Dr. Budó Ágoston, Dr. Mátrai Tibor - Kísérleti fizika III.

Nincs raktáron
Dr. Budó Ágoston, Dr. Mátrai Tibor - Kísérleti fizika III.
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9631745708
1 900 Ft
A vásárlás után járó pontok: 19 Ft
Adatok
szerző
Dr. Budó Ágoston, Dr. Mátrai Tibor
cím
Kísérleti fizika III.
alcím
Optika és atomfizika
kiadó
Tankönyvkiadó Vállalat
kiadási év
1980
oldalszám
525
kötés
vászon kötés védőborítóval
megjegyzés
védőborító picit kopottas, sérült
kiegészítő információk
Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Cikkszám
9631745708
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
GEOMETRIAI OPTIKA
Az optika tárgya, rövid történeti áttekintés és felosztása 10
A geometriai optika alapjelenségei 13
Fénytani alapfogalmak: fényforrás, fénynyaláb, fénysugár; sugárzási és fotometriai mennyiségek 13
A fény egyenes vonalú terjedése; árnyékjelenségek 16
A fény terjedési sebessége 18
A fény visszaverődése 21
A fény törése; fénytörés planparalel lemezen és prizmában 23
Teljes visszaverődés 28
Fermat elve 30
A fény diszperziója; spektrum 31
Optikai leképezés tükrökkel és lencsékkel 35
Az optikai kép fogalma 35
A síktükör és főbb alkalmazásai 36
Gömbtükrök 40
Optikai leképezés gömb- és síkfelületen való törés útján 47
Vékony lencsék 52
Vastag lencsék 58
Lencserendszerek 62
A lencsék főbb leképezési hibái 68
Az optikai leképezés geometriai elméletéről 72
A szem és a fontosabb optikai eszközök 76
A szem és a látás 76
A fénynyalábok határolása; diafragmák 82
A fényképezőgép, fotográfia 87
Vetítőkészülékek 90
A vizuális optikai eszközök nagyításáról. Az egyszerű nagyító 91
A mikroszkóp 93
A távcsövek 97
Refraktométerek 102
A prizmás spektroszkóp és spektrográf 103
Fotometriai és spektrofotometria; a színekről 107
Fotometriai alapmennyiségek és törvények; vizuális (szubjektív) fotometria 107
Sugárzásmérés (objektív fotometria) 116
Közegek fényelnyelése 123
Spektrofotometria 125
A színekről; a színes fényképezés és a színes televízió elve 131
FIZIKAI OPTIKA
A fény mint hullám; alapfogalmak 142
A fény interferenciája 144
A fényinterferencia feltételei; koherencia 144
A Young - Fresnel-féle interferenciajelenségek; a Young-, Fresnel-, Pohl- és Selényi-féle kísérletek 149
Két- és soksugaras interferencia planparalel és ék alakú lemezeken; az egyenlő beesés és az egyenlő vastagság görbéi; vékony lemezek színei 153
Álló fényhullámok. Fénylebegések 161
Interferencián alapuló optikai eszközök és vizsgálati módszerek; interferometria és interferencia-spektroszkópia; Fizeau-féle interferenciakísérlet 162
A fényelhajlás (diffrakció), fényszóródás 168
Alapjelenségek. A Huygens - Fresnel-féle elv, a Fresnel-féle zónák. Az elhajlásjelenségek osztályozása 168
Fraunhofer-féle fényelhajlás résen, kör alakú nyíláson és kettős résen 173
Optikai rácsok 179
Fényelhajlás és fényszóródás rendezetlen nyílásokon vagy részecskéken 183
Az optikai leképezés hullámelméletéről. Holográfia 187
Az optikai képalkotó eszközök felbontóképessége 194
A sötét látóterű, ultra-, valamint a fáziskontraszt-mikroszkóp elve 199
A fény polarizációja és kettős törése 202
Polarizáció visszaverődésnél és törésnél; poláros és természetes fény 202
A visszavert és a megtört poláros fény intenzitása 209
Kettős törés és polarizáció kristályokban; a kristályoptikáról 216
Polarizációs készülékek és vizsgálati módszerek 226
Interferenciajelenségek poláros fényben 232
A fény rezgési síkjának elforgatása (optikai aktivitás) 239
Polarizációjelenségek erősen abszorbeáló közegek határán 241
A szóródott fény polarizációja 246
A légkör fényjelenségeiről 249
Az elektromágneses színkép és egyes tartományai 251
A teljes elektromágneses színkép áttekintése 251
Az infravörös és az ultraibolya színképtartomány 252
A röntgensugarak; előállításuk, néhány tulajdonságuk és alkalmazásuk 254
A röntgensugarak interferenciája (elhajlása) kristályokon 256
Röntgenspektográfia és kristályszerkezet-elemzés 258
A röntgensugárzás összetétele és áthatolása anyagon 260
Diszperzió és abszorpció a teljes színképtartományban 261
Hőmérsékleti sugárzás és lumineszcencia 267
A hőmérsékleti sugárzás fogalma. Kvalitatív tapasztalatok 267
Kirchhoff törvénye. Az abszolút fekete test 268
A fekete sugárzás törvényei. A Planck-féle állandó 269
Nem fekete testek sugárzása. Magas hőmérsékletek mérése 271
A fényforrások hatásfoka 273
Lumineszcenciasugárzások 274
Különleges folytonos fényforrások 276
Fényelektromos jelenségek 279
A külső fotoeffektus, fotonhipotézis, Einstein-egyenlet 279
A külső fotoeffektus néhány további tulajdonsága, fotocellák 282
A belső fotoeffektus, fényelemek 283
A RELATIVITÁS ELVE
Az "abszolút mozgás" problémája 287
A Michelson-féle kísérlet és elvi következményei 289
A Lorentz-transzformáció és a speciális relativitás elve 291
A Lorentz-transzformáció fontosabb kinematikai következményei 293
A relativisztikus dinamika néhány tétele 297
A téridő-kontínuum és vektorai 300
Az elektrodinamikai törvények relativisztikus tolmácsolása 306
A relativitás elvének néhány optikai következménye 309
Az általános relativitáselmélet alapgondolata. Einstein ekvivalencia- és általános relativitási elve. Gravitációs effektusok, Mach elve 311
AZ ATOMFIZIKA KLASSZIKUS ALAPJAI
Az atomfogalom kialakulása és az atomok létezésének bizonyítékai 318
Az atomok oszthatóságának kérdése; a periódusos rendszer; szabad elektronok és ionok 319
A természetes radioaktivitás alapjelenségei; radioaktív sugarak és vizsgálatuk módszerei 322
A radioaktív bomlás; bomlási sorok 328
Régebbi atommodellek. A katódsugarak szóródása 334
Az alfa-sugarak szóródása; az atommag. A Rutherford-féle atommodell 335
A Bohr-féle atommodell; a Bohr-féle kvantumelmélet posztulátumai 340
A Bohr-féle posztulátumok igazolása Franck és Hertz elektronütközési kísérletével 341
A hidrogénatom Bohr-féle elmélete 344
ATOMHÉJFIZIKA
Az atomspektrumok és a periódusos rendszer 347
Az optikai spektrumokról általában; a spektroszkópiai termek 347
A hidrogénatom spektrumának fő tövényszerűségei 349
A hidrogénszerű ionok spektruma; a mag mozgása 352
Elliptikus elektronpályák a hidrogénatomban; iránykvantálás 354
Az alkáliatomok spektrumai 356
Az alkálispektrumok dublett szerkezete és az elektronspin, a hidrogénvonalak finomszerkezete 359
A többelektronos atomok és ionok spektrumairól, a vektormodell 362
Atomok mágneses és elektromos térben; Stern és Gerlach kísérlete, Zeeman-effektus, Stark-effektus 369
A röntgenspektrumok 395
A Pauli-féle elv 380
A periódusos rendszer értelmezése;az elektronburok héjszerkezete 382
Az atomok gerjesztett állapotai; gerjesztés és ionizálás 385
A részecske-hullám kettősség és a kvantummechanika 389
A Compton-effektus; a foton impulzusa 389
Az optikai Doppler-effektus és a fénynyomás 392
A fény kettős természete 394
A mikrorészecskék kettős természete; anyaghullámok 396
Az anyaghullámok kísérleti bizonyítékai; elektron-, atom- és molekulasugarak diffrakciója 397
A Bohr-elmélet hiányosságai és a kvantummechanika kialakulása. A Schrödinger-egyenlet 400
A hidrogénatom hullámmechanikai modellje 403
A Heisenberg-féle határozatlansági relációk, hullámcsoportok 407
A sugárzás kvantummechanikai elméletéről; a spektrumvonalak intenzitása és kiszélesedése 410
A kvantummechanika felépítéséről 416
A kvantummechanika néhány további eredménye. A Fermi- és a Bose-statisztika. A kvantumelektronika elemei 419
AZ ATOMMAGFIZIKA ELEMEI
Az atommagok tömege; tömegspektroszkópia; izotópok 435
A színképvonalak hiperfinom szerkezete, a mag spinje 441
A neutron és a pozitron. Párképződés és szétsugárzás 442
Mesterséges atommag-átalakítások (atomrombolás) 445
Atommag-átalakításra szolgáló berendezések (részecskegyorsítók) 447
Mesterséges radioaktivitás 450
Maghasadás 451
Transzurán elemek 452
Atommag-energia 452
Az atommagok felépítéséről és szerkezetéről 455
Az alfa-, béta- és gamma-sugárzás keletkezése. A neutrino 458
A kozmikus sugárzás. Mezonok 459
Az elemi részecskékről 462
NÉHÁNY SZÓ A MOLEKULÁKRÓL ÉS A SZILÁRDTESTEKRŐL
A molekulaspektrumok 465
A Raman-effektus 470
Molekulaképződés (kémiai kötés) 471
A molekulaszerkezet meghatározására való főbb jelenségcsoportok 472
A szilárdtestfizika elemei 475
Függelék
Táblázatok 501
Név- és tárgymutató 506