Nyíri Tamás - A filozófiai gondolkodás fejlődése

Nincs raktáron
Nyíri Tamás - A filozófiai gondolkodás fejlődése
Nyíri Tamás
A filozófiai gondolkodás fejlődése
antik (Szent István Társulat), 1993
601 o., puha kötés
Részletek

Tartalom

Előszó

5

Előszó a második kiadáshoz

6

Előszó a harmadik kiadáshoz

7

Bevezetés

A filozófiai gondolkodás

Mi a filozófia?

11

A filozófia mint életmód

11

A filozófia mint tudomány

14

A filozófia és a teológia viszonya

19

A filozófia fejlődése

25

A filozófiatörténet kialakulása

25

A filozófia történelmi szemlélete

26

Irodalom

31

A görög bölcselet

A Szókratész előtti filozófia

A görög bölcselet kezdete

37

Alapelvek

40

A milétoszi iskola

40

Püthagorasz és iskolája

41

Hérakleitosz és az eleaiak

42

Az epheszoszi hérakleitosz

42

Az eleaiak

44

Mennyiség és minőség

48

A mechanikusok

48

Anaxagorasz világképe

53

A szofista világnézet

56

Irodalom

59

Az attikai bölcselet

A Szókratizmus

62

Szókratész

62

A szókratikusok

66

Az ideák világa

67

Platón élete és művei

67

A jó

69

Az igazság

71

A platóni dialektika

74

Az ember és az állam

76

Platón természetbölcselete és teológiája

78

Az eszme a világban

80

Arisztotelész élete

80

Arisztotelész propedeutikus logikája

82

Arisztotelész tudományeszménye

85

Az első filozófia

87

Lélek, világ, Isten

94

A jó és a közösség

96

Irodalom

98

A hellenizmus bölcselete

A sztoicizmus

105

Az epikureizmus

108

A szkepticizmus

110

Az újplatonizmus

112

Irodalom

115

A középkori bölcselet

Irodalom

123

A patrisztikus bölcselet

A keresztény bölcselet kezdete

125

A nyugat tanítója

126

Az igazság

126

Az Isten

127

A teremtés

127

A lélek

128

Az etika

129

Isten országa

129

A patrisztika vége

130

Irodalom

130

Skolasztikus bölcselet

A skolasztika kialakulása

133

Scotus Eriugena

133

Szent Anzelm

134

Petrus Abaelardus

139

Humanisták és misztikusok

140

Irodalom

141

A skolasztika virágkora

145

Irodalom

146

Teológusok és filozófusok Párizsban

147

Irodalom

148

Az oxfordi iskola

148

Irodalom

150

A régebbi ferences iskola

150

Irodalom

152

Nagy Szent Albert

152

Irodalom

154

A skolasztika fejedelme

154

Irodalom

165

A latin averroizmus

167

Irodalom

168

Az újabb ferences iskola

168

Irodalom

170

Skolaszitka és misztika

171

Irodalom

173

A skolasztika alkonya

174

Az ockhamizmus

174

Irodalom

176

A nominalisták

177

Irodalom

179

Nicolaus Cusanus

180

Irodalom

184

Újkori bölcselet

Irodalom

191

A reneszánsz filozófiája

Okkultizmus és miszticizmus

193

Irodalom

194

A reneszánsz természetfilozófiája

194

Giordano Bruno

194

Galileo Galilei

196

Francis Bacon

198

Irodalom

200

Az ember és az állam új értelmezése

202

Irodalom

204

A skolasztika a reneszánszban

205

Irodalom

206

A racionalizmus

R. Descartes

207

Kétely és igazság

208

Isten és a külvilág

209

A szubsztanciafogalom

211

Descartes méltatása

212

Ellenfelek és követők

213

Irodalom

214

Benedictus Spinoza

216

A szubsztancia és attributumai

217

A determinizmus kérdése

218

Spinoza naturalizmusa

220

Irodalom

222

G. W. Leibniz időtlen filozófiája

223

A monász és a lét

224

A teodicea

225

A monász és a szellem

228

Leibniz méltatása

229

Irodalom

230

Az empirizmus

Thomas Hobbes

232

Irodalom

234

John Locke

235

Az ismeretelmélet

236

Gyakorlati filozófia

239

Irodalom

240

Locke kortársai és követői

241

Irodalom

242

Hume szkepticizmusa

243

Az emberi megismerésről

244

A tudomány világa

245

A szükséges kapcsolat fogalmáról

246

Irodalom

249

A felvilágosodás

Irodalom

253

Az angol felvilágosodás

254

Irodalom

256

A francia felvilágosodás

256

Voltaire

257

Az enciklopédisták

259

Jean Jacques Rousseau

262

Irodalom

264

A német felvilágosodás

266

Irodalom

267

A klasszikus német filozófia

Immanuel Kant

269

A tiszta ész kritikája

271

A probléma

271

A gyakorlati ész kritikája

283

Az ítélőerő kritikája

287

A vallás és az ész

291

Irodalom

292

Johann Gottlieb Fichte

294

Tudományelmélet

295

Erkölcsbölcselet

296

Az idős Fichte

297

Irodalom

298

F. W. J. Schelling

299

Természetfilozófia

300

Azonosságfilozófai

301

Irodalom

302

A romantikusok

303

Irodalom

304

G. W. F. Hegel

305

A szellem fenomenológiája

306

A logika tudománya

311

A szellem filozófiája

314

Hegel teológiája

319

A dialektika értékelése

323

Irodalom

325

Az idealizmus megszűnése

328

J. F. Herbart, B. Bolzano, A. Trendelenburg

328

Irodalom

329

Arthur Schopenhauer

329

Irodalom

332

A hegeli iskola felbomlása: D. F. Strauss és L. Feuerbach

333

Irodalom

336

A nem dialektikus materializmus

337

Irodalom

338

A marxizmus-leninizmus

Marx-Engels-Lenin

340

A történelmi materializmus

342

Alapvető kategóriák

342

Értékelés

346

A dialektikus materializmus

348

A materializmus fogalma

348

A dialektika fogalma

350

Értékelés

353

Marx valláskritikája

356

A vallás filozófiai bírálata

356

A vallás politikai bírálata

357

A vallás gazdasági bírálata

360

A vallásos tudat föltételei

366

A valláskritika kritikája

368

Marxizmus - ma

370

Irodalom

371

A fenomenalizmus

A pozitivizmus

375

A. Comte és a német pozitivizmus

375

Irodalom

376

Logisztika

377

Irodalom

378

Neopozitivizmus

379

Irodalom

380

Analitikus filozófia: Ludwig Wittgenstein

381

Irodalom

383

Empirizmus és fenomenológia

384

Empirizmus: J. S. Mill, F. Brentano

384

Irodalom

385

A fenomenológia: E. Husserl, M. Scheler

385

Irodalom

387

Újkantianizmus és újhegelianizmus

389

Újkantianizmus

389

Irodalom

390

Újhegelianizmus

391

Irodalom

392

Pragmatizmus

393

Irodalom

395

A strukturalizmus

396

Történelmi áttekintés

396

A módszer

398

Az ideológia

400

René Girard

403

Irodalom

403

Az egzisztenciabölcselet

Sören Aabye Kierkegaard

405

Az élet és az elmélet

406

A hit és a kereszténység

409

Jaspers egzisztenciális filozófiája

412

Filozófiai tájékozódás a világban

413

Az egzisztencia megvilágítása

414

Egzisztencialista metafizika

417

Heidegger létfilozófiája

419

A lét és az ittlét

420

Az egzisztenciál

421

A halál, a szorongás, a végesség

426

Az idő és a történelmiség

428

A megértés történelmisége

429

A keresztülhúzott lét

431

A francia egzisztencializmus

432

Irodalom

436

Az életfilozófia

Friedrich Wilhelm Nietzsche

442

Nietzsche és az "élet"

444

Zarathustra éneke

446

Nietzsche és a kereszténység

449

Nietzsche értelmezése

451

Irodalom

453

Az életfilozófia a XX. században

454

A bergsoni spiritualizmus

454

Irodalom

458

A cselekvés filozófiája: Maurice Blondel

459

Irodalom

464

A fejlődés filozófiája: P. Teilhard de Chardin

465

Irodalom

468

Szellemtudományos életfilozófia: W. Dilthey

469

Irodalom

471

Metafizika és ontológia

Induktív metafizika és értékfilozófia

473

Irodalom

475

Realista ontológia

476

Fenomenológiai ontológia: N. Hartmann

476

Irodalom

479

Kritikus realizmus

480

Irodalom

481

Az ideálrealizmus: A. N. Whitehead

482

Irodalom

483

Keresztény ihletésű filozófiák

Az újskolasztikus mozgalom

484

Történelmi előzmények

484

Irodalom

488

Az újskolasztika főbb irányzatai

489

Irodalom

492

A transzcendentális módszer

492

Maréchal és Kant

495

A transzcendentális módszer továbbfejlesztése: K. Rahner

497

Transzcendentális filozófiai rendszerek: B. Lonergan, E. Coreth

500

Irodalom

505

A perszonalizmus

505

A gyökerek

505

F. Ebner

506

Irodalom

507

M. Buber

507

Irodalom

509

F. Rosenzweig

509

Irodalom

511

E. Mounier és köre

511

Irodalom

516

E. Lévinas

517

Irodalom

519

Visszatekintés

520

Tárgymutató

521

Névmutató

561

Tartalom

593

Adatok
Cikkszám
175385
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!