Pauler Gyula - A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II.

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Pauler Gyula - A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II.
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963292018X
1 600 Ft
A vásárlás után járó pontok: 16 Ft
Részletek

A magyar nemzet történetét akarom elmondani a XI-XIII. században, abban a korban, a melyben az Árpádházi királyok uralkodtak. Tiz vagy tizenkét nemzedék magyar természetét, állapotát, változásait, viszontagságát: örömét és búját, barátját és ellenségét kellene megismertetnem. A mit írok vagy legalább írni akarnék, nem csupán politikai történet, de nem is az, mit műveltség-történetnek szoktak nevezni, hanem a nemzet életrajza, az említett háromszáz esztendő alatt. Szólok a királyokról, a nélkül, hogy a királyok történetét írnám, mert a nagyobbak, hatalmasabbak tényezők voltak a nemzeti élet folyásában, a gyengébbek pedig abban a homályos korban, mikor még alig ismerünk fel alakot az események zűrzavarában, legalább féligmeddig kidomborodnak, úgy hogy belőlük némi következtetést vonhatunk alattvalóikra, környezetükre. Beszélek sokféle kisebbnagyobb, néha nem is döntő harczról, háborúról, mert azt hiszem, hogy nemzetet ép úgy, vagy még jobban jellemez, mikép ontja vérét a csatatéren, mint ha tudjuk - bár annak is megvan a jelentősége - minő lábasből evet, vagy miféle gombbal kapcsolta össze ruháját. Szólok társadalmi viszonyokról, egyházi, világi szervezetről, de nem igen fogok szólhatni - eléggé sajnálom - oly dolgokról, melyek a műveltség-történeteknek rendesen igen fontos és néha legérdekesebb fejezetei alkotják: a tudományról, művészetről, mert annak nálunk az Árpádok korában még csak igen gyenge hajtásai voltak s a nemzet életében, fejlődésében még nyomot hagyó szerepet nem játszottak.

Adatok
szerző
Pauler Gyula
cím
A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II.
alcím
reprint kiadás
kiadó
Állami Könyvterjesztő Vállalat
kiadási év
1985
oldalszám
1214
kötés
kemény kötés
kiegészítő információk
Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R. Társaság 1899-ben kiadott könyvének reprint kiadása.
Cikkszám
963292018X
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
I. KÖTET
A magyar nemzet. A mai Magyarország a IX. század végén. A honfoglalás. Külső kalandok. Belső átalakulás a XI. század folyamán. Vallásos viszonyok 1
Géza vajda. A kereszténység. István vajda. Tervei. Ellenzék. III. Ottó és II. Szilveszter. A magyar királyság. Első törvényhozás 16
Egyházi szervezet. Erdély és Gyula. Kalocsa és Aschrich. Csanád és Ajtony. Kolostorok. Gellért püspök. Vármegyék. Királyi bíróság 38
István és a külföld. Horvátország és Velencze. II. Konrád német császár. Magyar-német háború. István győzelme. 59
István végnapjai. Péter király. Aba Sámuel. III. Henrik német király. Magyar-német háború. Ménfői csata. Aba bukása. Péter ismét király lesz. 72
Magyarország német hűbér. Nemzeti ellenhatás. Pogány lázadás. Péter bukása. I. Endre király. Béla herczeg. Magyar-német háború. Magyarország kivívja függetlenségét 89
I. Endre és Béla. I. Béla király. Pogány lázadás. Német beavatkozás. I. Béla halála. Salamon király. Géza herczeg. Kibékülésük. 104
Idegen befolyás. László herczeg. Bessenyő betörés. Görög háború.j Belvillongás. A mogyoródi csata. I. Géza király. IV. Henrik segíti Salamont. VII. Gergely pápa. Az új korona. I. Géza halála. Utódjává I. Lászlót választják 114
A magyar urak. László törvényhozása. Salamon. István király szentté avatása. Salamon bukása. László és a szomszéd szlávság. Horvát hadjárat. Kún háború 1091. 136
Orosz hadjárat. kibékülés IV. Henrikkel. Szabolcsi zsinat. Izmaeliták. Zsidók. László egyházi alapítványai. Lengyel és cseh bonyodalmak. Kálmán és Álmos. László király halála 160
Kálmán király törvényhozása. Kálmán és az egyház 178
Az I. keresztes hadjárat. Horvátország elfoglalása. Viszálykodás Álmossal. Orosz hadjárat. A dalmát városok elfoglalása. Német-cseh háború. A Hartvich-legenda. Belső szervezés. 191
Álmos katasztrófája. Kálmán halála. II. István. Velenczei, osztrák, orosz háború. II. István és a magyar urak. Görög háború. Álmos fia trónutód. II. István halála. II. vagy vak Béla. Borisz, Vak Béla győzelme. Bosznia, Ráma megszerzése 222
II. Béla végső évei. II. Géza. Belos bán. Új vármegyék. Hadi viszonyok. Vendégek. II. Géza testvére, Zsófia. Borisz mozgalmai. A lajtamenti csata. A II. keresztes hadjárat 246
Orosz viszonyok. II. Géza és halicsi Vladimirko. Manuel. Görög háborúk. II. Géza testvérei. Rőtszakállú Frigyes. Egyházi schisma. II. Géza halála 268
III. István. II. László. IV. István. Manuel és Béla herczeg. Magyar-görög háborúk. Egyházi viszonyok. III. István halála. III. Béla és ellenfelei. Dalmáczia visszafoglalása. Görög háború. Halics elfoglalása 295
Belső viszonyok a XII-XIII. század fordulópontján. A királyság. Törvénykezés. Nemesség. Királyi jövedelmek. Vármegyék. Vendégek. Királyi szolgáló népek 303
Magán szolgáló népek. Rabszolgák. Egyházi viszonyok. Irodalom, magyar nyelv. A névtelen jegyző. Kolostorok. Cisterciták. Prémontreiek. Lovagrendek 347
Rövidítések magyarázata 371
Jegyzetek 373
II. KÖTET
III. Keresztes hadjárat. Halics elvész. Dalmácziát megtartja Magyarország. Imre és Endre. Külső viszonyok. III. Béla meghal. Imre király. Testvérháború. III. Incze pápa. A bogomilok. Szerb és bolgár ügyek. IV. keresztes hadjárat. Külföldi viszonyok. Imre Endrét elfogja. Imre király halála. III. László király Endre herczeg elől menekül. Meghal 1
II. Endre prédálása. Gertrud királyné és testvérei. Idegenek pártolása. Külső viszonyok. Halicsi dolog. Gertrud megöletése. II. Endre második fia, Kálmán, Halics királya lesz. Keresztes hadjárat. 39
Zavar II. Endre távollétében. Hazajő Palaesztinából. II. Endre és a pápa. Kálmán elűzik Halicsból. A királyi birtok fogy. Izmaeliták és zsidók. Béla trónörökös. II. Endre és a papság. Az aranybulla. 69
Viszály II. Endre és Béla fia közt. Béla Drávántúl. Délszláv dolgok. Erdély. Endre herczeg. Domokosiak és Ferencziek. Kún térítés. Szörény. Gertrud gyilkosainak megbüntetése. Dénes nádor. Az "örökségek" visszavétele 86
Szerencsétlen halicsi hadjárat (1229.) Az 1231-iki törvény. Halics elfogalalása (1231.) Róbert érsek interdictuma. Jakab praenestei bíboros. A bereghi egyezmény. Halicsi és osztrák dolgok. Új interdictum. II. Endre végnapjai. IV. Béla. Bosszúja. Az "Örökségek" visszakövetelése. 105
Külső viszonyok. Julián utazása Nagymagyarországba. A tatárok. Kötöny kúnjai bevándorolnak. A tatárok megtámadása. A sajómezei csata 1241. ápril 11-én. 135
Az ország pusztulása 1241. nyarán. IV. Béla sorsa. A külföld. A tatárok átkelnek a Dunán. IV. Bélát Dalmácziába üldözik. Az országot önként elhagyják. 164
Magyarország nyomorúsága. IV. Béla nem csügged. A zsidók. Védő intézkedések. Az ispotályosok. Városok. Zágráb. Buda. Bevándorlás. IV. Béla és a nemesség. A kúnok. 186
Külföldi viszonyok. Délszláv zavarok. István bán. Osztrák háború. Halicsi vereség. Harcz a Babenbergek hagyatékáért. Przemysl Otakár. A pozsonyi béka 1254. Királyi birtokok visszakövetelése. Autonom vármegyék alakulása. Rasztiszláv. Stájer bonyodalmak. Tatár veszély. Cseh háború. A morvamezei csata 1260-ban. Kibékülés II. Otakárral 206
Föléledő vallásos érzés. István ifj. király és IV. Béla. Mária királyné és Béla herczeg. Viszály, háború István és IV. Béla közt. Bolgár háború. Új viszály István és IV. Béla közt.István győz. béke. István bolgár háborúja 1266. 243
IV. Béla és István híveiket jutalmazzák. Az 1267-iki törvény. Szerb háború. István szövetsége Anjou Károlylyal. IV. Béla II. Otakárhoz közeledik. Ifjabb Béla herczeg. Halála. IV. Béla fájdalma. Halála. Hívei menekülnek. V. István király. Fegyverszünet, majd háború II. Ótakárral. A mosonyi csata 1271. A pozsonyi béke 265
A magyar főurak. A korona fogalma. Megyék és külön kerületek alakulása. Joakhim bán elrabolja László trónörököst. V. István halála. Udvari villongások. Háború II. Otakárral. Polgárháború. Habsburg Rudolf. Ingadozás II. Otakár és Rudolf közt. Új polgárháború. Joakhim győzelme 1276. 293
Szent Margit II. Otakár megtörése. Zavarok Erdélyben és a Dráván túl. Joakhim halála. Szövetség Habsburg Rudolffal. IV. László jelleme. Belvillongások. Háború II. Otakárral. A dürnkruti csata 1278. 324
Országos zavar. Fermoi Fülöp pápai követ. A kún törvény. A budai zsinat. IV. László ellenkezése a legatussal fogsága. Enged. Kún lázadás. A hódmezei csata. IV. László kibékül az egyházzal. Fülöp legátus távozása. 347
IV. László és Finta nádor, IV. Márton pápa. Kézai Simon. Ladomér érsek. A Henrikfiak. A tatárok betörése. Henrikfia Iván és a németek. IV. László kicsapongásai Polgárháború. Kibékülés. Osztrák becsapás. Új polgárháború. IV. László halála 376
Velenczei Endre király lesz. Az ó-budai országgyűlés. III. Endre intézkedései. Külföldi praetendensek. Háború Ausztriával 1291. Polgárháború. III. Endre fogsága. Morosini Tomasina. Országos zavarok. Ladomér halála. VIII. Bonifácz pápa. A Göllheimi csata 1298 414
A pesti országgyűlés 1298. Ligák. VIII. Bonifácz Csák Mátyus. Gergely érsek. Az Anjouk támadása. III. Endre halála. Leányának sorsa. A magyar nemzet fejlődése a XI-XIII. században. A magyar nemzet jelleme 453
Rövidítések magyarázat 481
Jegyzetek 483
Függelék I. 587
Függelék II. 600