Dr. Szalay Béla - Fizika

Nincs raktáron
Dr. Szalay Béla - Fizika
ISBN
963-10-2661-2
Adatok
szerző
Dr. Szalay Béla
cím
Fizika
kiadó
Műszaki Könyvkiadó
kiadási év
1979
oldalszám
922
kötés
vászon kötés
kiegészítő információk
840 fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Cikkszám
873136
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Előszó

13

Bevezetés

15

A fizika tárgya, módszerei, felosztása

15

Fizikai mennyiségek, mértékegységek

16

Vektorok

21

Mechanika

Mozgástan

25

Bevezetés. Egyenesvonalú egyenletes mozgás

25

Változó mozgás

35

Egyenletesen változó mozgás

38

Szabadesés

48

Hajlítások

50

Egyenletes körmozgás

61

Erőtan

69

A testek tehetetlensége (Newton I. törvénye)

69

A dinamika alaptörvénye (Newton II. törvénye)

70

Hatás és ellenhatás (Newton III. törvénye)

76

Impulzus, impulzustétel

84

Sűrűség és fajsúly

94

Nyomóerő, nyomás

99

Súrlódás

101

A mozgások dinamikai tárgyalása

113

A körmozgás dinamikai tárgyalása

114

Sztatika

131

Az erők összetétele, egyensúlya

131

Forgatónyomaték. Párhuzamos erők összetétele, egyensúlya

136

Súlypont. Egyensúlyi helyzetek

155

Munka és energia

170

A munka

170

A teljesítmény

177

A forgó mozgás munka- és teljesítményviszonyai

180

Az energia

183

A mechanikai energia megmaradásának törvénye

196

Gépek hatásfoka

202

Ütközések

204

Általános tömegvonzás. Mesterséges égitestek

212

A gravitáció törvénye

212

Mesterséges égitestek

219

Egyszerű gépek

229

Az egyszerű gépek felosztása

229

Emelők

230

Csigák, csigasorok

236

Hengerkerék

241

Lejtő

244

Csavar

247

Ék

250

Szilárdságtan

253

Az anyag szerkezete. Molekuláris erők

253

A szilárd testek alaptulajdonságai

254

Húzó igénybevétel

255

Nyomó igénybevétel

264

Hajlító igénybevétel

269

Nyíró igénybevétel

280

Csavaró igénybevétel

283

Összetett igénybevételek

288

Nyugvó folyadékok és gázok

292

A folyadékok és gázok alaptulajdonságai

292

A nyomás terjedése folyadékokban

294

A folyadék súlyából származó nyomás

298

Közlekedőedények

302

Arkhimédész törvénye. Úszás

304

A felületi feszültség. Hajszálcsövesség

312

A levegő nyomása

319

A Boyle-Mariotte-törvény

323

Nyomáskülönbségen alapuló eszközök

330

Áramló folyadékok és gázok

335

Folyadékok és gázok súrlódásmentes áramlása

335

Bernoulli törvénye

336

Súrlódásos áramlás

344

A közegellenállás

345

A repülés alapelvei

349

Az áramló víz és levegő energiája

353

Rezgések, hullámok, hangtan

Rezgések

355

Harmonikus rezgő mozgás

355

A harmonikus rezgő mozgás mint a körmozgás vetülete

357

Ingamozgás

363

Harmonikus rezgések összetétele

368

Kényszerrezgés és rezonancia

376

Hullámok

381

Haladó hullámok

381

Hullámok találkozása (interferencia)

386

Hullámok visszaverődése. Állóhullámok

390

Hullámok terjedése kiterjedt közegben

395

Hangtan

401

A hang keletkezése és terjedése

401

A hang magassága. Hangskálák

402

Hangintenzitás, hangosság

405

Hangszínezet

410

A Doppler-féle jelenség

411

Hangszerek

414

Hangtani rezonancia

417

A hanghullámok interferenciája

419

Hőtan

A testek hőállapota. Hőmérők

423

Szilárd testek hőtágulása

425

Folyadékok hőtágulása

431

Gázok hő okozta állapotváltozása

436

Hő. Fajhő

451

A gázok állapotváltozásai

461

A tágulási munka és hő

466

A termodinamika főtételei

471

Gőzgépek

482

Gázgépek

484

A hő terjedése

488

Olvadás. Fagyás

493

Párolgás. Forrás. Lecsapódás

498

A gázok cseppfolyósítása

508

Fénytan

Geometriai fénytan

513

A fény terjedése

513

Fotometria

515

Fényvisszaverődés, síktükrök

524

Gömbtükrök

528

A fény törése

539

Teljes visszaverődés

545

Síklapokkal határolt fénytörő testek

548

Fénytani lencsék

553

Fénytani eszközök

564

Az emberi szem és a látás

564

A fényképezés

566

Vetítő berendezések

570

Nagyítók

571

Távcsövek

573

Fizikai fénytan

576

Színszóródás, színek

576

Fényinterferencia

578

Fényelhajlás, optikai rács

581

Fénypolarizáció

583

Színképek, színképelemzés

587

Optikai színkép

589

Elektromosságtan

Az elektromos áram alaptörvényei

591

Az elektromos töltések áramlása

591

Áramerősség

954

Feszültség

595

Ohm törvénye. Elektromos ellenállás

596

Technikai ellenállások. Ellenállásmérés

603

Üresjárati feszültség. Kapocsfeszültség

606

Kirchhoff törvényei

610

Ellenállások kapcsolása

615

Áramforrások kapcsolása

632

Műszerek kapcsolása

637

Az elektromos áram munkája és hőhatása

645

Az elektromos teljesítmény és a munka

645

Az elektromos áram hőhatása

650

Hőelektromosság

655

Az elektromos áram vegyi hatása

657

Elektromos vezetés elektrolitokban

657

Faraday törvényei

659

Az elektrolízis alkalmazásai

663

Galvánelemek

665

Elektrolitikus polarizáció. Akkumulátorok

667

Az elektromos tér

669

Az elektromos töltés. Coulomb törvénye

669

Elektromos térerősség. Erővonalak

674

Elektromos potenciál és feszültség

680

Kapacitás. Kondenzátorok

685

Az elektromos áram és a mágneses tér

696

Mágneses alapfogalmak

696

Az elektromos áram mágneses tere

698

Áramvezető mágneses térben

701

Áramvezetők közötti erőhatások

709

Az anyagok mágneses tulajdonságai

713

Az elektromágnes és alkalmazásai

716

Mágneses mérőműszerek

721

Elektromágneses indukció

723

Az indukált feszültség

723

Az indukált feszültség nagysága

726

Önindukció

730

Váltakozóáram

735

A váltakozóáram

735

A váltakozóáram alapfogalmai

736

Ellenállások a váltakozóáramú áramkörben

740

Soros rezgőkör. Rezonancia

743

Párhuzamos rezgőkör

747

Elektromágneses rezgések

749

A váltakozóáram teljesítménye és munkája

753

Generátorok és motorok

758

Váltakozóáramú generátorok

758

Váltakozóáramú motorok

762

Egyenáramú generátorok

766

Egyenáramú motorok

769

Transzformátorok. Elektromos energiaátvitel

769

Elektromos áram gázokban és vákuumban

773

A gázok vezetése

773

Elektromos vezetés ritkított gázokban

775

Katód- és csősugárzás

776

Röntgensugárzás

778

Elektroncsövek

779

Elektromos áram félvezetőkben

786

A félvezetők alaptulajdonságai

786

A félvezető dióda

789

A tranzisztor

790

Elektromágneses hullámok

793

Lecher-vezetékpár

793

Nyitott rezgőkör. Dipól sugárzás

795

Hertz kísérletei

800

Nagyfrekvenciás adóberendezések

801

Nagyfrekvenciás hullámok vétele

804

A televízió

806

Az elektromágneses hullámok spektruma

809

A kvantumelmélet alapjai

811

A fény fotonelmélete

815

Atomfizika

Az atomok szerkezete

821

Molekula, atom, elektron

821

Rutherford-féle atommodell

824

A Bohr-féle atommodell

827

A kvantummechanika alapjai

838

A kvantummechanika alapegyenlete

844

Az elemek periódusos rendszere

847

Magfizika

860

Természetes radioaktivitás

860

Radioaktív bomlás

861

Izotópok

869

Atomfizikai műszerek

871

Részecskegyorsítók

874

Az atommag szerkezete

876

Mesterséges atommagátalakítás

879

Mesterséges radioaktivitás

880

Atommagok energiája

883

Transzurán elemek

886

Maghasadás. Atomenergia

887

Elemi részek

896

Univerzális fizikai állandók

900

Irodalom

902

Tárgymutató

905