Bánóczi József - Révai Miklós élete és munkái

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Bánóczi József - Révai Miklós élete és munkái
Bánóczi József - Révai Miklós élete és munkái
Bánóczi József - Révai Miklós élete és munkái
Bánóczi József - Révai Miklós élete és munkái
Bánóczi József - Révai Miklós élete és munkái
Bánóczi József - Révai Miklós élete és munkái
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
1 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 15 Ft
Részletek

Megilletődés!
»Azon főképpen Istennek tartozó, közelebb pedig embertársához önként viseltető köteles szeretetét gyakorló Férfi - azon királyához hívséges Személy - azon hazáját szerető Honfi - azon magyar nyelv keletének buzgó, de már elfáradt Tenyésztője - azon borostyán koszorús Verselő - bölcselkedés, tudákosság, rajzolás, csínosodás, és egyéb szabad becsű tudományoknak Űzője s Előmozdítója - azon magyar szó és irás Eleveneknek Remeklője - azon az ájtatos papi rendnek Egyházi Dísze - azon Pesten lévő Tanulmányok közönségének munkás Tagja - azon tudós könyv nyaláboknak Szerzője s Kiadója - azon életében eleven könyvtárnak Foglalatja - azon egyetlenegy, fő tiszteletreméltó Révai Miklós! megszűnt fáradságával, virrasztásaival az ideig való élőknek szolgálni; nyugszik zöld, örökös hírű-nevű hantjain termendő virág bokrétái között! De lelke és halhatatlan érdeme a mennyekben, az Isten színe előtt örvendezve énekli soha heverést nem tudó pályájának jó végzését!

Adatok
szerző
Bánóczi József
cím
Révai Miklós élete és munkái
alcím
A M. T. Akadémia által a Fraknói-Horváth dijjal jutalmazott pályamű
kiadó
Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala
kiadási év
1879
oldalszám
415
kötés
kemény kötés
megjegyzés
borító kopottas, ajándékozási bejegyzéssel
Cikkszám
564897
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Révai fejlődése 1752-1777
Bevezetés 3
Révai 1752-ben született; hogyan hívták; mért másította meg születése helyét 6
Atyja közkatona, utóbb csizmadia volt; testvérei, Mátyás Csanádon neveltetik, az apa meghal, a család tönkre megy - egy leány-gyermek kivételével 10
Mátyás Szegeden tanul, Kariba latin verselése buzdítja, szülőföldjének szeretete bírja a kún romok megéneklésére 13
Kecskeméten a piarista szerzetbe lép, mi bírta erre. Jelleme ellenkezik választott pályájával. Milyen volt viszonya a szerzethez s hogyan fogja föl ő maga? 17
Révai történettel foglalkozik, Cicero hatása Révaira. Molnár Jeles Épületei. A költészet, első alagyáit írja 25
A latin próza, a józsanság Révai jellemében. A XVIII. század philosophiája, Révai türelmessége, mily philosophiát tanult 31
Révai-Nagy Károlyban. Károly gróf, Varjas János. Nyitrán mathematikával és archittecturával foglalkozik. A tanítás befolyása Révaira. - Révai nemzeti programja 36
Második fejezet
Révai írói föllépése 1777-1780
Bécs a múlt században. Mária Terézia germanizálása, miért szerette őt a nép. Bécs a magyar szellemi élet központja 47
Révai Bécsben. Megismerkedik a testőrök irodalmi működésével. Sonnenfels és Denis. Bécs befolyása Révaira 51
Révai Nagy-Váradon, tankönyveket ír a nemzeti iskolák használatára, magyar nyelvtanát nem fogadják el. Az irodalom-történet kétféle adatai 56
A Magyar alagyák első könyvek. E kor olvasó közönsége és bírálata. Az alkalmi költés. A Szinyér Váraljai szüret, Révai helytelen nézete a műfordításról 59
A physika. A menykövek mivoltáról, miért fordította ezt Révai. A műszók 68
Révai akadémiai tanár, miért megy el innét. Emlékbeszéde Mária Terézia fölött 72
Harmadik fejezete
Révai mint nyelvművelő 1780-1787
Révai újra Bécsben. Itt fogamzik meg benne a kiadások eszméje, fölhívása, a tájszók és közénekek gyűjtése, Cornides, a Heraldika. Révai nevelő Looson, Hédervár. Visszamegy Bécsbe 79
A régi magyar írásmódról - Révai a Halottas Beszéd kiejtéséről, a szenvedő alakról, Az ikes ige. Az igeragok. Révai nem fogadja el a finn rokonságot. A magyar betűk egyszerűsítése. A szók továbbképzése. Későbbi tanok első elemei 86
Révai Gráczban nevelősködik, de hirtelen megy el, insége 93
A Hírmondó a nyelvművelés eszköze, a kiadásoknak újonnan való bejelentése 96
Révai mint újságíró 109
Az ujság közönsége. Az írók eredménytelen küzdése a latin nyelv ellen, erőszak kellett, hogy végleg mellőzzék. A germanizáló rendelet, II. József nem volt germanizátor, a bizonyító tények. Mária Terézia és II. József összehasonlítása 116
Révai akadémiát sürget, II. József és Révai 122
Révai Győrött. A költeményes gyűjtemény hírré adatása, az előfizetések. Ellenfelei gyanúsítják, ínsége. A magyar Amalthea. Hogyan szerzi meg a költséget kiadásaihoz 125
Negyedik fejezet
A magyar renaissance
A magyar renaissance kezdete, az irodalmi iskolák, a három irány eredete és közönsége. A magyar renaissance kiinduló pontja 143
Az új méretű versek elsősége. Baróti nyelvrontása, a latinos szórend 148
A prosodiai elvek. - Molnár naturalisztikus eljárása, Baróti prosodiáját a magyar hangsúlyra alapítja, Rajnis az új méret magyar eredetijét vitatja, ingadozó elmélete. A prosodiai harczok 156
A helyesírás kérdése, az elvek és elvtelenségek, a reformáló törekvések. Révai befolyása 165
Révai magatartása a prosodiai harczban, a magyar és a latin prosodai különbségei, a h betű kérdése, révai a mai prosodai megteremtője 170
A tudós költés, a dilettantizmus, az iskolák fölbomlása 177
Révai költői méltatása 183
A magyar reaissance fejlődése. Révai a történeti szellem megtestesítője 190
Ötödik fejezet
Tiz év küzdelmei 1787-1797
Révai Győrött rajztanító, ismeretségei, Fengler püspök. Viszálya tanító-társaival, az ügy elintézése 195
József visszavonja rendeleteit. A szent Korona Győrött, Révai ünneplése 200
Bessenyei Jámbor szándéka, Révai akadémiai izgatásai. Eszterházy József gróf és Sándor Leopold főherczeg. A helytartótanács leirata, Révai Budára megy 205
A reaissance a politikában és a társadalomban 210
Kedvezőtlen fordulat az Akadémia ügyében, Révai fölirata a helytartótanácshoz, kik voltak az akadémiai eszme kifejtői. Fölterjesztése a nádorhoz 214
Az Akadémia terve, czélja, költségvetése és alapja, az Akadémia jelöltjei. Révai miért nem kandidálja Bessenyeit 221
Révai az egyetem aesthetikai tanszékére folyamodik, Bécsbe megy, saecularisatiója. Viszálya a várossal, ellenségei és üldöztetése. A numismatika tanszékére pályáz. Esztergom 232
A Martinovics-féle mozgalom. Latina. Angulorum Trisectio. 242
Hatodik fejezet
Révai nyelvészeti fejlődése 1797-1802
Hogyan lett Révai nyelvésszé 251
A nyelvtan Révai előtt. Pereszlényi, a Proludium, a Debreczeni Grammatika 257
A nyelvtudomány állapota Révai korában, a zsidó és magyar nyelv rokonsága 263
A pesti és bécsi kéziratok. Révai és Kulcsár. Komárom. Nyugalmaztatásért folyamodik. Sopronban lakik, utóbb Bécsben 268
Az Ilias fordítása, Carmina quaedam, német ódája, Beregszászi és Gyarmathy. A török nyelv rokonsága, mi vezette erre. Adelung 286
A Theresianum. Vályi meghal. Révai folyamodása az egyetem magyar tanszékére. A helytartótanács ajánlata egy Grammatica megírása ügyében.- Révai meghivatása 284
Hetedik fejezet
A magyar nyelv rendszere 1802-1807
Beköszöntő fölolvasása. Betegsége. - Műveinek kiadását sürgeti, mennyi nyereségre számít. - A veszprémi káptalan és Marczibányi segélyezése. - Megjelenik az Antiquitates és az Elaboratior Grammatica. Miért írta ezeket Révai latin nyelven 291
A művek ellenzést keltenek, Verseghy. Révai tanítványai, hogyan írnak ezek mesterekről.- Kik voltak a vita-iratok szerzői? 298
A nyelvtan segédeszközei. Révai a nyelv történetét teszi a nyelvtan alapjává. A nemzeti elem Révai fölfedezésében. A régiség haszna, túlbecsűlése 309
Schlegel Frigyes, Grimm Jakab. Révai és Grimm összehasonlítása. Révai a történeti nyelvészet megalapítója. A nyugateurópai és a magyar renaissance 320
A rokon nyelvek, Révai nézete a héber és finn rokonságról. A betűváltozás törvénye, Révai összehasonlító módszerének birálata. Verseghy a régiség és összehasonlítás ellen. Révai és Verseghy összehasonlítása 324
Az összetett mássalhangzók egyszerűsítése. Révai helyesírási elvei. A helyesírási vita, Révai etymologikus kiejtése. Kazinczy szófejtő orthographiát diadalra juttatja 334
A rendhagyó igék s az óhajtó mód ragozása. Az ikes igék, nem Révai kezdette először sürgetni állandó használatukat. Ez alak elleni végségek okai. Verseghy az ikes igék ellen. A nyelvszokás, az ellenfelek túlzása. Miért lett az ikes használat állandó? 344
A szenvedő alak. Révai egyetértésben Verseghyvel. Révai, korának legnagyobb grammatikusa és nyelvésze 361
Nyolczadik fejezet
A nyelvújítás 1802-1807
Milyenek voltak a magyar nyelv tanítói. Révai egyetemi tanári állása, minő egyetemi reformokat kíván a magyar nyelvoktatás ügyében, hallagtóinak száma 367
Révai Budapest, hogyan él. A drágaság, szegénysége. Mártonfi pártfogása 372
A magára hagyott irodalmi mozgalomnak központjává a nyelv lesz. Nyelvművelésés nyelvújítás. - Barczafalvi ellen Kazinczy 379
Révai a nyelvújítás ellen, elítéli a purismust, a szócsinálás és fölösleges. Egyetemleges ítélete a nyelvújító írók fölött 283
Révai a nyelvtanújítást is nyelvrontásnak bélyegzi. Révai mint nyelvőr, fölszólalása az újságok rossz magyarsága ellen. Veszprém, a dunántúli orthologia székhelye, nyelvrontásról vádolja Révait. 487
Miért tartották Révait nyelvújítónak. Hogyan vert gyökeret a nyelvújítás,- Kazinczy és Révai 394
Kiadatlan munkái. Alázatos segedelem kérése e munkák kiadása ügyében. Kecskemét mezővárosa és Pest megye segítik 401
Révai halála 405
Függelék. Toldi Révai-tervrajza 406