Dr.Füzi Imre szerk. - Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól napjainkig

Nincs raktáron
Dr.Füzi Imre szerk. - Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól napjainkig
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
1 600 Ft
A vásárlás után járó pontok: 16 Ft
Részletek

Előszó

E tankönyv a Zrínyi Miklós katonai Akadémia alap- és levelezőfakultás hallgatói, valamint néphadseregünknek a hadművészet története kérdései iránt érdeklődő állománya számára készült. Terjedelmi korlátainál fogva a hadművészet évezredeket felölelő történetének csupán a legfőbb fejlődési irányaival foglalkozik, és ezen keresztül nyújt betekintést fejlődésébe.
A hadművészet története a megismerés eszköze, tanulmányozása elősegíti a katonai gondolkodás, a széles szakmai látókör kialakítását, és megkönnyíti a hadművészet korszerű elméletének elsajátítását. A katonai elmélet fejlődésének fontos feltétele az elmúlt korok tapasztalatainak felhasználása.
A hadművészet története a hadtörténelem alkotórésze. Kutatja a fegyveres küzdelem előkészítésének, megvívási módjainak és formáinak keletkezését, fejlődését, általánosítja az elmúlt háborúk tapasztalatait, feltárja a hadművészet fejlődési folyamatait, a hadviselés gazdasági, erkölcsi-politikai és technikai alapjait, meghatározza a változást előidéző törvényszerűségeket, alapot teremt a korszerű katonai elmélet fejlesztéséhez. A hadművészet története egyben a hadtudomány egyik legfontosabb tudományterülete is, annak kategóriáit és fogalomrendszerét használja, mert csak így képes legérthetőbben kifejteni tartalmát. Gyakorlatilag három fontos területtel: a hadászat, a hadműveleti művészet és a harcászat történetével foglalkozik.

Adatok
szerző
Dr. Szántó Mihály, Gonda András, Dr.Füzi Imre, Lengyel Ferenc, Szauter Lajos
cím
Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól napjainkig
kiadó
Zrínyi Katonai Kiadó
kiadási év
1986
oldalszám
415
kötés
kemény kötés
megjegyzés
néhány ceruzás bejegyzéssel
Cikkszám
578067
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Bevezetés 13
Dr. Szántó Mihály - Gonda András: Az egyetemes és a magyar hadművészet fejlődése a második világháború kirobbanásáig
A rabszolgatartó társadalom korának hadművészete 17
Az ókori keleti államok hadművészete 17
A klasszikus rabszolgatartó államok hadművészete 18
A hadtudományi irodalom kezdete 22
A rabszolgatartó társadalom hadművészetének összegezése 23
Hadművészet a feudalizmus korában
A nyugat-európai hadművészet a feudalizmus első felében 25
Hadművészet a lőfegyver megjelenésének, majd elterjedésének századaiban 27
A hadtudományi irodalom jelentősebb képviselői a XV-XVIII. században 30
A feudalizmus hadművészetének összegezése 31
A magyar hadszervezet és hadművészet a honfoglalástól a XVIII. század végéig 33
A magyarok hadművészete a IX-XIII. században 33
A banderiális hadrendszer kialakulása 35
A Hunyadiak szerepe a magyar hadművészetben 36
Magyar hadszervezet és hadművészet a XVII-XVIII. századi török- és Habsburg-ellenes küzdelmek idején 38
Zrínyi Miklós hadvezéri tevékenysége. A magyar hadtudományi irodalom kezdete 40
Magyar hadszervezet és hadművészet a II. Rákóczi Ferenc vezette függetlenségi háborúban 44
A magyar hadművészet fejlődésének összegezése 45
A burzsoá hadművészet kialakulása és fejlődése a XIX. század közepéig 48
Hadművészet a Francia Köztársaság háborúiban 48
Napóleon hadművészete 49
A katonai elmélet a XIX. század első felében 52
A kor hadművészetének összegezése 54
A magyar hadművészet a XIX. században 56
Hadművészet az 1848-49-es magyar forradalomban és szabadságharcban 56
A Magyar Királyi Honvédség létrejötte a XIX. század második felében 58
A hadművészet fejlődése a XIX. század második felében 60
Az ipari forradalom eredményei és hatása a hadművészetre 60
A hadművészet fejlődése a XIX. század második felében 61
A katonai elméletek fejlődése a XIX. század második felében 63
A marxista katonai elmélet keletkezése 64
A korszak legfontosabb hadművészeti tapasztalatai 66
A hadművészet fejlődése az első világháborúban 67
A szemben álló államcsoportok gazdasági, politikai és katonai helyzete 67
Katonai elméletek és doktrínák a háború előestéjén 69
A felek hadászati tervei és az erők csoportosításai 71
A mozgóháború időszaka 72
Az állásháború időszaka 75
A haderőnemek, fegyvernemek és szakcsapatok fejlődése az első világháborúban 81
A hadművészet fejlődése az első világháborúban 84
A szovjet hadtudomány kialakulása és fejlődése a polgárháborúban 88
A Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg megteremtése 88
A Vörös Hadsereg hadművészetének főbb vonásai az intervenció és a polgárháború éveiben 89
A Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadserege és honvédő háborúja 91
A Tanácsköztársaság hadseregének létrehozása 91
A Vörös Hadsereg honvédő háborújának hadművészete 92
A fegyveres erők, a haditechnika, a katonai elméletek és nézetek, valamint a hadművészet a két világháború között 96
A nemzetközi kapcsolatok és a gazdaság fejlődésének alakulása 96
Elképzelések a jövő háborújáról 99
Burzsoá katonai elméletek 101
A mély hadművelet elmélete 104
A nagyhatalmak fegyveres erői 106
A haditechnika fejlődése 108
A fegyveres erők szervezeti fejlődése 112
A hadművészet fejlődése 113
Összefoglalás 120
Gonda András: A második világháború története
A háború előzményei, szakaszai, az első időszak főbb eseményei 125
A második világháború jellege és időszakai 125
A Lengyelország elleni hadjárat és a "furcsa háború" 125
Északnyugat-Európa lerohanása 128
A nyugat-európai hadjárat 128
A német légierő és flotta tevékenysége Anglia ellen 131
Háború Afrikában és a Balkánon 132
A második világháború második időszaka legfontosabb katonapolitikai és hadtörténelmi eseményei 134
Németország és a Szovjetunió katonapolitikai helyzete 1941 júniusában 134
A nagy honvédő háború kezdeti időszaka 136
A moszkvai csata védelmi szakasza 138
A Vörös Hadsereg moszkvai ellentámadása 140
Japán és az Amerikai Egyesült Államok hadba lépése 141
A Vörös Hadsereg általános támadása 142
A német fegyveres erők 1942. évi nyári-őszi hadjárata és Sztálingrád védelme 143
Döntő fordulat a második világháború menetében 147
A sztálingrádi ellentámadás és a győzelem világtörténelmi jelentősége 147
A Vörös Hadsereg általános támadása 150
Az 1942. évi észak-afrikai hadműveletek 151
A kurszki csata 151
Amerikai-angol partraszálló hadműveletek a Földközi-tenger és a Csendes-óceán térségében 1943-ban 154
A Vörös Hadsereg 1943-as nyári-őszi általános támadása 155
Hadi események a második világháború negyedik időszakában és az európai háború befejezése 157
A szovjet csapatok 1944. évi téli-tavaszi hadjárata 157
A szövetségesek normandiai partraszállása 158
A csendes-óceáni hadműveletek 160
A Vörös Hadsereg 1944. évi nyári-őszi hadjárata 161
A szövetségesek hadműveletei Németország nyugati részében, Olaszországban és a Csendes-óceánon 163
A Vörös Hadsereg 1945. évi téli-tavaszi hadjárata 164
A második világháború ötödik időszaka és a háború befejezése 168
Japán feltétel nélküli kapitulációja 168
A második világháború katonai-politikai eredményei 169
Füzi Imre: A magyar külpolitika fő vonásai, a honvédség felkészítése és állapota, belépés a háborúba, hazánk felszabadítása
Magyarország politikai és katonai törekvései a két világháború között 175
A magyar külpolitika fő jellemzői, út a háborúhoz 175
A Magyar Királyi Honvédség fejlesztésének szakaszai 177
A magyar katonai elmélet és a hadsereg felkészítése 180
A hadsereg kiképzettsége 182
Az országgyarapítás következményei, a honvédség állapota a Szovjetunió megtámadása előtt 184
Belépés a Szovjetunió elleni háborúba 188
A hadiállapotot megelőző katonai-politikai események 188
Magyar kötelékek hadműveletei a német-szovjet arcvonalon 189
A Tiszántúl felszabadítása: a debreceni hadművelet 192
Hadászati helyzet a Kárpát-medencében 192
A német-magyar erők csoportosítása és feladataik 194
A szovjet főparancsnokság elgondolása 194
A hadművelet lefolyása 198
A budapesti hadművelet 201
A német-magyar csapatok helyzete, tervei 201
A szovjet főparancsnokság elgondolása, a 2. Ukrán Front parancsnokának elhatározása 201
A hadművelet lefolyásának első szakasza 203
A hadművelet második szakasza. A Szolnok, Hatvan irányú csapás 204
A hadművelet harmadik szakasza. A 2. és 3. Ukrán Front erőfeszítése a budapesti csoportosítás bekerítésére 206
A német felmentési kísérletek elhárítása 208
A bekerített csoportosítás felszámolása 209
A dunántúli hadműveletek 211
A hadműveleti helyzet 1945. február közepén 211
A szovjet főparancsnokság elgondolása és terve. A 3. Ukrán Front parancsnokának elhatározása 212
A védelmi hadművelet lefolyása 214
A bécsi támadó hadművelet. A felek helyzete és elgondolásaik 216
A hadművelet lefolyása 218
A magyarországi hadműveletek tapasztalatai 220
Hadászat 220
Hadműveleti művészet 221
Harcászat 225
Lengyel Ferenc: A hadművészet fejlődése a második világháborúban
A haderőnemek, fegyvernemek és szakcsapatok fejlődése 231
A német fegyveres erők szervezeti és technikai fejlődése 231
A szovjet fegyveres erők szervezeti és technikai fejlődése 240
Az Egyesült Államok fegyveres erőinek szervezeti és technikai fejlődése 245
Anglia fegyveres erőinek szervezeti és technikai fejlődése 247
A támadás fejlődése a második világháború éveiben 249
A német csapatok hadászati támadása 249
A szovjet csapatok hadászati támadása 253
Az angol-amerikai csapatok hadászati támadása 259
A hadászati támadás összegezett hadművészeti tapasztalatai 260
A német csapatok támadó hadműveletei 264
A szovjet csapatok támadó hadműveletei 267
Az angol-amerikai hadsereg támadó hadműveleteinek főbb vonásai 275
A támadó hadműveletek összegezett hadművészeti tapasztalatai 275
A német csapatok támadóharca 279
A szovjet csapatok támadóharca 281
A szovjet csapatok különleges viszonyok között folytatott támadásának főbb sajátosságai 288
Széles folyóakadályok leküzdése 288
A lakott településekért vívott harc 289
Találkozóharcok és -ütközetek 290
Támadás sötétben (éjszaka) 291
A támadóharc összegezett hadművészeti tapasztalatai 292
A védelem fejlődése a második világháborúban 295
A hadászati védelem 295
A hadászati védelem összegezett hadművészeti tapasztalatai 301
A védelmi hadműveletek 303
A védelmi hadműveletek összegezett hadművészeti tapasztalatai 310
A védelmi harc 312
A védelmi harc összegezett hadművészeti tapasztalatai 320
A csapatok vezetésének szervei és működésük főbb vonásai a második világháborúban 323
A német fegyveres erők vezetése 323
A szovjet fegyveres erők vezetése 324
A francia-angol koalíció vezetése 328
Az angol-amerikai koalíciós vezetés 329
Szauter Lajos - Szántó Mihály: A hadművészet második világháború utáni fejlődésének fő kérdései
A második világháború utáni katonapolitikai helyzet legfőbb jellemzői 334
A haderőnemek, fegyvernemek és szakcsapatok szervezeti és fegyverzeti változásai 338
A szovjet fegyveres erők fegyverzeti és szervezeti változásai 338
Főbb kapitalista országok fegyveres erőinek fegyverzeti és szervezeti változásainak tendenciái 347
A hadművészet fejlődése 351
A hadászat fejlődése 351
A hadműveleti művészet fejlődése 358
A harcászat fejlődése 369
A hadművészet második világháború utáni fejlődésének összegzése 374
A második világháború utáni főbb helyi háborúk hadművészeti tapasztalatai 376
A koreai háború 376
A vietnami háború 377
Az I-III. arab-izraeli háború 378
A negyedik arab-izraeli háború 380
A második világháború utáni főbb helyi háborúk hadművészeti tapasztalatainak összegzése 386
A Magyar Néphadsereg története 389
A demokratikus néphadsereg megszervezése és fejlődése 1948 közepéig 390
A hadsereg a proletárdiktatúra győzelmétől 1956. november 4-ig 396
A Magyar Néphadsereg a szocialista konszolidáció és a minőségi fejlesztés időszakában 401
Táblázatok jegyzéke 408
Irodalomjegyzék 410
Jegyzetek 415