Hóman Bálint - Magyar pénztörténet

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Hóman Bálint - Magyar pénztörténet
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963-7425-57-8
4 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 45 Ft
Részletek

Éppen száz esztendeje mult, hogy Weszerle József 1816-ban - a budapesti egyetemre a numismatika tanárává és egyetemi könyvtárőrré nevezetetvén ki - elsőnek fogott hozzá a magyar éremtan és pénztörténet rendszeres feldolgozásához. Sajnos, az anyaggyűjtésen túl nem jutott. Korai halála megakadályozta munkája elvégzésében. Száz év telt el és a magyar pénztörténet egyes korszakainak monographikus feldolgozása még mindig a megoldásra váró feladatok közé tartozik. Az előtanulmányok csekély száma, a metrologiai és éremchronologiai részletkutatás hiányos volta rendkívül megnehezítik e feladat sikeres megoldását. A mikor minde nehézségek mellett is hozzáfogtam a középkori magyar ezüstvaluta történetének feldolgozásához, az a meggyőződés vezetett, hogy arra - habár hézagos lesz is - elodázhatatlanul szükségünk van. Ez a meggyőződés vezet ma is, midőn több évi munkám gyümölcsét közrebocsátva, elnézést kérek esetleges hiányaival és fogyatkozásaival szemben. Szolgáljon mentségemül, hogy nagyrészt töretlen utakon jártam. Ha mégis sikerült eredményt elérnem, abban nem kis részük van azoknak, a kik lekötelező szívességgel és előzékenységgel segítettek kutatásaimban...

Adatok
szerző
Hóman Bálint
cím
Magyar pénztörténet
alcím
1000-1325
kiadó
Maecenas Könyvkiadó
kiadási év
1991
oldalszám
710
kötés
bársony kötés
kiegészítő információk
Az érmekről készült fekete-fehér ábrákkal és kihajtható mellékletekkel illusztrálva. A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában, 1916-ban megjelent mű reprint díszkiadása.
Cikkszám
947151
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 3
A felhasznált oklevéltárak és forrásgyűjtemények jegyzéke 6
Bevezetés 10
A pénz
Pénztudomány, éremtan, pénztörténet
A pénztörténet segédtudományai, forrásai és feladatai
Pénztani alapfogalmak
A középkori súlyrendszer
A font 29
Római font
A Karoling-font súlya és eredete
Új-római font
Kelta (gall) font
A márka 46
A márka-súly eredete
Északi márka
Angol Tower-márka
Ó-kölni és kölni kereskedelmi márka
Párisi (troyesi) márka
Az északi, kölni kereskedelmi és angol márka elterjedése
Velenczei márka
A kölni márka elterjedése
A 16 unicás új fontok
A márka súlyfelosztásai
Bajor, osztrák, cseh és lengyel márkasúlyok 62
Nürnbergi és regensburgi márka
Az ó-bécsi márka
A bécsi márka eredete és súlyának megállpítása
Az 1760-1767-iki súlyreform
Landshuti, müncheni, augsburgi, prágai, morva, tiroli, salzurgi, friesachi és krakói márkák
Szent István fontja és a ravennai oklevél 83
A súlymértékek XI. századi forrásainkban
A ravennai oklevél hitelessége
Szent István fontja
Középkori magyar márkák 90
A márka meghonosodása Magyarországon
Különféle márkák a forrásokban
A budai márka
Erdélyi (szebeni) márka
Magyar márka (Béla király márkája)
Esztergomi márka
Szepesi márka
Német (bécsi) márka
A márka magyarországi súlyfelosztása
A mázsa
A XV-XIX. századi magyar súlymértékekről 110
A budai márka mint országos súlymérték
Erdélyi súlyok
Török súlymértékek meghonosodása
A budai (magyar) font
A budai (bányavárosi, magyar) font és márka súlyemelkedése
A mázsa (magyar és bécsi)
Az 1715: LXIII. t.-cz. és a bécsi súly behozatala
Az erdélyi "pisetum"-súly
A méterrendszer
Táblázatok 122
A Magyarországon 1000-1874-ig használatos súlymértékek
Az európai márkasúlyok
A magyar pénztörténet
Római és frank pénzrendszer 129
A római rézpénz
Ezüst pénz: a denarius
Aranypénzek
Nagy Konstatinosz pénzreformja: a solidus és a siliqua
Római pénz a frankoknál
A Meroving-kori aranyvaluta
A frank denár és a 40 denáros solidus
A Karolingok pénzreformja, a középkori ezüstdenár-rendszer megalapítása, az ezüstsolidus
A Karolingok utódainak pénzverése
A bajor pénzszámítás, a 30 denáros solidus
Autonom bajor pénzverés
II. Henrik bajor herczeg regensburgi pénzverése
A magyarok terménypénze és a "pensa auri" 154
Cserekereskedés, terménypénzek
Az ősmagyarok pénzei
A magyar vérdíjrendszer, a "tinópénz" és a "pensa auri"
A "pensa auri" jelentése
Összefoglalás
Szent István pénzverése 169
Az önálló magyar pénzverés megalapítása
István pénzeinek leírása
II. Henrik herczeg pénzverésének hatása Istvánéra
Metrologiai adatok
Az egykorú külföldi pénzek és Szent István obolusai
Magyar pénz külföldi leletekben
Utánveretek
A Szent István-kori pénzláb
Eredmények
A XI. századi pénzromlás és a herczegek pénzverése 192
A XI. századi magyar pénzek leírása
Körülmetszett pénzek
Bélyegváltozatok és sigla-rendszer
Éremchronologika
Metrologiai adatok
I. András pénzrontása, a pénzújítás rendszere
A herczegi pénzverés
I. Béla pénzverése és a Krónika
Salamonkori pénzromlás
Géza pénzverése
Szent László és a pénzújítási rendszer
Az első denárok verése
Eredmények
A XII. századi aprópénz-korszak 236
A XII. századi pénzek leírása
Visszatérő éremtypusok
Éremchronologia
Metrologiai adatok; pénzláb
A XII. századi pénzverés két korszakának jellemzése
Eredmények
A XII-XIII. századi termény- és ezüstrúdvaluta 274
Az európai érczrúdvaluta
A magyarországi terményvaluta
Az ezüstvaluta és a márkasúly meghonosodása
A márka ezüst
A finom ezüst és a közönséges ezüst márkák színezüsttartalma
A mérlegelt ezüst
A friesachi denárok kora. 1200-1240 289
Külföldi pénzek magyar leletekben
A friesachi denárok pénzlába
A friesachiak elterjedésének okai
II. András pénzeinek leírása, friesachi hatások
Metrologiai adatok, pénzláb
Visszaélések a pénzverés körül
Esztergomi érseki veretek
Az utolsó Árpádok és utódaik pénzverése. 1235-1308 315
Az ezüstrúdvaluta háttérbe szorulása
A pénzek leírása
Metrologiai adatok, pénzláb
A pénzverés jellemzése
A báni denárok. 1255-1325 329
Dalmáczia, Horvátország és Szlavónia pénzforgalma a XI-XII. században
András herczeg szlavón veretű pénzei
A szlavónaiai báni kamara felállítása
A báni denárok leírása, chronologiája és metrologiai adatai
Pénzláb
Az ötpensás báni számítási márka
A báni pénz elterjedése Magyarországon
A baranyai hatpensás márka
A báni pénzverés hatása a magyar királyi pénzverésre
Királyi banalisok
Erdélyi számítási márkák
A bécsi denárok 1264-1338 353
A bécsi pénz magyarországi leletekben
A bécsi denárok metrologiai adatai és pénzlába
A forrásadatok bírálata
A bécsiek magyarországi forgalmának okai
A magyar számítási mód
A tízpensás bécsi denármárka
A magyar veretű "bécsi denárok"
Metrologiai adatok, pénzláb
A széles, kis, igen kis és közepes bécsiek
A bécsi pénz hatása a magyar pénzverésre
A cseh garasok és aranyforintok. 1301-1325 387
A garas
A cseh garasok metrologiai adatai és pénzlába
A cseh, morva, lengyel és osztrák garasmárkák
A cseh garas magyarországi forgalma
Magyarországi (cseh) garasmárkák
A pénzforgalom a XIV. sz. elején
Károly Róbert 1323. évi pénzreformja
A firenzei arany
Az ezüstdenárvaluta bukása
A magyar aranyforint és garas
A pénzverési regale 410
A pénzverési jog
Pénzverési illeték és pénzverési nyereség
A pénzváltás joga
Pénzváltási nyereség
A pénzújítási rendszer
A régi, külföldi pénz és veretlen ezüst beváltásából származó királyi jövedelem
A magyar király jövedelme a XII. században a III. Béla-kori kimutatás alapján
Az esztergomi érsek pénzverési évtizede
Az évi pénzkibocsátás összege
A pénzverési illeték adóvá alakulása
A collecta lucri camerae
Mentességek ez alól
A félfertós collecta
A pénzújítási rendszer megszüntetése és a portális adó
A szlavóniai hétdenáros collecta
A pénzverés és pénzváltás administratiója 456
Pénzverőhelyek
Az esztergomi kamara és a kamarák decentralisatiója
A pénzverők szervezete a XI-XII. században
A XIII. századi szabad községi szervezet
A bérletrendszer
Izmaelita és zsidó kamaraispánok
A kamarák szervezete a bérletrendszer idején
Állami ellenőrzés
A pisetum
A pénzverőmunkások létszáma
A hamispénzverés
Adalékok Magyarország középkori árstatisztikájához. 1000-1325 474
Az ártörténet vagy történeti árstatisztika feladatai
A rendszeres ártörténet kidolgozásának nehézségei
Értékarány
Mértékek: Űr-, gabona-, hossz- és területmértékek (hold, ekeföld, mansio)
Pénzérték- és ártáblázatok
A magyar és Magyarországon forgó külföldi pénzek aranyértéke
A számítási márkák aranyértéke
A "márka ezüst" aranyértéke
Földárak
Kisebb földterületek, belsőségek ára
Telekárak
Házárak
Szőlőárak
Malomárak
Vegyes ingatlanok ára
Nagyobb birtokok ára
Szolgaárak
Birtok és szolgák együttes ára
Lóárak
Szarvasmarha- és disznóárak
Gabonaárak
Élelmiczikkek ára
Ruházati czikkek, vegyesek ára
Vámtarifák
Földbér
Ártörténeti következtetések: A föld ára és jövedelmezősége
Függelék
Az európai súlymértékek XVI-XVIII. századi kereskedelmi kézikönyvekben 545
Metrologiai adatok 587
Karoling pénzek súlyadatai
Árpádkori magyar pénzek súlyadatai
Árpádkori magyar pénzek finomsági adatai
Wolfger passaui püspök 1203-1204. évi útiszámadásainak pénzváltási adatai 650
Glossarium 660
A X-XIV. századi magyar pénztörténet bibliográfiája 676
Betűrendes tárgymutató 689
Javítandó hibák 711
Önálló mellékletek