Gósy Mária - Pszicholingvisztika

Nincs raktáron
Gósy Mária - Pszicholingvisztika
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9633897734
4 900 Ft
A vásárlás után járó pontok: 49 Ft
Részletek

A lélektan és a nyelvészet határterületein kialakult és önállóvá fejlődött tudomány, a pszicholingvisztika azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek a nyelv használatával kapcsolatosak. A jelen kötet - amelyet a szerző a hat évvel ezelőtt megjelent munkájához képest jelentősen kibővített és átdolgozott - bemutatja azt, hogy miként vagyunk képesek a gondolatainkat beszédben kifejezni, vagy hogy hogyan értjük meg a mások szavait, mondatait, hosszabb közléseit. A nyelv használatához szükséges a megfelelő szókincs, a szavak és nyelvi szabályok tárolásának szerkezete, az előhívás módozatai, azaz a mentális lexikon, amelyről külön fejezet szól. Tárgyalja az anyanyelv elsajátításának menetét, az elméleti kérdésektől a magyar gyermek beszédének és beszédmegértésének fejlődéséig, gazdag példaanyaggal illusztrálva az egyes szakaszokat. A nyelvhasználat nem épen működő mechanizmusainak, azaz a nyelvi és beszédzavaroknak (ilyen például a gyermek késői beszédindulása vagy az afázia) a vizsgálata segít az ép folyamatok jobb megismerésében, valamint a zavarok okainak kiderítésében, a terápia, a fejlesztés megtervezésében. Az olvasás az írott anyanyelv használata, amely az olvasástanulással és az olvasástanulási nehézségek tárgyalásával együtt ugyancsak része a pszicholingvisztikának. Mindezen folyamatokat az agy vezérli, amelynek működéséről, sajátosságairól a tudomány legújabb eredményeinek fényében kapunk értő leírást. Az elméleteket és a kísérletek eredményeit gyakorlati vonatkozások egészítik ki valamennyi fejezetben. A hazai és a nemzetközi szakirodalom áttekintése mellett a szerző saját kutatási eredményei is helyet kaptak a kötetben. Ajánljuk a könyvet a felsőoktatás számára, tanároknak és diákoknak, szakembereknek, valamint a gyakorlatban dolgozóknak és a téma iránt érdeklődőknek egyaránt.

Adatok
szerző
Gósy Mária
cím
Pszicholingvisztika
kiadó
Osiris Kiadó
kiadási év
2005
oldalszám
401
kötés
puha kötés
sorozatcím
Osiris Tankönyvek
Cikkszám
9789633897737
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 11
A pszicholingvisztika kialakulása 13
Tények és adatok 13
Összefoglalás 16
A pszicholingvisztika meghatározása 16
A pszicholingvisztika előzményeiről 18
A pszicholingvisztika ma 21
Összefoglalás 23
Irodalom 24
A beszédfolyamatok szervezése: az agy 27
Agy, tudat, lélek 28
Összefoglalás 31
Az agy felépítése 32
Összefoglalás 38
Módszerek a nyelv és a beszéd agyi reprezentációjának vizsgálatára 39
A két agyfélteke funkciómegoszlása 40
Összefoglalás 48
Az agyfélteke-dominancia 49
A kezesség (kézdominancia) 51
Összefoglalás 55
Az értelmi képesség 56
Agyműködési elméletek 58
Emlékezés, emlékezet 60
Összefoglalás 65
Irodalom 66
A beszédprodukció folyamata 71
A beszédprodukció vizsgálata 72
Megakadásjelenség-korpuszok 73
Az első magyar megakadásjelenség-korpusz 75
Összefoglalás 79
Beszédprodukciós modellek 80
Levelt modellje 83
A beszédprodukciós folyamat működése 84
A szándéktól az artikulációig 85
A spontán beszéd jellegzetességei 88
Összefoglalás 94
A megakadásjelenségek tanúságtétele 95
A hibajelenségek 98
A megakadásjelenségek a beszédprodukciós folyamat egyes szintjein 100
Előfordulási gyakoriság 106
A korrekciós folyamatok működése 112
Összefoglalás 115
Irodalom 116
A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamata 120
A beszédpercepció szakaszai 121
A percepciós bázis 122
Beszédmegértési modellek 125
A motoros teória 126
Az analízis szintézissel vagy aktív-passzív modell 128
A globális beszédmegértés modellje 129
A Bondarko-féle elmélet 129
A hierarchikus megértési modell 130
A beszédmegértés kognitív modelljei 130
Összefoglalás 133
Szegmentálás a beszédészlelésben és a beszédmegértésben 133
A visszacsatolás (késleltetett kötés) elve 136
Az elemi percepciós egység 136
Az invariancia (az 'állandó') jelensége 140
Összefoglalás 146
A beszédészlelési folyamat működése 147
A hallás 149
Az emberi hallás 152
Az emberi hallás vizsgálata 153
A beszédészlelés akusztikai szintje 155
A beszédészlelés fonetikai szintje 157
A beszédészlelés fonológiai elemzései 158
Beszédészlelési részfolyamatok 163
Szupraszegmentumok észlelése 166
Multimodális percepció 171
Összefoglalás 172
A beszédmegértés működése 172
A morfológia pszicholingvisztikája 174
Mondatmegértés 175
A szöveg tagolása 178
Szövegértés és tudás 180
A beszédpercepció vizsgálata 184
GMP-diagnosztika 184
Összefoglalás 185
Irodalom 186
A mentális lexikon 193
A mentális lexikon szerkezete 193
A mentális lexikon nagysága 195
Felépítés és működés 197
Szótövek, szóösszetételek és toldalékok 200
A szóasszociációk 203
Összefoglalás 207
A lexikális hozzáférés folyamata 208
Aktiválás a beszédprodukcióban 208
A lemma és a lexéma szint 211
A lexikális előhívás problémája 213
A "nyelvem hegyén van" jelenség 218
Összefoglalás 222
Aktiválás a beszédmegértésben 223
Téves riasztások 231
A lexikális hozzáférés tényezői 233
Összefoglalás 236
Irodalom 237
Az anyanyelv elsajátítása 241
Elméleti kérdések, felfogások, modellek 241
A "vad gyermekek" és a nyelvelsajátítás 249
Az anyanyelv-elsajátítás kritikus periódusa 252
Az anyanyelv elsajátításának rövid áttekintése 253
A magyar gyermeknyelvi kutatások kezdetei 255
Összefoglalás 256
A magyar gyermek beszédprodukciójának és beszédmegértésének fejlődése 256
Preverbális hangjelenségek 257
A gőgicsélés fejlődése 260
Az anyanyelv-elsajátítás kezdeti szakaszai 261
A hangjelenségektől a szókezdeményekig (8-15 hónapos kor) 262
Mondatszók/szómondatok, holofrázisok 263
A holofrázisoktól a telegrafikus beszédig (12-24 hónapos kor) 265
A szó formai változását meghatározó folyamatok 268
A telegrafikus beszédtől hároméves korig (20-36 hónapos kor) 273
A nyelv kialakulása alapfokon (3-4 éves kor) 277
A zöngésségi hasonulás fejlődése 279
Az ötödik és hatodik életév 281
Hatéves kor után 283
Tízéves kor fölött 284
A gyermek szókincsének fejlődéséről 286
A beszédészlelési és a beszédmegértési folyamat fejlődése 292
Az óvodáskorúak beszédfeldolgozási folyamatai 294
A beszédfeldolgozás további fejlődése 297
Az anyai beszéd hatása a gyermek nyelvére 298
Nemi különbségek az anyanyelv-elsajátítás folyamatában? 299
Gyermeknyelvi adatbázis 300
Összefoglalás 301
Irodalom 302
A beszédprodukció és a beszédfeldolgozás zavarai 307
Beszédzavar - nyelvi zavar 307
Rendszerezés és rendszerezési nehézségek 310
Az anyanyelv-elsajátítás zavarait magyarázó elméletek 312
Diszfázia és specifikus nyelvi zavar 313
Megkésett beszédfejlődés 315
Afázia 321
Összefoglalás 329
A nagyothallás következménye a beszédre 330
Az értelmi fogyatékosság hatása a beszédre 334
Mutizmus 336
Beszéd és mentálhigiéné 338
Összefoglalás 339
A zöngeképzés és a hangszínezet zavarai 340
A beszédprodukció zavarai 342
Beszédhangképzési zavarok 343
Agrammatizmus 345
A beszédfolyamat zavarai 346
A mondatértés és a szövegértés zavarai 353
Vizsgálati módszerek a gyermekkori nyelvi és beszédzavarok felismerésére 354
Összefoglalás 355
Irodalom 356
Az olvasás és az olvasási nehézség 362
Az olvasás folyamata 362
Olvasási modellek 365
A hallott nyelv és az írott nyelv összefüggése 368
Összefoglalás 371
Az olvasás tanulása 372
Az olvasástanítás 374
Az olvasás típusai 380
A korrektúraolvasás 382
Összefoglalás 384
Olvasási nehézség és diszlexia 385
A diszlexia meghatározása, tünetei és típusai 386
A diszlexia okai 390
Az olvasás fejlesztése 392
Összefoglalás 393
Irodalom 394
Tárgymutató 39