Érettségire készülök - Történelem - Középszint, írásbeli - Esszéfeladatok

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Érettségire készülök - Történelem - Középszint, írásbeli - Esszéfeladatok
állapot
ÚJ
ISBN
9789636978327
RRP: 3 980 Ft 

Ez a beszállító által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási ár.

online ár 3 582 Ft
A vásárlás után járó pontok: 36 Ft
Részletek

Könyvünk a középszintű történelem érettségi írásbeli vizsgára készít fel, és segítséget nyújt a szóbeli vizsgára való felkészüléshez is.

12 fejezetben 59 egyetemes történelmi témájú rövid és 46 magyar történelmi témájú hosszú esszé található, továbbá 7 esszé a társadalomismeret témakörből és egy rövid választ igénylő feladatsor a leggyakoribb feladattípusokkal, azok megoldásának menetével.

  • Részletes útmutatót és példákat ad a rövid választ igénylő feladatok megoldásához.
  • A hangsúlyt a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok megírására helyezi: a témaköröket esszéfeladatok formájában dolgozza fel. Megmutatja, hogy mire kell figyelni egy-egy esszé megírásánál, hogyan érdemes a forrásokat használni, hogyan kell jól és lényegre törően fogalmazni, és hogyan lehet a szűkös terjedelem és akár kevésbé biztos tudás esetén is a lehető legjobb vizsgaeredményt elérni.
  • Ismerteti a javítási útmutató pontozási szempontjait, példákon keresztül bemutatja a javítókulcsot.
  • A szövegekben megjelöli a javításkor értékelhető válaszelemeket, hogy a tananyagban alapkövetelményként szereplő adatokat, összefüggéseket könnyebb legyen rögzíteni, szerepüket tudatosítani.
  • Az esszékkel a teljes érettségi tematikát lefedi.

A fejezetek elején a kötelező kerettantervi fogalmakat és neveket táblázatban, a kronológiát időszalagon, a topográfiai adatokat térképvázlatokon jeleníti meg a könyv. Szerepelnek benne az esszék értékelési szempontjai, valamint egy rövid és egy hosszú esszé javítókulcsa is. A szövegekben kiemeltük a vizsga során értékelhető elemeket, az érvek, magyarázatok felépítését és a források alkalmazását.

A szövegek nyelvezete a kötet elején egyszerűbb, a történelmi ismeretekben előre haladva összetettebbé válik. Így a könyv már 9. osztálytól használható a forrásközpontú tanuláshoz és az esszéírás elsajátításához. A könyvet digitális tananyag egészíti ki.

Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.

Mintaoldalak
Adatok
szerző
Csuszó Sándor, Kozma Géza, Lovrity Andrea Anna
cím
Érettségire készülök - Történelem - Középszint, írásbeli - Esszéfeladatok
kiadó
Mozaik Kiadó
kiadási év
2020
oldalszám
216
kötés
flexi
Kiadói kód
MS-2376U
Cikkszám
9789636978327
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Tartalomjegyzék 3
Tartalomjegyzék 3
A könyv használatáról 3
A középszintű írásbeli vizsga az érettségin 4
Az ókor és kultúrája 12
Poliszok az ókori Hellászban (1.1.) 12
Az athéni demokrácia a Kr. e. 5. században 12
Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában (1.2.) 14
Iulius Caesar egyeduralmi kísérlete 14
Az európai kultúra alapjai (1.3.) 15
A görög hitvilág 15
A görög szobrászat 16
A római építészet 17
Az ókori zsidó vallás 18
A kereszténység kialakulása és főbb tanításai 19
A középkor 22
Nyugat-Európa a kora középkorban (2.1.) 22
A mezőgazdasági technika változásai 22
A hűbériség 23
A jobbágyság helyzete 24
A középkori egyház (2.2.) 25
A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői 25
A keresztény-zsidó együttélés a középkorban 26
Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában (2.3.) 27
A középkori városok kialakulása 27
A városok jogai az érett középkorban 28
A céhek kialakulása és működése 29
Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom (2.4.) 30
Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 30
A középkor kultúrája (2.5.) 31
A román stílus 31
A gótikus stílus 32
A reneszánsz kultúra 33
Kora újkor (1492-1789) 36
A földrajzi felfedezések és következményei (4.1.) 36
A földrajzi felfedezések okai és főbb eseményei 36
A kapitalista gazdaság kialakulása 37
A kontinentális munkamegosztás kialakulása 38
Reformáció és katolikus megújulás (4.2.) 39
A lutheri reformáció 39
A kálvinizmus 40
A katolikus megújulás 41
A barokk 42
Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században (4.3.) 43
Az angol alkotmányos monarchia jellemzői 43
A felvilágosodás kora (4.4.) 44
A felvilágosodás államelmélete 44
A felvilágosodás valláskritikája 45
A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) 48
A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk (6.1.) 48
Az alapvető emberi és polgári jogok 48
A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések (6.2.) 49
A liberalizmus és a konzervativizmus 49
A nacionalizmus a 19. században 50
A szocializmus 51
Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért (6.3.) 52
A szövetségi rendszerek kialakulása 52
Az ipari forradalom hullámai és hatásai (6.4.) 53
Az iparosodás kezdetei: a könnyűipari fellendülés 53
A közlekedés átalakulásának következményei 54
Az iparosodás környezeti hatásai 55
Az iparosodás második szakasza 56
Az iparosodás újabb szakaszának jellemzői 57
A világháborúk kora (1914-1945) 60
Az első világháború és következményei (8.1.) 60
Hadviselés az I. világháborúban 60
A Párizs környéki békék 61
A fasizmus és a nemzetiszocializmus (8.2.) 62
A náci ideológia 62
A kommunista diktatúra (8.3.) 63
A sztálini diktatúra 63
A második világháború (8.4.) 64
A német-szovjet viszony 1939 és 1941 között 64
Fordulat a keleti fronton 65
A nagyhatalmi együttműködés 66
A holokauszt 67
A jelenkor 70
A kétpólusú világ kialakulása (10.1.) 70
Az ENSZ legfontosabb szervei 70
Az ENSZ szervezetei és globális feladatai 71
A kétpólusú világ kialakulása 72
A kubai válság 73
Amerikai-vietnámi háború 74
A kétpólusú világrend megszűnése (10.2.) 75
A Szovjetunió szétesésének okai, folyamata 75
Jugoszlávia szétesése 76
Németország újraegyesítése 77
Az európai integráció (10.3.) 78
Az európai integráció folyamata 78
A maastrichti szerződés 79
Az Európai Unió és az uniós intézmények működése 80
A globális világ sajátosságai (10.4.) 81
A globális világgazdaság ellentmondásai 81
A középkori magyar állam megteremtése 84
A magyar nép története az államalapításig (3.1.) 84
A magyar honfoglalás 84
Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora (3.2.) 88
I. (Szent) István államalapító tevékenysége 88
A tatárjárás 90
Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora (3.3.) 92
I. Károly gazdasági és pénzügyi intézkedései 92
A Hunyadiak (3.4.) 94
Hunyadi Mátyás központosító intézkedései 94
Magyarország a kora újkorban (1490-1790) 98
Az ország három részre szakadása (5.1.) 98
A mohácsi csatavesztés körülményei 98
Az ország három részre szakadása 100
A várháborúk 102
Az Erdélyi Fejedelemség virágkora (5.2.) 104
Erdély etnikai és vallási képe a 16-17. században 104
A reformáció jellemzői és kulturális hatása 106
A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc (5.3.) 108
A Rákóczi-szabadságharc előzménye, okai 108
A Rákóczi-szabadságharc lezárása, következményei 110
Magyarország a 18. sz.-i Habsburg Birodalomban (5.4.) 112
Magyarország demográfiai és etnikai átalakulása 112
Mária Terézia reformjai 114
II. József reformjai 116
A polgárosodás kezdetei és kibontakozása (1790-1914) 120
A reformkor (7.1.) 120
Széchenyi politikai programja 120
Kossuth politikai programja 122
Forradalom és szabadságharc (7.2.) 124
A márciusi forradalom 124
Az áprilisi törvények 126
Az 1848-1849-es szabadságharc 128
A kiegyezés és a dualizmus (7.3.) 130
A kiegyezéshez vezető út 130
A kiegyezés tartalma és értékelése (7.4.) 132
A kiegyezés 132
A dualizmus kori gazdaság és társadalom (7.5.) 134
Gazdasági változások a dualizmus korában 134
Az arisztokrácia és a nagypolgárság 136
Az etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés 138
Magyarország a világháborúk korában (1914-1945) 142
Az első világháború és következményei (9.1.) 142
A trianoni béke következményei 142
A Horthy-korszak (9.2.) 144
A bethleni konszolidáció 144
A Horthy-korszak politikai berendezkedése 146
Magyarország külpolitikája 148
A Horthy-rendszer ideológiai alapjai 150
Művelődési viszonyok és társadalom (9.3.) 152
Az antiszemitizmus Magyarországon a két háború között 152
Magyarország a második világháborúban (9.4.) 154
Magyarország a Szovjetunió elleni harcokban 154
Magyarország német megszállása 156
A nyilas hatalomátvétel és következményei 158
A magyarországi holokauszt 160
Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 164
A Rákosi-korszak (11.1.) 164
A Rákosi-korszak politikai rendszere 164
A Rákosi-korszak gazdaságpolitikája 166
Az 1956-os forradalom és szabadságharc (11.2.) 168
Az 1956-os forradalom előzményei és kirobbanása 168
A forradalom győzelme és a szabadságharc leverése 170
A Kádár-korszak (11.3.) 172
A Kádár-korszak politikai rendszere 172
Életkörülmények az 1960-70-es években 174
A Kádár-korszak gazdaságpolitikája 176
A rendszerváltozás (11.4.) 178
A rendszerváltozáshoz vezető út 178
A rendszerváltozás főbb eseményei 1989-90-ben 180
A piacgazdaságra való áttérés nehézségei 182
Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság (11.5.) 184
Az erdélyi magyarság története 1945 után 184
Társadalomismeret 188
Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás (12.1.) 188
A szociális ellátórendszer fő elemei és működése 188
A szociális ellátórendszer Magyarországon 189
A magyarországi romák foglalkoztatási helyzete 190
Az aktív és felelős állampolgárság alapjai (12.2.) 192
A hatalmi ágak viszonya a jelenkori Magyarországon 192
Az országgyűlési választások rendszere 194
Az alapvető emberi jogok 196
Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak (12.3.) 197
A háztartás pénzügyei 197
Rövid választ igénylő feladatok 198
Mintafeladatok 198
Tartalomjegyzék 212