségek 383
Öröklés 384
A meritokratikus társadalom 385
Nemzetközi tendenciák 386
Az iskolai végzettség és a beiskolázási arányszámok növekedése 386
Az iskolai végzettség hatása az életpályára 387
Magyarországi helyzet 389
A magyar népesség iskolai végzettsége 389
Iskolázottság és társadalmi helyzet 391
Az oktatásból kimaradtak helyzete 394
A kisegítő iskolák 395
Társadalompolitika 396
Összefoglalás 399
Vitakérdések 401
Alapfogalmak és szakkifejezések 401
Ajánlott irodalom 401
Gazdaság
Alapfogalmak 404
A közgazdaságtan és a gazdaságszociológia viszonya 404
Informális, második, szürke és fekete gazdaság 406
Szervezet, intézmény, bürokrácia 407
Módszerek 408
Elméletek 409
A gazdasági élet szereplőinek motivációi 409
Gazdasági mechanizmusok: reciprocitás, redisztribúció, piac 410
Vita a szocialista gazdaságról 411
A "menedzserek forradalma" 412
A bürokratikus szervezetek 412
A gazdasági fejlődés társadalmi korlátai 413
Nemzetközi tendenciák 414
A tudományos munkaszervezés és az emberi kapcsolatok irányzat 414
Gépesítés és automatizálás 416
Autonóm munkacsoportok és a munkás-önigazgatás 416
A munkaerőpiacok 417
Munkanélküliség 418
Az informális gazdaság 418
Magyarországi helyzet 419
Üzem- és munkaszociológiai vizsgálatok 419
A vállalatok és a kormány közötti alku 421
A második gazdaság 422
Vállalati gazdasági munkaközösségek 424
A privatizáció 426
Az új gazdasági elit és a magánvállalkozók 426
A munkanélküliség 427
A háztartások alkalmazkodása a gazdasági nehézségekhez 429
Társadalompolitika 429
Összefoglalás 430
Vitakérdések 431
Alapfogalmak és szakkifejezések 432
Ajánlott irodalom 432
Állam, kormányzat, politika
Alapfogalmak 433
Állam, körmányzat, politika 434
Halatom és uralom 434
Tradicionális, karizmatikus és racionális-legális uralom 435
Demokrácia, totalitarizmus, autoritarizmus 435
Párt, nyomást kifejtő csoport, mozgalom 437
Civiltársadalom 438
Jóléti állam 438
Módszerek 439
Elméletek 440
Az állam 440
A nemzetállam 441
Bemokrácia és gazdasági fejlettség 41
Állampolgári kultúra 442
Totalitarizmuselméletek 442
Demokrácia éspiacgazdaság 444
Nemzetközi tendenciák 444
A demokráciák számának változása 445
A pártok támogatottsága 446
Kiábrándulás a politikából 446
Helyi hatalmi viszonyok 447
A jóléti juttatások 447
Magyarországi helyzet 448
A piacgazdaság és a demokrácia támogatottsága 449
A pártok szavazótáborának összetétele 450
Közvélemény a jóléti juttatásokról 455
Társadalompolitika 456
Összefoglalás 457
Vitakérdések 458
Alapfogalmak és szakkifejezések 458
Ajánlott irodalom 459
Életmód
Alapfogalmak 463
Módszerek 464
Időmérleg 464
Háztartás-statisztika 464
Megfigyelés és élettörténet 465
Elméletek 466
Az életmód szerepe Max Webernél 466
A hivalkodó fogyasztás 466
Az időfelhasználás szociológiája 466
Munkáséletmód és a szegénység kultúrája 467
Praxis és habitus Bourdieu-nél 468
Társadalmi miliők 469
Nemzetközi tendenciák 470
A szabadidő növekedése 470
Időmérleg-vizsgálatok 471
Egyéb vizsgálatok 472
Magyarországi helyzet 473
Időmérleg-vizsgálatok 473
Jövedelemkiegészítő munkák 475
Újabb tendenciák 477
A férfiak és nők életmódja közötti különbség 479
A társadalmi rétegek életmódjának különbségei 480
Életstíluscsoportok 481
A szegények és a romák életmódja 482
Társadalompolitika 483
Összefoglalás 484
Vitakérdések 485
Alapfogalmak és szakkifejezések 485
Ajánlott irodalom 486
Kultúra, értékek, és normák, szocializáció
Alapfogalmak 488
Kultúra, szubkultúra, kulturális plurazimus 488
Normák 489
Értékek 490
Szocializáció, szerep, státusz 491
Az élet minősége 493
Kulturális szakszociológiák 493
Módszerek 494
Rokeach, Inglehart és Kohn módszere az értékek vizsgálatára 494
Az attitüdők vizsgálata 495
Az élet minőségének vizsgálata 495
Elméletek 496
A gazdasági alap és a kultúra kölcsönhatásai 496
Értékek változásának elméletei 497
A nevelés dilemmái 497
Az élet minőségének három dimenziója 498
Nemzetközi tendenciák 499
Az értékek változása 499
A szocializációt befolyásoló körülmények 500
Az élet minőségének vizsgálata 502
Magyarországi helyzet 502
A tradicionális értékek uralma 502
Normák és életminőség a magyar társadalomban 506
Könyvolvasás, televíziózás 507
Társadalompolitika 508
Összefoglalás 509
Vitakérdések 509
Alapfogalmak és szakkifejezések 510
Ajánlott irodalom 510
Deviáns viselkedés
Alapfogalmak 512
Deviáns viselkedés 512
Módszerek 513
Statisztikai mutatók 513
Viktimológiai felvételek 513
Az alkoholizmus becslési módszerei 514
Epidemiológiai vizsgálatok 516
Elméletek 516
A deviancia funkciói és diszfunkciói 516
A szociológiai elméletek jellemzői 517
Biológiai elméletek 518
Pszichológiai elméletek 519
A szocializáció zavarai 520
A bűnözés magyarázata a racionális választás elmélete alapján 520
Kulturális elméletek 521
Anómialeméletek 523
Minősítési elmélet 525
Nemzetközi tendenciák 526
Öngyilkosság 526
Bűnözés 526
Alkoholizmus 528
Kábítószer-fogyasztás 528
Lelki betegségek 529
Magyarországi helyzet 530
Öngyilkosság 530
Bűnözés 531
Alkoholizmus 532
Kábítószer-fogyasztás 533
Lelki betegségek 535
A deviáns viselkedés okai Magyarországon 536
Társadalompolitika 541
Összefoglalás 542
Vitakérdések 544
Alapfogalmak és szakkifejezések 544
Ajánlott irodalom 544
Vallás
Alapfogalmak 547
Vallás és vallásosság 548
Egyház, szekta, felekezet, kultusz 548
Civil vallás 549
Fundamentalizmus 550
Módszerek 550
Elméletek 550
A vallás funkciója a társadalomban 550
A gazdaság és a vallás összefüggései 551
A szekularizáció elmélete 552
Nemzetközi tendenciák 553
Szekularizációs tendenciák 553
Fundamentalizmus 554
Új vallási mozgalmak 554
Magyarországi helyzet 555
A magyar társadalom felekezet szerinti összetétele 555
A vallásosság változásának tendenciái 556
Társadalompolitika 560
Összefoglalás 560
Vitakérdések 561
Alapfogalmak és szakkifejezések 561
Ajánlott irodalom 562
Társadalmi változás
Alapfogalmak 564
Társadalmi változás 564
Gazdasági növekedés, gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés 565
Jólét, életminőség 565
Gazdaság- és társadalomtípusok 566
Centrum és periféria 567
Módszerek 568
Elméletek 569
Rustow elmélete 569
Az ipari társadalom elmélete 570
A modernizáció elmélete 573
Elias civilizációs elmélete 574
Dependenciaelmélet, centrum és periféria 575
A modernizáció új elmélete 576
Forradalomelméletek 578
Nemzetközi tendenciák 580
Magyarországi változások 586
Modernizációs kísérletek, 1825-1945 586
A szocialista modernizációs kísérlet kudarca 587
Rendszerváltozás Magyarországon 588
Életszínvonal 589
Társadalmi szerkezet 591
Emberi erőforrások 595
Modern mentalitás, értékek, normák 596
Demokrácia 597
Társadalompolitika 599
Összefoglalás 600
Vitakérdések 602
Alapfogalmak és szakkifejezések 602
Ajánlott irodalom 602
Bibliográfia 605
Függelék 629
A magyar szociológia műhelyei, oktató- és kutatóhelyei, publikáció lehetőségek 629
Alapfogalmak és szakkifejezések 633
Névmutató 649
Tárgymutató 657