Balassi Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Balassi Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
700 Ft
A vásárlás után járó pontok: 7 Ft
Adatok
szerző
Balassi Bálint
cím
Balassi Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése
kiadó
Szépirodalmi Könyvkiadó
kiadási év
1968
oldalszám
399
kötés
vászon kötés
megjegyzés
védőborító nélküli példány
Cikkszám
616160
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
KÖLTEMÉNYEK
Jelentem versben mesémet 7
Áldj meg minket Úristen 7
Beteges lelkem ismét énnekem 8
Mondják jövendülők bizonnyal énnekem 9
Csak búbánat immár hagyatott énnekem 10
Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod 13
Ó én Istenem, ím mi történík 15
Keserítette sok bú és bánat az én szüvemet 16
Ime az Pellikán az ő fiaiért 18
Eregy édes gyűrőm, majd jutsz asszonyodhoz 19
Már csak éjjel hadna énnekem nyugodnom 20
Most adá virágom nekem bokrétáját 21
Reménségem nincs már nekem 22
Ó szent Isten, kit kedvedben 24
Ó te csalárd világ, nyughatatlan elme 25
Kikeletkor jó pünkesd havában 26
Mire most barátom azon kérdezkedel 28
Bizonnyal esmérem rajtam most erejé 32
Nő az én örömem 34
Az én szerelmesem haragszik most reám 36
Nő az én gyötrelmem 37
Lelkemet szállotta meg nagy keserűség 39
Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez 41
Minap mulatni mentemben 42
Mint sík mezőn csak egy szál fa 43
Valaki azt hiszi 44
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje 45
Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet 46
Siralmas nékem idegen földen 47
Hallám egy ifjúnak minap éneklését 48
Csókolván ez minap az én szép szeretőmet 50
Vajha én tüzemnek nagy tűrhetetlen volta 51
Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek 52
Cupido szüvemben sok tüzes szikrákkal 54
Bocsásd meg Úristen Ifjuságomnak vétkét 56
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása 58
Az te nagy nevedért tarts meg én Istenem 59
Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok! 60
Segéll meg engemet én édes Istenem! 61
Régi szerelmem nagy tüze hamuvá vált vala 62
Egy nagy követséggel küldte sietséggel 63
Ez világgal biró felséges Cupido 64
Egy kegyes képében az gyászöltözetben 66
Ez világ sem kell már nekem nálad nélkül 67
Ez széles világon mennyi virág vagyon 68
Engemet régóta sokféle kénokban 71
Széllel hogy vadásza és lelkem Julia 73
Fáradsága után nyugodni akarván 74
Te szép fülemile 75
Mindennap jó reggel ezen repültök el 77
Kérde egy barátom: Igy miért gerjedek? 78
Bezzeg nagy bolondság volt 79
Idővel paloták, házak, erős várak 80
Szerelem s Julia egymás mellett állva 81
Ha ki akar látni két eleven kutat 82
Julia két szemem, olthatatlan szemem 84
Áldott Julia kiballagtába Cupidot találta 86
Édest keserűvel elegyítő gyermek 87
Hét fő csillag vagyon az égi forgáson 88
Ó magas kősziklák, kietlenben nőtt fák 90
Mi dolog Úristen, hogy ez egy kegyesen 95
Kegyes vidám szemű, piros rózsa színű 91
Én édes szerelmem, egyetlen lelkem 98
Ó nagy kerek kék ég 101
Az Zsuzsánna egy szép német leány 103
Vitézek mi lehet ez széles föld felett 105
Az Szentháromságnak első személye 106
Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak 108
Az szent Háromságnak harmadik személye 110
Szerelem istenném Vénusnak ereje 111
Vitézek karjokkal, kígyók fulákjokkal 112
Nyolc ifjú legény minap úton menvén 114
De mit gyötresz engem most keserves lelkem? 116
Pusztában zsidókot vezérlő jó Isten 117
Ó én édes hazám 118
Ime ez szüvembe lövé egyik nyílát 120
Kit csak azért mivel 121
Julia szózatját, kerek ábrázatját 122
Két szemem világa, életem csillaga 124
Kegyelmes szerelem, ki ily jól tél velem 125
Csudálván egy ferdőt 126
Mely csoda gyötrelem ez 127
Kiáltok, csak bolygok 127
Az mely keresztyén hű 128
Mely keserven kiált fülemile fiát 128
Ó én bolond eszem, ki ezt cselekeszem 129
Vétettem ellened, kételkedvén benned 130
Szit Zsuzsánna tüzet 131
Friss szép fejér póka 132
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem 134
Kegyelmes Isten, kinek kezében 135
Ó én kegyelmes Istenem 136
Ajd már csendességet, lelki békességet 137
Mint az szomjú szarvas, kit vadász rettentett 138
Menyei seregek, boldog tiszta lelkek 140
Végtelen irgalmú ó te nagy hatalmú 142
Ha szinte érdemem nincs is arra nekem 144
For gerjedt elmémre, mint hangya fészekre 144
Mint szép liliomszál, ha félbe metszve áll 144
Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek 145
Lettovább Juliát, s letinkább Celiát 145
TÖREDÉKEK
Eger vitézeknek édes oskolája 145
Vajjon meddig akarsz 145
Ha szól is a dolgokhoz 145
Pokolbeli kiséretek 145
Láss hozzám, idvösségemnek Istene! 145
GYARMATHI BALASSA BÁLINTHNAK THIRSISNEK ANGELICÁVAL SYLVANUSNAK GALATHEÁVAL VALÓ SZERELMEKRÜL
Szép Magyar Comoedia 149
EMLÉKIRATOK
Párbeszédes emlékirat a véglesi örökség ügyében 207
Emlékirat a liptóújvári pereskedés ügyében 211
Tájékoztató int azokról a sérelmekről, melyeket Balassi András, Balassa János fiainak okozott 214
LEVELEK ÉS TANUSÁGOK
Kötzler pozsonyi kereskedő levele Balassi Bálint apjához fia nürnbergi tanulásáról 219
Istvánffy Miklós hírt ad Batthány Boldizsárnak Balassi Bálint erdélyi elfogatásáról 220
Mehmet pasa fővezér követeli Báthory Istvántól Balassa Bálint kiadatását 221
Báthory István megtagadja Balassi Bálint kiadatását 222
Balassi Andráshoz 223
Rudolf császár megvédi Zólyom város jogait Balassi Bálinttal szemben 229
Balassi Andráshoz 230
Lehoczky András Balassi Bálintnak eladja rokona, Petri Hedvig házát és földjét 232
A selmeci tanács tiltakozik Balassi Bálintnál, hogy a fürdős legényt megverte és hogy a tanáccsal szemben durva kifejezést használt 233
A selmecbányaiakhoz Rubigallus (Rothahn) bányabíró igényének megfenyítése miatt 234
A selmeci tanács pozsonyi követéhez a sértő szavak dolgában 236
Rudolf császár eltiltja Balassi Bálintot Zólyom város elleni tetteitől 236
Rudolf császár Barbaryth Györgynek Balassi Bálint garázdaságáról 237
Szkárossy György kamenyeci tiszttartó panasza Balassi Bálint ellen 238
Hűségeskü 239
Ernő főherceghez Goppel Dániel dolgában 240
Pottunyai András Balasi Bálintot azzal vádolja, hogy Wawrisót kifosztotta 243
Az alsóausztriai kamarához a Szentiványiak erdei kihágásai ügyében 243
Soós Gergely tanúskodik, hogy Balassi Bálint lányokat vett egy lóért 244
Rueber János kassai főkapitány tanúságtétele Balassiról 245
Selmecbánya városához egy jobbágy érdekében 246
Liptó megye Balassi Bálint főispánná kinevezését javasolja 247
Meghívó Balassi Bálint hugainak esküvőjére 247
Balassi Bálint kölcsönt vesz fel Losonczy Annától 248
Balassi Bálint kölcsönt vesz fel Balassi Andrástól 249
A selmeci tanács Barbaryth György zólyomi főispánhoz Sommerné dolgában 250
A selmeci tanács a zólyomi biróhoz Sommerné dolgában 251
A selmeci tanács követi utasítása Sommerné dolgában 251
Barbaryth György zólyomi főispán a selmeci bíróhoz és tanácshoz Balassi Bálint dolgában 252
A selmeci tanács a zólyomi bíróhoz Sommerné dolgában 253
A selmeci tanács Körmöc bécsi követeihez Balassi Bálint dolgában 254
Seider András a selmeci tanácshoz Balassi ügyében 254
Balassi Bálint szabadon bocsáttatja tolvaj legényeit 255
A selmeci tanács Seider Andráshoz 256
Rudolf császárhoz a zólyomiakkal való perlekedés ügyében 256
Soós János levele Dobó Ferenchez Balassi Bálint és a zólyomiak perlekedéséről 259
A zólyomi bíró a selmeci tanácshoz 260
Rudolf császárhoz a selmeciek és a zólyomiak vádaskodása dolgában 262
Rudolf császár levele Balassi Bálinthoz a hibbei vámszedés dolgában 264
Balassi Bálint ural felelete a zólyomi bíró és tanács ellen arról az mint az fejedelem előtte ez napokban bevádoltatott volna írások által 265
A zólyomi bíró magyarázata Balassi Bálint nyilatkozatáról 266
Dobó Ferenc jelentése Ernő főhercegnek a megyegyűlésről 268
A zólyomi bíró a haniki pap lányának megkergetéséről 269
A zólyomi bíró Goslius Kristóf a selmeci jegyzőhöz 271
Ernő főherceg a zólyomi bíróhoz 273
A zólyomi bíró a selmeci tanácshoz 273
A selmeci tanács a zólyomi bíróhoz 274
A zólyomi bíró Ernő főherceghez a megyegyűlés dolgában 275
A selmeci tanács a zólyomi bíróhoz 279
A selmeci tanács Seidel Andráshoz 280
A zólyomi bíró Balassi Bálint bűnlajstromát küldi Ernő főhercegnek 281
Részletek Balassi Bálint és Ferenc osztályleveléből 284
Besztercebánya tanácsához 285
A zólyomi tanács Dobó Ferenchez a Balassi Bálinttal kötött megegyezés dolgában 287
Névtelen tudósítás Balassi Bálint esküvőjéről 287
Kapy Sándorhoz házassága ügyében 288
Dobó Jakab levele Melit Istvánhoz Balassi Bálint ügyében 289
Dobó Ferenc levele a szepesi kamarához Balassi Bálint házasságáról és a pataki hűségesküről 290
Batthány Boldizsár házassága ügyében írt önvédelem 291
Besztercebánya tanácsához árendásának károkozása dolgában 295
Jelentés Balasi Bálint esküvőjéről és a pataki vár elfoglalásáról 296
Balassi Bálint Pozsgai (Barbaryth--Horváth) Gáspárnak, nevelőjének és barátjának adja Tardona falut a pataki ostrom megszervezése fejében 299
Sövényházi Móricz Balázshoz 299
Végrendelet 300
Besztercebánya tanácsához egy jobbágy követelése dolgában 303
Balassi Bálint házat és jobbágytelkeket ajándékoz Rimay Istvánnak 304
Balassi Bálint és Dobó Krisztina ügyvéd és hitvallása a szepesi káptalan előtt 305
Hitvallás az esztergomi káptalan előtt 309
Fánchy Györgyhöz Bussa eladása dolgában 310
Mágochy Gáspár levelében tagadja, hogy ő segítséget ígért Balassi Bálintnak Szokoly Miklós ellen 313
Ernő főherceghez rézlopással vádolt és kínvallatás alá fogott jobbágyai védelmében 314
Balassi Bálint döntőbíróságot kér a Szokoly Miklóssal való egyezkedésben 315
Tanulságlevél Balassi Bálint és felesége gyónás-áldozásáról 316
Besztercebánya tanácsához Andrássy Péter jobbágya érdekében 317
A szepesi kamarához a zombori szőllők dolgában 318
Melith István szepesi kamarai elnökhöz a zombori szőllők dolgában 319
A szepesi kamarához a zombori nemesek csaplálási jogáról 321
Hunyadi Nagy Pál megírja Melith Istvánnak Balassi Bálint üzenetét és levelének elvesztését. 322
Balassi Bálint és Ferenc levele a véglesi ügyben kiküldött döntőbírákhoz 323
Ernő főherceghez a szőllősi jószág és az érsekújvári katonai szolgálat dolgában 325
Ungnád Dávidhoz a hadi tanács elnökéhez lelki állapotáról és a szőllősi jószág tárgyában 326
Balassi Ferenchez a liptóújvári építkezés felbecsültetése dolgában 328
Kapy Sándorhoz 329
Az érsekújvári kaland 332
Balassi András vádjainak cáfolata 337
Illésházy István liptói főispán tudósítása Balassi Bálint hozzá intézett leveléről és elbujdosásáról 339
Sértő levél Ernő főherceghez 340
Balassi Ferenc mentő írása a bátyja sértéseiért őt sujtó intézkedésekkel szemben 341
Zamojszki lengyel kancellárhoz a török háborúban való részvétel dolgában 342
Balassi Ferenc érdekében fogalmazott levél Zamojszki kancellárhoz 343
Balass Bálint toborzó levele Kürtössy Zsigmondhoz 345
Ajánlólevél Battyányi Ferenchez egy lengyel vitéz számára 345
Balassi Ferenchez 346
Kirmay Jánoshoz 347
Mátyás főherceghez intézett levél mása Újvár visszafoglalása ügyében 348
Mátyás főherceghez egy második ,,Novum Judicium" ügyében 355
Illésházy István liptói főispán levele Pállfy Miklóshoz Balassi Bálint ellenállásáról 356
Fejérkövy István királyi helytartó jelentése Balassi Bálint bocsánatkéréséről 357
A pozsonyi kamarához Liptóújvár váltsága ügyében 358
Mátyás főherceghez a véglesi és ujvári dologban 361
Battyányi Ferenchez 366
Balassi Bálint utolsó szavai Dobokay Sándor előadásában 367
Balassi Bálint kéri Rimay Jánost, hogy halálát verselje meg 369
Balassi András feljegyzése Balassi Bálint születéséről és Balassi Zsigmond adatai halála körülményeiről 369
Utószó 371
Szótár 375