Orbán Balázs - A Székelyföld leírása I-II.

Nincs raktáron
Orbán Balázs - A Székelyföld leírása I-II.
ISBN
963-207-386-5
Részletek

Alig van ország, mely több természeti, történelmi és népéleti kincscsel birna, mint a kárpátok által körülölelt magyar haza, alig van ország, mely az észlelve  vizsgálódónak több érdeket nyújtana, mint hazánk, s mégis alig van a civilizáció körvonalába foglalt, sőt még azon kívül eső terület is, mely oly kevéssé lenne ismerve és méltányolva, mint éppen hazánk. Pedig volt idő, midőn egész Európa rettegte hatalmunkat, de elvonult azon kor, midőn a föld népei nyugalmukból felzavartatva, útra keltek új haza és zsákmány felett tépelődni egymással, s ha ezen vad harcias korra hivatkoznunk lehet, ha a népvándorlás árjával Európára lerobogott fajunk e népzűrbe bejátszott működésében, a dicsőség és erőnek hatalmas kinyomata mellett, az ázsiai szilajságot is találjuk, azért nem kell pirulnunk, mert ilyen volt akkor minden nép, ilyen volt a kor jellege, s tábori lovaikon ülő, vad kegyetleneknek festett elődeink világrendítő harczainak meg volt azon erkölcsi eredménye, hogy e harcok egészen hullámzásba hozták az eltiprott népeket, mely néphullámzás, s Attila hatalmas fegyvere lerombolá Rómának a népek fejére nőtt zsarnoki hatalmát, elegyengeté a népcsoportosulások és szabad intézményű országok alakulhatásának utait. A szabadságvesztett Nyugotnak Kelet e hős fiai meghozák az újjászületés elemeit, megsemmisiték a múltat, elegyengeték a jövő utait, s Európa elvénült törzsébe új termő ágat oltának, mely csakhamar meghozá a szabadságnak üdvös gyümölcseit, mert Ázsia e kibocsájtott népraja kitombolván magát, el- és újból visszatérve e megkedvelt, e küzdteréül kijelölt hazába, miután a népek felbomlott egyensúlya a zsarnokság romjai felett helyre állt, ők is letelepültek s elfogadták a helyzetök igényelte keresztény vallást, nyugati szokásokat és műveltséget, s itt művelt világ, a polgárosodott társadalom véghatárainál, a szabad intézvényeknek hatalmas előőreiként álltak annyi vészes századokon át, és áldozták legnemesebb vérüket a fenyegetett szabadság és polgárosodás oltamára.

Adatok
szerző
Orbán Balázs
cím
A Székelyföld leírása I-II.
kiadó
Helikon Könyvkiadó-Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése
kiadási év
1982
oldalszám
1529
kötés
vászon kötés
kiegészítő információk
E kiadás Orbán Balázs "A Székelyföld leirása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból" című, 1868 és 1873 között hat kötetben megjelent munkájának két kötetbe rendezett hasonmása.
Cikkszám
489444
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

I. kötet

Általános előismertetés a székelynép történelme- és jogviszonyairól

1

Előismertetés Udvarhelyszékhez

13

Udvarhelyszéknek statisztikai táblázata

15

Udvarhelyszék nyugati határszéle

18

Székely- vagy Szitás-Keresztur

21

Kereszturtól Nagy-Galambfalváig

27

Nagy-Galambfalva és környéke

28

Nagy-Galambfalvától Székely-Udvarhelyig

35

Székely-Udvarhely

41

Székely-Udvarhely

50

A Csonkavár

55

Budvár

60

Udvarhelytől Zetelakáig

63

Zetelakától Homoródig

68

A két Oláhfalu

72

A Hargita

75

Lővéte környéke

82

Az almási barlang szorosa

88

Oroszhegy

96

Oroszhegy környéke

104

A Fehér-Nyikó védke

105

Kadács- vagy Kadicsa vára

113

Tovább utazás a Nyikó völgyén

116

Gagy vize völgye

120

Gagy vize völgyének felső fele

122

Firtos vára

126

Korond és környéke

129

Tartod vára

131

Sóvidék. Parajd környéke

133

Egy séta rabsonné várához

136

Atyha

140

Küsmöd és Siklód környéke

141

Küsmöd vize völgye

144

A Partium

151

A Partium másik völgye

155

Udvarhelytől Homoród-Szent-Pálig

159

Homoród-Szent-Pál

165

Bágyi vár és környéke

172

Udvarhelyszék déli határfalui

177

Nagy-Homoród tere

182

Oklándtól Kőhalomig

187

Kőhalom (Reps)

191

Hévíz és környéke

195

Héviztől Alsó-Rákosig

200

Alsó-rákosi szoros

203

Bardoczszék

211

Baczon vize völgyei

216

Olasztelek és környéke

220

Bardoczszék felső része

223

Vargyas

227

A Rika

229

A Rika-tető

233

II. kötet

Csíkszék előismertetése

1

Udvarhelytől Csík-Somlyóig

8

Csík-Somlyó

12

Somlyó környéke

21

Csík-Szereda

23

Csík-Szereda környéke

26

Csík-Szereda távolibb környéke

31

Al-Csík

34

A Lok

37

Al-Csík

43

Al-Csík

46

Kászonszék

49

Kászonszék

51

Fel-Csík

57

Csík-Rákos és vidéke

65

Szépviz és környéke

72

Gyimesi szoros

76

Az Olt felvölgye

85

Szent-Domokos környéke

89

Balánbánya és környéke

92

Szent-Domokos sziklabérczei

96

Az Olt eredete

100

Szent-Domokostól Gyergyó-Szent-Miklósig

103

Kirándulás a Gyilkos tavához

109

Szent-Miklóstól Borszékig

112

Borszék

120

Borszék környéke

124

Tölgyesi szoros

127

Átrándulás Gyergyó-Topliczára

134

Kelemen havas

140

Gyergyó délnyugati szöglete

144

A Bethlehemesek

151

Csík a forradalom korszakában

156

Alfalutól Parajdig

158

III. kötet

Háromszék előismertetése

1

Miklósvárszék

9

Felső-Fehérvármegye egy foltocskája

23

Háromszék alvidéke

29

Sepsi-Szent-György

38

Szent-Györgytől Bodokig

48

Bodok és környéke

53

Bükszád környéke

59

Tusnádi szoros

61

Tusnádi fürdő

66

A csíki Bálványos vár

69

Szent Anna tava

72

Szent Anna tavától a Büdösig

75

A torjai Büdös

78

A bálványos és Forja vára

84

Torjától Ikafalváig

91

Ikafalvától Kézdi-Vásárhelyig

94

Kézdi-Vásárhely

101

Kézdi Szent-Lélek és környéke

108

Kézdi-Vásárhelytől az Ojtozig

117

Az ojtozi szoros

125

Nyujtódról Zaboláig

130

Zabola

136

Páva

147

Kovászna

149

Kovásznától Zágonig

156

Várhegy

161

A két Borosnyó és Egerpatak környéke

163

Réty

167

Szacsva környéke

172

Eresztevény és Maksa környéke

175

Háromszék közép falui és forradalmi szerepe

185

Rétytől Uzonig

195

Uzontól a kökösi hidig

200

IV. kötet

Marosszék előismertetése

1

Marosszék népességi táblázata

10

Szovátha környéke

13

Sóvárad és Kibéd környéke

20

Makkfalvától Erdő-Szent-Györgyig

24

Havad patakának völgye, Gyalakuta és Kelementelke környéke

31

A göcsi patak völgye

37

A Nyárád alvidéke

40

A Nyárád torkolatja

45

Az Al-Nyárád jobb partja

49

A Közép-Nyárád vidéke

54

Nyárád-Szent-László és vidéke

58

A Közép-Nyárád felső része

63

A Kis-Nyárád völgye

71

Selye és a Bekecs

79

A Nagy-Nyárád völgye

83

A Szentföld

88

Köszvényes-Remete környéke

93

Nyárádtól a Maroshoz

98

Maros-Vásárhely fekvése és keletkezése

106

Maros-Vásárhely krónikája alapulásától a jelen korszakig lehozva

111

A maros-vásárhelyi vár

118

Maros-Vásárhely

132

Maros-Vásárhely

141

A Postaréten elhantolt vértanuk emléke

153

Marosszék szerepe az 1848-9-ki forradalomban

162

A Poklos-patak völgye

175

Marosszéknek marostúli része

182

Marosszék Mezőségi része

192

Tovább utazás a Székely-Mezőségen

200

A Maros völgye Vásárhelyen alól

213

V. kötet

Aranyosszék előismertetése

1

A Maros völgyének Maros- és Aranyosszék közt eső része Sz.-Pálig

27

Kerelő-Szent-Pál és környéke

31

Radnóth

40

Kutyfalva, Bogáth környéke és az ozdi völgy

52

Maros-Ludas és Hadrév környéke

60

Székely-Kocsárd környéke

70

Harasztos, Nagylak és Székely-Földvár környéke

80

Felvincz

89

Maros-Ujvár

104

Aranyosszék délnyugati szöge

115

Keresztesmező és a bogáthi fensík

123

Gerend, Gerend-Keresztur és Aranyos-Lóna

128

Gyéres, Egerbegy és környéke

137

A Keresztesmező középtere és Aranyosszéknek az Aranyos északi parjára átrugó része

151

Aranyosszéknek a Keresztesmező felső részén fekvő falui

162

Aranyosszék havasalji része

174

A Székelykő

185

Várfalvától Toroczkóig

194

Toroczkó város története

199

Vasipar és földmivelés Toroczkón

208

Toroczkó nevelésügye és népélete

214

Toroczkói népviselet és népünnepek

220

Toroczkó-Szent-György

224

A toroczkó-szentgyörgyi vár

230

A Kőköze vagy Kőszorosa

237

Tartalomjegyzék

244

Tárgymutató

245

Toldalék

248

VI. kötet

Előismertetés

5

Kökösi hidtól bodoláig

44

Felső-Fehérvármegye egy foltocskája és Béldi Pál emléke

58

A bodzai vám vidéke

66

Bodza vidéke

73

Hétfalu

86

Hétfalu

104

Hétfalu

123

Hétfalu

134

Hétfalu

145

Hétfalu

154

Az Ó-sáncz szorosa és Garcsin völgye

177

A tömösi szoros

187

Brassó

203

Brassó

239

Brassó népessége, három nemzetcsoportja, ipara, kereskedelme

258

Brassó önkormányzata és beszervezete

281

Brassó iskolái, nevelésügye

292

Brassó belvárosa

306

Brassó külvárosai

327

A Czenk

348

A Keresztényhavas

354

A rosnyói völgy

360

Törcsvár és a törcsvári szoros

370

Zernyest, Királykő, a két Tohán, Volkány és Vidombak

389

Feketehalom és környéke

400

Ujfalu

411

Krizba és Apácza környéke

417

Höltövény és Földvár

428

Botfalva és Szentpéter

440