Vanyó László - Az ókeresztény egyház és irodalma

Nincs raktáron
Vanyó László - Az ókeresztény egyház és irodalma
ISBN
9633603552
Részletek

Tartalom

Előszó

15

Bevezetés

17

A születő keresztény történelmi környezete

Alexandria, Jeruzsálem, Róma

25

Hellenizmus, romanitás, zsidóság, kereszténység

25

Az őskereszténység

36

Az egyház a római birodalomban

44

Hellenista és keresztény irodalom

55

A hellenizmus irodalmáról általában

55

A keresztény irodalom kezdetei

62

Az ókeresztény irodalomról általában

69

Az apostoli kor után

Az egyház és a hitegység kérdése

73

Az egység köteléke

74

A gnózis

76

A Szentírás és az egyházi tanítóhivatal

85

Az egyházi tanítóhivatal formái

89

A montanista mozgalom

95

Az apostoli atyák

97

Római Szent Kelemen

97

Antiochiai Szent Ignatiosz

103

Szent Polükarposz

115

HIeradoliszi Papiasz

117

A Didakhé

118

A Barnabás-levél

128

Hermasz Pásztora

137

Az egyház növekedése

A missziós sikerek és támadások a hit ellen

157

A missziós sikerek okai

157

Az egyház földrajzi kiterjedése

164

Keresztényellenes polémiák, a hitvédelem szükségessége

170

Pszeudoepigrafák, apokrifek

176

Az apokrifek jelentősége

177

A pszeudoepigráfia problémája

179

Pogány zsidó pszeudoepigráfia

180

Az irodalmi hamisítás eszközei, indítékai, megítélése

182

Újszövetségi apokrifek

188

A kánoni evangéliumok egyes nagy teológiai témái összehasonlítva az apokrif feldolgozásokkal

209

Az apologéták

232

Az apologéták munkásságának jelentősége

232

A Diognétoszhoz írt levél

236

Quadratus apológiája

237

Arisztidész

238

Pellai Arisztón

239

Szent Jusztinosz

240

Tatianosz

265

Szardeszi Meliton

269

Antiochiai Szent Theophilosz

275

Hermiasz

277

Az antignósztikus polémia

278

Hégészipposz

288

Szent Ireneusz

290

Hippolütosz

331

Két vita a II-III. században

341

A húsvéti vita

341

A monarchiánus vita

345

Az egyház a III. században

Pogányság és kereszténység a III. században

353

A pogányság szellemi újraéledése

353

A római császárok valláspolitikája

355

A nagy üldözés és hatása

362

Ókeresztény teológiai iskolák

369

Az alexandriai iskola története

370

Mit és hogyan tanítottak Órigenész iskolájában

374

Az ún. antiochiai iskola

382

Alexandria keresztény írói

384

Alexandriai Kelemen

398

Órigenész

418

Órigenész követői és ellenfelei

425

A latin keresztény irodalom kibontakozása

427

Tertullianus

440

Minucius Felix

443

Novatianus

446

Szent Cyprianus

457

Commondianus

461

Arnobius

463

Lactantius

467

Vértanúakták

467

A konstantini fordulat - az "aranykor"

A korforduló egyháza

473

Nagy Konstantin megtérése, vallás- és egyházpolitikája

473

A Nikaiai I. Egyetemes Zsinat

478

Az ariánus vita a Nikaiai Zsinat után

482

Niakiától Constantinus halálági

482

Az egyház helyzete Konstantin fiainak uralkodása alatt

486

Julianustól Theodosiusig

495

Pogányság és kereszténység a IV. században

503

Julianus restaurációs kísérlete

503

Egyház és társadalom a IV. század második felében

510

Keresztény történetírók

520

Az ókori történetírásról

520

Az egyháztörténelemből

523

Caesareai Euszebiosz

524

Euszebiosz tanítványai

534

Későbbi történetírók, hagiográfusok

538

Kánoni gyűjtemények, zsinati akták

541

Itinerariumok

543

Liturgikus szövegek, rendelkezések

544

A szerzetesség kialakulása

547

A szerzetesség előzményei: az aszkéták az egyházban

547

Az aszkéták kivonulása a közösségből

549

A szerzetesek és püspökök viszonyának alakulása

552

A szíriai, mezopotámiai szerzetesség, nyugati szerzetesség

554

A szerzetesség teológiai irodalma

556

A Biblia a szerzetesség életében

561

Alexandriai és Kisázsiai keresztény írói a IV. században. Alexandriai írók

563

Áriusz és barátai,ellenfelei

563

Szent Athanasziosz

565

Thmuiszi Szerapion

565

Didümosz a "vak"

579

Alexandriai Theophilosz

579

Kürenei Szünesziosz

581

Panopoliszi Nonnosz

584

Kisázsia keresztény írói

585

Ankürai Markellosz

585

Ankürai Baszileiosz

586

Nagy Szent Baszileiosz

587

Nazianzoszi Szent Gergely

596

Nüsszai Szent Gergely

617

Ikoniumi Amphilokhiosz

637

Szíria és Antiochia keresztény írói

643

Kisebb szerzők

643

Jeruzsálemi Szent Kürillosz

645

Apollinarisz

652

Szalamiszi Epiphaniosz

658

Tarszoszi Diodorosz

662

Mopszvesztiai Theodorosz

663

Joannész Khrüszosztomosz

665

Khrüszosztomosz ellenfelei

679

Aszketikus és egzegetikai művek szerzői

679

Alexandria és Antiocha vitája az V. században

Krisztus személye a viták középpontjában

681

A vita előzménye

681

Kürillosz és Nesztoriosz

682

Az Efezusi III. Egyetemes Zsinat

686

Egyezkedés a zsinat után

688

A 449-es monofizita zsinat

690

A Khalkedoni IV. Egyetemes Zsinat

694

A zsinat utáni korszak eseményei, vitái

698

A vita Krisztus akaratáról

704

Görög keresztény írók az V. században

706

Alexandriai Kürillosz

714

Nesztoriosz

719

Proklosz

720

Nesztoriosz párthívei

721

Küroszi Theodorétosz

725

A keresztény kelet nemzeti irodalmai

725

Keresztény irodalom a szíreknél

725

Örmény keresztény irodalom

733

Kopt és etióp keresztény irodalom

736

A latin kereszténység teológiai irodalma a IV-V. században

A latin teológiai irodalom fellendülése

741

Antiraiánus szerzők

742

Eretnek írók

747

A nagy nyugati egyházatyák

752

Szent Hilarius

752

Szent Ambrus

758

Ambroseiaster, Nicetas

768

Aquileiai Rufinus

770

Aquileiai Chromatius

772

Szent Jeromos

772

Szent Ágoston

768

Ágoston barátai és ellenfelei

828

Latin keresztény költők

835

A költészet hirtelen felvirágzásának okai

835

Kisebb latin költők

836

Prudentius

840

A Te Deum

843

A pápaság a IV-V. századbab

846

A pápaság tekintélyének megnövekedése

846

A IV-V. század pápái

850

A patrisztikus kor alkonya

859

Rómaiság, kereszténység, barbárság

859

Latin írók

868

Görög írók

897

Irodalom

947

Jegyzetek

953

Névmutató

1011

Rövidítések jegyzéke

1020

Adatok
szerző
Vanyó László
cím
Az ókeresztény egyház és irodalma
kiadó
Szent István Társulat
kiadási év
1988
oldalszám
1079
kötés
kemény kötés
sorozatcím
Ókeresztény írók
kötetsorszám
1
Cikkszám
400713
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!