Pléh Csaba - Pszichológiatörténet - A modern pszichológia kialakulása

Nincs raktáron
Pléh Csaba - Pszichológiatörténet - A modern pszichológia kialakulása
ISBN
9632824679
állapot
Részletek

Tartalom

Előszó

Bevezetés

17

Pszichológiatörténet és pszichológiai elmélet

17

Két módszer és két attitűd a pszichológiatörténet-írásban

19

A pszichológiai elméletek dimenziós osztályozásai

20

A pszichológiai elméletek négy aspektusa

22

A mikortól kérdése

25

Miért éppen ott, és miért éppen azok?

26

Szakirodalmi eligazító

28

Az önállósodás előtt: a téma keresi a tudományt

31

Descartes és a tudományos módszer

32

Racionalisták és empiristák

32

Cogito és introspekció

34

A gépben lakozó szellem

35

Test-lélek

36

Velünk született eszmék

38

Ész és szenvedély

40

Szakirodalmi eligazító

41

Megismerés és társulás: A pszichológiai problematika fejlődése a felvilágosodásban

43

A lelki élet architektonikája

44

Az érzékelés elemzése

44

Érzékelés és tanulás

45

Az asszociáció diadalútja

46

A mechanika diadala

49

Pozitivizmus és a lélek kiiktatása

50

Mentális mechanikák és kémiák

50

Induktív logika és pszichologizmus (J. S. Mill)

51

Utilitarizmus és gazdasági ember

53

Asszociáció és társadalmi szerződés

55

Szakirodalmi eligazító

55

Az életszellemektől a reflexívig: Az élettani gondolkodás mint pszichológia előzménye

57

A reflexelmélet

58

Mechanikus és fénytani modellek a reflexről

58

A reflex sajátosan biológiai aspektusa

59

A lokalizáció kutatása

60

A részekre szabdalt lélek és a "dudorok". A lokalizációkutatás kezdetei

60

Gall öröksége

63

Lokalizációsok és antilokalizációsok

63

Az érzékelés kutatása

64

Szakirodalmi eligazító

66

A megszületéstől a megosztottságig

67

A pszichológia küszöbén: a mérés megszületése a pszichológiában

69

Előzmények: lehet-e matematika a pszichológiában?

69

Matematika mérés nélkül: Herbart

69

A pszichofizika előzményei

70

Érzékleti mérés és közgazdasági képletek

70

Weber és a küszöb fogalma

71

Fechner: Misztika és természettudomány küzdelme

72

A betegség és a pszichofizika megszületése

73

A pszichofizika és sorsa

74

Helmholtz és az érzékelés kutatása

76

Helmholtz az univerzális tehetség

76

Empirizmus az érzékelésben

77

Empirizmus és nativizmus: Helmholtz és Hering

78

A reakcióidő mérése

79

Szakirodalmi eligazító

81

Wilhelm Wundt: A programadó és kodifikáló

82

Az életút mint minta. Természettudomány és filozófia hibridizációja

82

A lipcsei minta

83

Tárgy és módszer. A kísérleti pszichológia programja

84

Wundt kettősségei

86

A kétféle tapasztalás doktrinája

87

Test és lélek: a pszichofizikai paralellizmus elve

88

A tartalom és folyamat pszichológiája

90

Kísérleti és néplélektan

91

Elméleti és gyakorlati pszichológia

91

Wundt rendszere: Elemek és folyamatok

92

Érzetek és képzetek. Érzések és érzelmek

93

Az appercepció és a lelki élet törvényei

93

A kísérleti munka

95

A néplélektani program

96

Wundt és a mai pszichológia: Wundt hagyatéka

98

Szakirodalmi eligazító

99

Fejlődés, alkalmazkodás és egyéni különbségek: Az önálló pszichológia evolucionista alternatívája

100

Az evolúciós gondolat

101

Lelki jelenség és alkalmazkodás

103

Spencer objektív pszichológiája

103

Az adaptációs elv elterjedése

104

Evolúciós neurológia: Jackson munkássága

106

A fejlődésgondolat

108

Az összehasonlító lélektan kezdetei

108

Kísérletezés állatokkal: A gyakorlati dezantropomorfizáció

109

A gyermeklélektan kezdetei

110

A primitív ember és a lelki fejlődés

112

Szelekció és egyéni különbségek: A mérés galtoni paradigmája

112

Szakirodalmi eligazító

114

Funkcionalizmus és strukturalizmus Amerikában: Az első meghasonlás

116

William James, az alapító atya

116

A funkcionalista tábor

119

Dewey: A funkcionalizmus mindenese

119

A chicagói iskola

120

Münstenberg és Cattel: Két gyakorlati mester

120

Funkcionalizmus a Columbia Egyetemen: Woodworth és Thorndike

121

A német kísérleti pszichológia Amerikában: Titchener strukturalizmusa

122

Szakirodalmi eligazító

123

Az új pszichológia terjedése és megoszlása Európában

125

A laboratóriumok diadala

125

A tartalom pszichológiája

127

Aktuspszichológiák, nativizmus és a korai fenomenológia

129

Filozófiai és pszichológiai fenomenológia

130

A gondolkodás bevonul a laboratóriumokba: a würtzburgi iskola

131

A funkcionalizmus az európai kontinensen. Binet és Claparéde

134

A sokoldalú Binet és az intelligenciatesztek

134

A gyermektanulmány Rousseau hazájában: Claparéde

136

A pozitivizmus kritikái: Bergson és a szellemtudományos pszichológia

137

Mozaiktudat helyett állandó konstrukció: Bergson

137

Magyarázat és megértés. A szellemtudományos pszichológia

138

Szakirodalmi eligazító

142

A nagy iskolák korszaka

A behaviorista forradalom. A lélek végső kiiktatása a lélektanból

145

Távoli és közeli előzmények

145

A behaviorizmus és az amerikai ember

147

Watson behaviorista programja

148

Watson: Tudós és üzletember

148

A behaviorista program

149

A pszichológia mint a tanulás tudománya

151

Környezetelvűség (Environmentalizmus)

151

Pavlov hatása

151

A korai behaviorizmus néhány dilemmája

152

Periferializmus vs. az idegrendszer kutatása

152

A tudat kiiktatása vs. módszertani behaviorizmus

153

A viselkedés mechanikája vagy teleológiája

154

A nyelv és a szociális tényezők szerepe

155

A behaviorista forradalom - még egyszer

156

Szakirodalmi eligazító

157

Az egész és az értelem. Az alaklélektan

158

Az egészgondolat régmúltja és a Gestalt-pszichológia keletkezése

159

Az alaklélektani mozgalom külső története

161

A Gestalt gondolatrendszere

164

Az érzékleti szerveződés

164

A tanulás az alaklélektanban

165

Az alaklélektanos világkép

166

Érzékleti és agykérgi mezők: Az izomorfizmus elve

167

Fejlődés, személyiség és csoport az alaklélektanban

169

Lewin csoportlélektana

170

A demokrácia ideológusai

170

Szakirodalmi eligazító

171

A jéghegy víz alatti része: Freud és a tudattalan felfedzése

172

A pszichoanalitikus gondolatrendszer előzményei

173

A tudattalan

173

A lelki bajok kezelésének kezdetei

175

A hipnózis a mágiától a pszichológiáig

176

Freud: Élet és mű

177

A pszichoanalitikus gondolkodásmód: Kettősségek a pszichoanalízisben

180

Racionalizmus vs. irracionalizmus

180

Biológiai vagy misztifikáló gondolkodás

181

A determinizmus kérdése: Oksági vagy megértő modellt kínál-e a pszichoanalízis?

183

A freudi metapszichológia

185

A radikális és a konzervatív Freud

186

Szakirodalmi eligazító

187

A nagy iskolák nyomában és árnyékában

189

A mélylélektani iskolák: A pszichoanalízis megoszlásai és a neofreudizmus

190

Az első szakítások: Jung és Adler

191

Jung "analitikus pszichológiája"

191

Adler Individuálpszichológiája

192

Az ösztöntan kiterjesztése sorsanalízissé: Szondi Lipót

193

A freudi pszichoanalízis saját fejlődése

194

Tárgyelmélet és Én-pszichológia

194

Kísérletezés és elméleti integráció

195

A neofreudizmus Európában és Amerikában: A pszichoanalízis szociologizálódása

195

A pszichoanalízis a fasizmus ellen: Az autoritárius személyiség koncepciója

196

Az elidegenedés és a neurózis: Fromm

197

A neofreudizmus Amerikában: Horney és Sullivan

198

Szakirodalmi eligazító

198

Egyén és típus: a személyiség-lélektan és -mérés diadalútja

199

A személyiség témává válása: William Stern (1871-1938)

199

A típusfogalom diadalútja

201

Tipológia a társadalomtudományokban

201

Testi és tisztán pszichológiai tipológiák

203

A pszichológiai típusoktól az idegrendszeri tipológiáig

205

Típusok és vonások

206

A statisztika és a képességpszichológia

208

A lélek vektorai. A faktoranalízis

209

Szakirodalmi eligazító

210

A motiváció és a dinamikus pszichológiák

211

Woodworth dinamikus lélektana

211

McDougall hormikus pszichológiája

212

A motivációs gondolat továbbélése

213

Az etológia kezdetei

214

Az emberi motívumok rendszerezése

215

Szakirodalmi eligazító

216

A fejlődés diadalútja

217

A gyermeki világképtől a műveleti logikáig: Piaget

217

A klinikai módszer

218

Az egocentrizmus és a gyermeki világkép

218

A megismerés és a logika fejlődése

219

Piaget hatása

220

Az én szociális elmélete: Henri Wallon

221

A baloldali értelmiségi

221

Társasság és érzelem a fejlődésben

222

Wallon és Piaget

222

Szakirodalmi eligazító

223

A lelki jelenségek társas elméletei és a szociálpszichológia diadalútja

224

Az emberi társas lét és a lelki jelenségek megszerveződése

224

A francia szociológiai iskola

224

Kulturális relativizmus és univerzalizmus

227

Bartlett: az asszocianizmus meghaladása

228

Karl Bühler jeltani felfogása

229

A hivatásos szociálpszichológia kialakulása

232

Szakirodalmi eligazító

234

A pszichológia mint tanuláselmélet: a neobehaviorizmus

235

A tudományelmélet hatása: a neopozitivizmus és a pszichológia

235

A közbülső változó fogalma

238

Statisztika és funkcionalizmus: Egon Brunswick

239

A tanuláselméletek kora

240

A kondicionálás mint alapjelenség

240

Kétféle kondicionálás

240

Belső térképek: Tolman célirányos modellező behaviorizmusa

242

Mozgások mint közvetítők: Hull rendszere

243

Konfliktus és személyiség a tanuláselméletben

245

Kell-e megerősítés minden tanuláshoz: Guthrie

246

A leíró behaviorizmus: Skinner

247

Útban a mai pszichológia felé: A neobehaviorizmus a háború után

248

A verbális tanulás kutatása: Egy jellegzetes empirikus kiterjesztés

248

Hull követői

249

Konfliktus és személyiség: Neal Miller és Mowrer

250

A jelek és a nyelv: Közvetítő folyamatos elméletek

251

Információelmélet és pszichológia: Statisztikai behaviorizmus

253

Szocializáció és tanuláselmélet

254

Skinner társadalmi utópiája

255

A fiziológiai gondolkodás a neobehaviorizmusban

255

Szakirodalom eligazító

258

A szovjet pszichológia

259

Társadalmi háttér

259

Miért külön?

259

Kétszer két orosz hagyomány: Közösség és misztika, hős és radikalizmus

260

A pszichológia a forradalom előtt

261

Az első marxista próbálkozások: A viselkedés elve Blonszkij és Kornyilov munkáiban

262

Alternatív koncepciók

264

A reflexológiai vita

264

Pavlov és a Pavlov-iskola

265

Pavlov fogadatása

267

Korai freudisták

267

A második marxista hullám: a Vigotszkij iskola és Rubinstein

269

A pszichológia Mozartja

269

A történeti-genetikus módszer

270

Rubinstein Marx-értelmezése

272

A pszichológia diszkreditálása: A sztálini kor és a pszichológia

274

A pedológiai határozat

274

Az ember alakíthatósága

276

Az Új Ember

276

A pszichológia pavlovizációja

277

A száműzetés vége

279

Szakirodalmi eligazító

280

Útban a mai pszichológia felé

281

A pszichológusok és a szakma terjedése

281

A szigorú és az életszerű kutatás dilemmája

283

A kísérletek lélektani alakulása: A kognitív pszichológia megjelenése

284

Háttér és okok

285

A megismerés diadalútja a pszichológiában

285

Információ és jelentés: A formális tudományok hatása

286

A generatív nyelvtan hatása

287

Megismeréstudomány

288

Biológia és a modellezés

289

A kognitív pszichológia néhány vonása

289

Szakirodalmi eligazító

294

Irodalomjegyzék

296

Mutató

309

Adatok
szerző
Pléh Csaba
cím
Pszichológiatörténet - A modern pszichológia kialakulása
kiadó
Gondolat Könyvkiadó
kiadási év
1992
oldalszám
317
kötés
kemény kötés védőborítóval
Cikkszám
889686
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!