Rudnay Józsefné, Szigethy Gyuláné - Veres Pálné Beniczky Hermin élete és működése

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Rudnay Józsefné, Szigethy Gyuláné - Veres Pálné Beniczky Hermin élete és működése
Rudnay Józsefné, Szigethy Gyuláné - Veres Pálné Beniczky Hermin élete és működése
Rudnay Józsefné, Szigethy Gyuláné - Veres Pálné Beniczky Hermin élete és működése
Rudnay Józsefné, Szigethy Gyuláné - Veres Pálné Beniczky Hermin élete és működése
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
4 200 Ft
A vásárlás után járó pontok: 42 Ft
Részletek

Ezen könyv minden igény nélkül jelenik meg, csupán azon tudattól kisérve, hogy némileg megfelelt az Országos Nőképző-Egyesület régebben közgyűlésileg hozott ama határozatának, hogy Veres Pálnéról, az iránta érzett kegyeletnél fogva, emlékkönyvet fog kiadni.
Korántsem vagyunk mi - e könyv összeállítói - abban a véleményben, hogy munkánk jeles, vagy hogy megoldotta feladatát. Érdemünk egyedül az, hogy Veres Pálné kéziratait, az életének és működésének történetére vonatkozó adatokat s a róla irott ismertetések egy részét szorgalommal összegyűjtöttük és az elveszéstől megőriztük azon czélból, hogy mindezekből hű tükrét láthassa bárki annak, hogy milyen volt Veres Pálné jelleme és kedélyvilága, mit és miként alkotott, mily erős és kitartó küzdelemmel kellett az előítéletek ellen harczolnia, - szóval, hogy egyéniségéről és működéséről az olvasó tiszta képet alkothasson magának.

Adatok
szerző
Rudnay Józsefné, Szigethy Gyuláné
cím
Veres Pálné Beniczky Hermin élete és működése
kiadó
Országos Nőképző-Egyesület
kiadási év
1902
oldalszám
774
kötés
kemény kötés
megjegyzés
borító kopottas, karcos - ajándékozási bejegyzésel
kiegészítő információk
Fekete-fehér illusztrációkkal.
Cikkszám
125898
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Előszó. Írta Rudnay Józsefné III
Bevezetés. Írta Szigethy Gyuláné VII
Veres Pálné rövid jellemrajza. Írta Palágyi Menyhért 1
Veres Pálné életének és működésének története.
I fejezet.
Származása. - Árvaságra jutása. - Szülei. - Nagyszülei. - Leánykora 6
II. fejezet.
Férjhezmenetelétöl mint feleség önmagát képezve és gyermeke nevelésével foglalkozva. - Madáchchal való gyakori találkozásuk. - Az anya befolyása leánya serdülő- és hajadonkorára, annak férjhezmeneteléig 22
III. fejezet.
Madách nyilvános feltűnése és »Az Ember Tragédiája«. - Akadémiai székfoglalója a nőről. - A székfoglaló olvasásának hatása Veres Pálnéra 48
IV. fejezet.
»Felhívás a nőkhöz« : Veres Pálné első felszólalása a nők érdekében. - A mozgalom megindítása. - Veres Pálné lelkében oda érlelődik a dolog, hogy a nők önfentartási érdekeit is fel kell karolni. - Első értekezlet. - Egyesületté alakulás 50
V. fejezet.
Nézetek a női ügy érdekében« czímü füzet megjelenése. - Kérvény az országgyűléshez, Deák Ferencz által benyújtva, 9000 magyar nő aláirásával támogatva. - Az egyesület növekvése. - Jövedelemszerzés. - Tanterv-készítés. - Tanterem megnyitása 56
VI. fejezet.
Elnöki működése. - Lemondása 1871-ben felekezeti gyanusításból; újból elnökké választatása, s az ezzel összefüggő elismerések. - Elnöki működésének folytatása, egyéniségéről egy és más. - Internátus felállítása. - Önképzőkör szervezése 64
VII. fejezet.
Elnöki működése a szorosabban vett tanügyi téren: Államsegély. - Felsőbb leányiskola felállításának szükségét kimondja az egyesület és sürgeti. - Tréfort elismerő levele Veres Pálnéhoz. - Magyar nevelőnők képzése érdekében ír a ministerhez. - A minister a felsőbb leányiskola tantervét kivánja az egyesület által elfogadtatni. - Veres Pálné ellene érvel. - Az egyesület tanítónőképző tanfolyamának nyilvánossági jogot kér. - Végre 1894-ben elnyeri
azt. - Ujabb tanterv szüksége. - Leánygimnázium felállítása. - Főzőiskola szervezése. - Wlassics-Collegium 76
VIII. fejezet.
Visszatérés Veres Pálné élete és működése történetéhez, az egyesület keretébe szorosan nem tartozó téren: Társadalmi problémák és önfenntartási pályák melletti érdeklődése és tevékenykedése. - A hazai iparpártolás előmozdítása körüli fáradozásai. - Irodalmi és tudományos felolvasások. - Családi életének két nagy fájdalma: egyetlen fiúuokájának és pár év mulva férjének halála. - Visszapillantás Veres Pál életére és jellemzése 86
IX. fejezet.
Veres Pálné komolyan betegeskedni kezd, minek folytán az elnökségről lemond 1889-ben. - Lemondását el nem fogadják. - Az egyesület 25 éves fennállásának örömünnepe. - Az intézet épületeinek története 105
X. fejezet.
Veres Pálné egyéniségéről (különösen a családi életben). - 1889-ben nyugalomba vonul leányához Vácz-Hartyánba. - Két évig tartó kinos betegsége közben »Tapasztalati Lélektan«-t szerkeszt. - Halála 113
Veres Pálnéra vonatkozó adatok és iratok gyűjteménye.
1. rész.
Veres Pálné összegyűjtött kéziratai.
ELSŐ SZAKASZ.
Eszmecsere Madách Imrével és akadémiai székfoglalójának hatása Veres Pálnéra.
1852-ben Madách talánylevele Veres Pálnéhoz, melyet Scarfon (Mikszáth Kálmán) »Vanyarczi kastély« czímen írt karczolatában közölt 1884-ben a Pesti Hirlapban 127
Madách Imre költeménye Veres Pálnéhoz 130
Két levél Madách Imréhez, akadémiai székfoglalójának hatása alatt. 1864-ből 130
MÁSODIK SZAKASZ.
A mozgalom megindítása a nő sorsának javítása érdekében.
Felhivás a nőkhöz. 1865 október 28 136
Buzdító szózat. 1867 139
Felhivás első értekezlet előtt. 1867 142
Felhivás a május 24-iki értekezletre 144
Felhivás magyar nőegyletekhez 146
Nézetek a női ügy érdekében 147
Kérvény és a hozzátartozók:
Kérvény 160
Két magánlevél a kérvényhez, aláírás gyűjtése iránt 164
Felszólítás névaláírás-gyűjtésre az országgyűlési kérvényhez 165
Aláírási ívek fölirata 166
Két levél a kérvény tárgyában 167
Levél egy alispánhoz 167
Kettő Jankovich Antalhoz 168
Deák Ferenczhez 1869 171
Az egyes képviselőkhöz 172
Várady Gáborhoz 174
HARMADIK SZAKASZ.
Előszó a beszédekhez 176
Beszédek.
Elnöki megnyitók.
Első értekezleten. 1867 május 24 177
Alakuló közgyűlésen. 1868 márczius 23 183
Közgyűlésen. Az egyesület törekvéseinek ismertetése végett. 1868 nov. 7. 185
Közgyűlésen. A nyitandó tanterem tárgyában. 1869 tavaszán 189
Választmányi ülésen. A megnyitandó tanteremben előadandó tantárgyakról. 1869 október elején 192
Az első tanfolyam megnyitásakor. 1869 október 17-én 195
Közgyűlésen. 1870 197
Választmányi ülésen. 1870 198
Rendkívüli közgyűlésen. 1871 199
Közgyűlésen. 1871 május 9 202
Közgyűlésen. 1873 207
Közgyűlésen. 1874 211
Közgyűlésen. 1883 214
Közgyűlésen. A nők hivatása. 1884 219
Közgyűlésen. A nők oktatása. 1887 222
Közgyűlésen. 1888 225
Felavatási és zárkőletételi ünnepélyen. 1888 227
Közgyűlésen. A nőnevelés reformja és fejlesztése. 1890 229
Közgyűlésen. Felhívás a nőkhöz, illetőleg a szülőkhöz. 1891 233
Az egyesület 25 éves jubileumakor, a díszülésen. 1893 235
Az elnökségről való lemondása 1871-ben.
Az »Ellenőr« Echo aláírású, »A hét visszhangja« czímű tárcza vége 237
Az Egyesület válasza e támadásra 238
Veres Pálné nyilatkozata a Berecz-ügyben 239
Veres Pálné lemondásának visszavétele 242
Csóka Endréné bizalmi levele 243
Az elnökségről történt lemondása 1889-ben.
Lemondó levél egy része, özv. gróf Teleki Sándornéhoz 245
Veres Pálné levele leányához Gyöngyösre 246
Veres Pálné sürgönye leányához Gyöngyösre 246
Második sürgönye 247
Levél özv. gróf Teleki Sándornéhoz 147
Veres Pálné lemondása, melyet az 1889-iki közgyűlésen felolvasott özv. gróf Teleki Sándorné 247
Az 1889-iki közgyűlés távirata Veres Pálnéhoz 248
Különböző alkalommal mondott beszédei.
Erzsébet királyné Ő Felségéhez, midőn az egyesületet kegyeibe ajánlotta. 1869 249
Báró Eötvös József ministerhez, valószínűleg midőn az országgyűléshez benyújtott kérvényt jóakaratába ajánlotta. 1869 250
Frankfurtban, a philosophusok congressusán. 1869 október 251
Az Országos Magyar Iparegyesület elnökéhez, hogy az ipariskolában nőket is vegyenek
fel 255
Gizella főherczegnőhöz nászünnepélye alkalmából. 1873 255
Beszédtöredékek.
Buzdító szavak kérvény mellett. 1869 256
A mozgalom megindítása idejéből. 1869 258
A magyar nevelőnők érdekében 259
Közgyűlési. Női gimnasiumokról van benne szó. 1869 260
Buzdítás az egyesület megerösbödése mellett, különösen vagyoni gyarapítása szempontjából is. A 70-es évekből 263
NEGYEDIK SZAKASZ.
Levelek.
A nőnevelés érdekében megindított mozgalomra vonatkozók.
Karlovszky M. Idához, a festőművész anyjához. 1866 265
Jókai Mórhoz. 1867 márczius 30 267
Beniczky Gyulánéhoz. 1867 elején 268
Szontágh Ferencznéhez. 1867 269
Vadnay Károlyhoz, a mozgalom megindításának elején, melyben véleményét és tanácsait kéri. 1867 április 271
Egy nőegylethez, melyben fölkéri, hogy a legelső értekezleten vegyen részt és ecseteli, mi indította őt ezen értekezlet összehívására. 1867 272
Omaszta Szilárdnéhoz, a Békésmegyei Nőegyesület elnökéhez, ki teljesen ismeretlenül a mozgalomhoz való csatlakozását jelenti be. 1867 273
Egy alispánhoz, alapszabály benyújtása idejéből. 1867 274
Szathmáry Király Pálnéhoz (kettő). 1867-68 273-275
Vadnay Károlyhoz (három). 1867, 1868, 1869 277
Sembery Imrénéhez, sz. Giczy Johannához, melyben jelzi, hogy már 84-én vannak aláírva, s ha százan lesznek, megalakul az egyesület. 1868 elején 280
Madarassy Lajosnéhoz (három). 1868 283
Egyik rokonához. 1868 286
Nyilt levél Illésy Györgynéhez, midőn a képviselőházhoz gyorsírói állásra történt folyamodására tagadó választ nyert. 1868 287
Az egyesület és a nőnevelés egyik meleg barátjához, tanterv tárgyában. 1868 287
Gróf Hessensteinné sz. báró Perényi Malvinához. 1870 288
Egy hunyadmegyei bárónőhöz (töredék). 70-es évek elején 289
Képviselőhöz. 1870 290
Várady Gáborhoz a nőoktatás tárgyában a képviselőházhoz benyújtani szándékolt évi 5000 frtnyi segélyezésről szóló második folyamodvány mellett. 1870 293
Deák Ferenczhez a képviselőház elé terjesztendő második folyamodványa tárgyában.
1870 295
Az összes magyar nőegyesületekhez (töredék) 295
A Magyar Iparegyesület választmányához, hogy iskoláját nyissa meg a nők előtt 296
A »Századunk« szerkesztőségéhez. 1870 297
A »Magyarország és a Nagyvilág« szerkesztőségéhez, az egyesület rövid történetével. 70-es évekből 298
A »Vasárnapi Ujság« szerkesztőségéhez. 70-es évekből 300
»The Womanhood« czímű amerikai lap magyar munkatársához. 1871 302
Két levél egy lapszerkesztőhöz, rövid önéletrajzzal 303
A Fővárosi Tanácshoz, melyben telket kér a Nőképző-Egyesület számára és festi az egyesület törekvéseit. 1872 304
Gróf Teleki Sándornéhoz irottak.
1867-ből kettő 307
1868-ból kettő 310
1869-ből kettő 312
1870-ből. (Töredék Koritniczáról.) 314
1870-ből. Iskola- és tanintézet- tervezetéről s egyebekről 314
1871-ból. Töredék az év utolsó napján 316
1872-ből júniusban 317
1873-ból júniusban 318
1875 szeptember. Özvegységének első heteiben 319
Válasz özv. gróf Teleki Sándornéhoz, melyben egyik fia nősülésének szándékát jelzi 320
A kormányhoz intézett ügyiratok s egyéb tanügyi jellegit iratok és levelek.
A) Ministere-khez.
Báró Eötvös ministerhez folyamodvány. 1867 321
Belügyministerhez (jóváhagyott alapszabály leküldésének megsürgetése. 1867 323
Ministerhez (befejezetlen). 1869 323
Közoktatási ministerhez államsegélyért. 1870 325
Báró Eötvös ministerhez. 1870 326
Ministerhez újabb 2000 forintnyi segély iránt. 1871 328
A Nőképző-Egyesület felirata a közoktatásügyi ministerhez enquéte egybehívása iránt. 1871 329
A melyben az első 5000 frtnyi segély kiutalványozását megköszöni. 1878 331
Tréfort levele az elnökséghez s a reá adott válaszirat (egyúttal nyilvánossági jogot kér). 1883 332-333
Ministerhez magyar nevelőnőket képző intézet tárgyában. 1885 333
Csáky ministerhez (anyagi támogatásáért). 1892 339
Két magánlevél. 1893 340
Felirat a kereskedelmi ministerhez a nőnek a távirdánál való alkalmazása iránt, melyet a küldöttséget vezető Veres Pálné hozzácsatolt szavak kapcsán nyújtott át 343
B) Tanügyi jellegű iratok és levelek.
Gönczy Pálhoz, tantervkészítés érdekében (három) 345
Levélben kifejtett észrevételek a tantervre nézve. 1869 348
Egy egyleti taghoz tanterv tárgyában. 1869 349
Folyamodvány a budapesti tankerületi iskolatanácshoz 350
Zichy Antalhoz meghívás. 1869 351
Levél tanfelügyelőhöz. 1870 352
Tanterv ügyében Molnár Aladárhoz. 1872 354
Intézeti tantestülethez, gyermeknevelési irányadó elvek 355
Torkos Lászlóhoz 357
Lehr Alberthez 357
Győry Vilmoshoz vallásoktatás iránt. 1877 359
Intézeti igazgatónőkhöz (három levél). 1872, 1873 és 1876 359
Janisch Józsefné igazgatónőhöz (három levél). 1880-as évekből 363
Különféle levelek.
Mocsáry Lajosnéhoz, Wesselényi egykori özvegyéhez. 1857 369
Ottó-Peters Lujzához, az Allgemeiner Deutscher Frauen-Verein elnökéhez (két levél). Fordítás német eredetiből 371
Báró Leonhardihoz, melyben tanácsokat kér a nőnevelés reformjához, hogy vájjon nem kellene-e gymnasiális képzést adni a nőknek. 1869 377
Egy barátnőjéhez, a tanterem megnyitásának késedelme tárgyában. 1868 379
Egy úrnőhöz, az első tanfolyam statistikai adatairól. 1869 379
Takarékpénztár-Egyesülethez (kettő). 1870 és 1871 380
Báró Mednyánszky Eduárdnéhoz, a festőművész anyjához. 70-es évekből 383
Egyik rokonához, esküvője alkalmából. 1870 383
Egy teljesen idegen úrnőhöz, a ki tanácsot kér fia neveltetése tárgyában. 1870 385
Nendtwich Károlyhoz. 1870 386
Névnapi üdvözlés Gönczy Pálhoz 387
A Losonczi Nőegyesülethez. 1869 388
A Miskolczi Fillér egylethez. 1871 389
Báró Eötvös Józsefnéhez. 1871 február 14 390
Váradi Gáborhoz. 1871 390
Bohus-Szőgyényi Antóniához. 1871 392
Volt igazgató-nőhöz, báró Barkóczy Pálnéhoz. 1873 393
Dusóczky Károlynéhoz válaszul, hogy visszalépését el nem fogadhatja. A 70-es
évekből 394
Válasz egy levélre, melyben azon óhajtás volt kifejezve, hogy magyar nevelőnőket is kellene képeznie a Nőképző-Egyesületnek 396
Szathmáry Király Pálnéhoz (nyolcz levél). 1868-93 398
Ferenczy Idához (kettő). 1870-80 407
Id. Lovassy Ferencznéhez, melyben Istenben s a túlvilági életben vetett bizalmát ecseteli. 1886 409
Vadnay Károlyhoz (kettő) 410
Seyler-Liftner Emiliához. 1876 412
Két válasz, növendékek újévi üdvözlésére. A 70-es évekből 412-414
Egy volt növendékhez, Fodor Blankához. A 70-es évekből 414
Egy fiatal leányhoz, imakönyv ajándékozásakor 415
Válaszok részvétlevelekre egyetlen 19 éves fiú-unokája halála alkalmából:
Választmányhoz 416
Szathmáry K. Pálnéhoz 417
Vadnay Károlyhoz 418
Egy úrnőhöz 419
Választmányhoz újévi üdvözléskor 420
Rosenberg Augusztához. 1881 421
Mikszáth Kálmánhoz. 1884 423
Valakihez, a ki a nőnevelés érdekében egy munkának megírását kilátásba helyezte. A 70-es évekből 425
A nógrádmegyei tantestülethez. 1890 425
Tagadó válasz egy tanár engedményt kérő levelére. 1886 427
Az egyesület jegyzőjéhez, melyben tisztének nagy fontosságát festi 428
Hellebronth Jánosnéhoz. 1887 429
Szontágh Ferencznéhez. 1892 430
Hollán Ernőnéhez (töredék). 1879 431
Három jótékonyczélú végrendelkezésre vonatkozó levél:
Bogisich Lajosnéhoz 1878 431
Horgosi Kárász Anna asszony végrendelete alkalmával. 1879 432
Gróf Zichy Domokos örököseihez. 1880 434
Egy gyermektelen gazdag barátnőjéhez 435
Egy németországi ismerőséhez (befejezetlen). 1874 437
Gróf Vigyázó Sándornéhoz, báró Podmaniczky Susannához 431
Családi levelek.
Férjéhez születése napja alkalmából. 1878 439
Leányához (nyolcz levél). 1870-82-ig 439
Unokáihoz (három levél). 1885-93-ig 445
Sógorához, Veres Gyulához. 1889 449
Veres Pál levelei nejéhez (öt darab). 1872-85-ig 449
Veres Pál levelei leányához (három). 1873-86-ig 454
Veres Pálnéhoz intézettek.
Tréfort levele. 1883 456
Molnár Aladártól. 1870 457
Otto-Peters Lujza meghívó-levele (ford.) Veres Pálné buzdító szavaival a
választmányhoz 458
Özv. gróf Teleki Sándornétól nevenapjára. (A 70-es évekből.) 459
Ferenczy Idától (kettő) 460
Báró Vécsey Máriától. 1895 461
ÖTÖDIK SZAKASZ.
Eszmék.
A nőnevelés érdekében megindított mozgalomra vonatkozók.
Eszmék és elmélkedés Istenről, a nőknek a tudatlanságból való kiemelése által boldogabbá és hasznosabbá válásáról, s kifejezése annak, hogy ezen meggyőződés miként sarkalta Veres Pálnét ellentállhatatlanúl a női mozgalom megindítására. (Nagyon meglátszik rajta Humboldt Cosmosa olvasásának hatása.) 462
Nézetek Stuart Mill a nők szavazati jogáról 465
A nők sorsa javításának módjairól 467
Önsegélyről. Ebben fel van ölelve a nőnevelés egész menete, a bölcsödétől kezdve annak befejezéseig. 1868 467
Egy mintatanintézet tervezete nőegyesületek felügyelete alatt, mely a nőnevelés minden ágát magában foglalná 469
Töredékes feljegyzések és tervezete annak, hogy egy női egyetemen milyen tantárgyakat kellene előadni. 1870 470
Alapvonások, melyek magvát képezik azon vezérelveknek, melyeket Veres Pálné lelkében forgatott, a nők oktatásának és a Nőképző-Egyesület felállítandó intézetében a tanárok tanításának módszerére nézve 471
Elmélkedés a nők hivatásköréröl és arról, hogy Krisztus az emberiség összességét karolta fel és nem jelölt ki külön bölcsességet a férfiak számára 472
Kimutatása annak, hogy az alapos képzettség nem vonja el a nőt házi körétől, sőt kötelességeinek teljesítésére képesebbé teszi 472
Oly tanoda létesítését tartja szükségesnek nők számára, melyben körülbelől mindazon tudományok alaposan adatnának elő, mint a fiúk számára való nyolcz osztályú gymnasiumokban 475
Társadalmiak.
Vidéki nőegyesületekhez, hogy karolják fel országszerte a nőnevelés ügyét. 1871 477
Nézetek a cholera-árvák és a fellépett inség érdekében, miként kellene a nőegyesületekre s egyáltalában a nőkre bízni a segély eszközlését. E nézetek bámulatos organizáló tehetségre vallanak. 1873 479
Buzdító szózat a nők munkajoga és alapos nevelése érdekében 480
Nyolcz irat a hazai iparpártolás érdekében:
Buzdító szavak ezen megindított mozgalom idejéből. 1876 483
A Nőképző-Egyesület közgyülésileg teszi magáévá e mozgalom megindítását 485
A Nőképző-Egyesület elnökségének felhívása a hazai nőegyesületekhez 486
A Nőképző-Egyesület meghívása az ez érdekben tartandó értekezletre 487
Illésy Györgyhöz, a »Nők munkaköre« szerzőjéhez 488
Veres Pálné és báró Simonyi Lajos kereskedelmi minister meghívója a hazai ipart pártoló egyesület alakuló közgyűlésére. 1877 489
Veres Pálné kijelentése, hogy az elnökséget el nem fogadhatja, s ekkor mondották baljóslólag, hogy nem is lesz abból semmi, ha nem Veres Pálné áll az ügy élére 490
Felhivás a főváros művelt hölgyeihez. 1879 491
Néhány szó egy filléregylet alakítása érdekében 493
A trónörökös házassága alkalmából Veres Pálné »Felhívása a nőkhöz« egy minta leányszeretetház alapítása tárgyában. 1880 494
A napi sajtó hatalmáról és a lapok helytelen eljárásáról, hogy a kasztrendszernek tömjéneznek 496
A női öltözék egyszerűsítéséről és más egyebekről 497
A női divatról 499
Válasz egy a sajtó útján nyilt levélben történt felszólításra 500
Nőnevelésre vonatkozó elvek és egyébb elmélkedések; naplótöredékek; bírálatok, kivonatok és rövid gondolatok.
Több bölcseleti elmélkedés, még leánykorából. 1838-ból:
Glaubensbekenntniss. (Hitvallomás.) 501
Etwas von der Seelenlehre. (Valami a lélektanról.) 503
Saját észrevételei és megfigyelései a lélek és kedély világából 507
Egyetlen 4 éves leánykájának nevelésére vonatkozó nézetei, különös tekintettel a vallásosság ébresztésére. 1846-ból 510
Nevelési elvek, melyekben különösen szépen van kifejtve a szabad akarat fejlesztése 514
Elmélkedés a gyermek környezetének lelkületére való befolyásáról 516
Naplótöredékek német nyelven: Még leánykorából (egyes életszabályok). 1837-38-ból. - 1843-ból. - Bécsi hajón. 1844-ből. - 1845-ből kettő. - 1846-ból. - Budán, a császárfürdőben. 1847-ből. - 1848-ból. - Némely életszabály. 1850-ből kettő. - 1854-ből. - 1858-ból. - Magyar nyelven: 1854-ből. - 1877-ből. - 1880-ból, midőn egyetlen fiú-unokája
nagybeteg volt. - 1882. aug. 15. - 1883-ból. - Utolsó, aggkorából 517
Goethe »Westöstlicher Divan«-jának olvasásakor (ford. németből.) 558
Rövid kivonat Dumas fils: »Un cas de rupture« czímű regényének birálatából 559
Rövid kivonatok és gondolatok:
Magyar nyelven 560
Német nyelven 564
II. RÉSZ.
Veres Pálnérói írottak és a halála után megnyilatkozott részvét.
ELSŐ SZAKASZ.
I. Életében.
Veres Pálné rövid jellemzése. Mikszáth Kálmántól. 1884 587
A »Veres házbók. Irta Mikszáth Kálmán. (A »Pesti Hirlap« tárczája.) 1885 590
Madame Adam könyvéből Veres Pálnéra vonatkozó sorok 594
Életrajz. Kiss Árontól. (A »Magyar Paedagógiai Szemlé«-ből.) 595
Egy negyedszázad, költemény, az Országos Nőképző-Egyesület iskolája megnyitásának negyedszázados ünnepére. Torkos Lászlótól. 1894 604
Veres Pálné »Tapasztalati lélektanáéról. Vadnay Károlytól. (A »Nemzet«
tárczája.) 1895 605
»Írd azt, ki pusztán a népét vezjérli, ki kürtöl és lerogy a régi fal.« Arany János. Írta: Rosenberg Auguszta. 1895 612
MÁSODIK SZAKASZ.
II. Halála után.
Minta-asszony. Vadnay Károlytól. (»Fövárosi Lapok«). 1895 614
Veres Pálné. D'Artagnantól. (»Pésti Hirlap«). 1895 619
Veres Pálné emlékezete. Csiky Kálmánnétól. (»Nemzeti Nőnevelés«). 1895 624
Veres Pálné. Székely Ilonától. 1895 630
Veres Pálné, Beniczky Hermin. Sebestyénné Stettina Ilonától. (»Magyar Lányok Lapja«). 1895 623
Veres Pálné, Beniczky Hermin. Back Hedvigtől. (»Magyar Lányok Lapja«). 1895 635
Veres Pálné. Száhlender Idától. (»Magyar Salon«). 1895 638
Özv. farádi Veres Pálné, szül. beniczei, micsinyei és pribóczi Beniczky Hermin. Hentaller Elmától. (»Magyar Bazár«). 1895 640
Veres Pálné. Nagy Lászlótól. (»Magyar Paedagógiai Lapok«). 1895 641
Veres Pálné. Mikszáth Kálmántól. (»Vasárnapi Ujság«). 1896 651
Visszaemlékezés. Sebestyénné Stettina Ilonától. (»Nemzeti Nőnevelés«). 1897 662
Veres Pálné életrajza. Vadnay Károlytól. (»A Pallas Nagy Lexikona«). 1898 668
HARMADIK SZAKASZ.
A részvétnek és kegyeletnek nyilvánulásai.
A temetés leírása 670
Nt. Farkas József gyászbeszéde: »Bucsúhangok.« 673
A családi sirbolt rajza 674
Választmány részvétirata 676
Gyászülés jegyzőkönyve 677
A tantestület gyászülésének jegyzőkönyve 679
A kegyeletnek további nyilvánulásai 680
Az Önképző-kör kegyeletes díszülésének leírása 681
Az Országos Nőképző-Egyesület rendezte emlékünnepély lefolyása 682
Az emléktábla felirata. írta: dr. Csiky Kálmán 683
Veres Pálné emlékezete. írta: Gyulai Pál 684
Hivatás. Költemény. Irta és előadta: Váradi Antal 689
A kegyeletnek legújabb nyilvánulásai 691
Veres Pálné kezeírása 692-693
Befejezés 694
Vegyesek.
I.
Vadnay Károly czikke a »Hon«-ból 1867 május 7-én 695
Az alakuló Nőképző-Egylet programmja. 1867 702
Alapszabály. 1868 703
Legelső tanterv. 1869 705
Vadnay Károly czikke a »Hon«-ból (tanterem megnyitásakor) 1869 október 16-án 707
Hirlapi tudósítás az első vizsgálatról. 1870 712
A nő. Költemény. Ábrányi Emiltől, házfelavatási ünnepélyre írva. 1888 713
Negyedszázados koronázási jubileum alkalmából, az Országos Nőképző-Egyesület felhívása hazánk nőegyleteihez. A feliratot írta: Jókai Mór. 1892 715
Az Egyesület fennállásának 25 éves örömünnepéről. 1893 április. Díszülés: 717
Ráth Károly főpolgármester beszéde a rendjel átnyujtásakor 717
Jókai Mór üdvözlő beszéde 720
Váradi Antal ünnepi költeménye: »Virágos kertben« 724
Csiky Kálmánné üdvözlése a választmány nevében 727
Özv. gróf Teleki Sándorné köszönete az elnökség nevében 728
Veres Pálné egyes köszönetei 728
Áldomás:
Veres Pálné Ö Felségeikre emelte poharát 729
Berzeviczy Albert pohárköszöntője 729
Dr. Csiky Kálmán és Fáy Béla felköszöntői 731
Ruttkayné-Kossuth Lujza üdvözlő levele Veres Pálné leányához intézve 735
A volt növendékek által tartott negyedszázados ünnepélynek leírása az Országos Nőképző-Egyesület iskolájának 25 év előtti megnyitása fordulóján 736
II.
Mutatvány Beniczky Pálné (Veres Pálné édes anyja) költeményeiből. Az 1820-as
évekből 738
Kossuth pohárköszöntöje 743
Múlik a vármegye. Veres Pál halála alkalmából írta Mikszáth Kálmán a Pesti Hírlapba.
1886 746
Dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi minister beszéde az Országos Nőképző-Egyesület leánygimnasiumának megnyitása ünnepén. 1896 749
Az úttörők. Irta gr. - y. a. Magyarországban. 1898 751