Régi Magyar Költők Tára - XVII. század

-25%
Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Régi Magyar Költők Tára - XVII. század
3 800 Ft
2 850 Ft
Kezdete: 2019.06.11   A készlet erejéig!
A vásárlás után járó pontok: 57 Ft
Részletek

Az 1630-tól 1660-ig terjedő esztendőkben Erdély a Bethlen Gábor által megalapozott gazdasági virágzásban élénk szellemi társadalmi életet élt, politikailag is „hatalomnak számított". A költészet gazdagon virult, és tükrözte a békés állapotokat attól az időtől kezdve, hogy 1. Rákóczi György fejedelemsége megszilárdult. Hangváltás II. Rákóczi György szerencsétlen uralkodásával köszöntött be. Az ismétlődő török-tatái dúlások teljesen tönkretették a virágzó országrészt. A fejedelemségért folytatott áldatlan harc a költészetben is lángra lobbantotta a gyűlölet tüzét. Kötetünk a XVII. század e legkevésbé feltárt három évtizedének verses emlékeit tartalmazza. A felbecsülhetetlen forrásértékű politikai-történeti versek nagy része nyomtatásban most jelenik meg először. A gazdag jegyzetanyagban Varga Imre sok, idáig teljesen ismeretlen korabeli szerző életét és munkásságát mutatja be.

Adatok
szerző
Varga Imre szerk.
cím
Régi Magyar Költők Tára - XVII. század
alcím
A két Rákóczi György korának költészete (1630-1660)
kiadó
Akadémiai Kiadó
kiadási év
1977
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
oldalszám
783
kötés
vászon kötés védőborítóval
ISBN
963-05-1034-0
megjegyzés
védőborító kicsit sérült
Cikkszám
234785
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom

Előszó
LASKAI JÁNOS
1. Pasquillus ad proceres regni Hungáriáé (1631)
Az Istennek dolgát Rákóczi, forgassad 9
2. [Verses levél a Charicléáról] (1631 - 32)
Nagyságod levelét meg adván énnékem 12
3. Bithmi Hungarici in obitum illustris ac magnifici domini domini comitis Stephani
Betthlen junioris Albae Jidiae declamati (1633)
Vesd le, oh magyar nép, az friss Öltözetett 24
KISMARJAI VESZELIN PÁL
4. [A „Kegyes es istenes beszelgetesek" verses részletei] (1633)
a) Oh emberi állat! bizonyos az halai 33
b) így legyen, igy akarom: Mit? ki mit mondhat ez ellen 33
e) Az Papok az harczot szeretik most, minden hazugsag 33
d) Legy lopo, legy tolvay, parázna legy, es rut eretnek 33
5. Kegyes intés a papas Ecclesiahoz (1637)
O Babylon! élted gyalazat rut rusnya pironsag 34
6. Debreczen várasanak keserves siralma es esedezése 1640 esztendobeli romlasaban
(1640)
Veghetetlen, nem kegyetlen Istene ez világnak 34
7. Psalmus CXXX. (1641)
Chérubimok, Seráphimok Ura Iehova Isten 36
8. [Az „Oktató es vigaztalo praedicatiok" verses részletei] (1641)
a) Retteges es felelem, valahol vagyon Uri segitseg 37
b) Gondos firfi tanács, sőt akar mely munka faratsag 37
MADARASZ MÁRTON
9. [,,Boldisar Meisner sz. elmelkedesinek" verses részletei] (1635)
a) Az Isten a' töredelmes sziveket bódogíttya 41
b) Az iregységnél igazbb 41
c) Istené a' föld, azért az égh-alat legyünk akar holott 41
d) Töredelmes szívet Isten boldogít 41
e) Miként tenger a' világh 42
f) Az Isten-félők hadakozás-nélkül 4i
g) A' holott kereszt és fáydalom nincs 42
h) Allyatok megh, és a' jó szerencsés állapotra tartozzatok 42
i) Végét szakasztya ezeknek-is az Isten 42
j) A' kit tanitása és élete vétke nem kárhoztat 43
k) A' jámbor Tanitóknak élete példája 43
l) Vagy ne taníts, vagy jó erkölcsöddel taníts 43
m) Az okosság a' Szent írásokban micsoda 43
n) Mennél tovább hallasztya Isten segítségét 44
o) Mennél többet jár 44
p) Leg-jobb a' békeség, minden dolgok közöt 44
r) Mégyen vala örvendező szívvel 44
s) Hadak segitik mostan a' Pápákat 44
t) A' Szent-egy-ház vérrel épült, s-vérrel kezdetet 44
u) Dicsőség Atyának, á Fiúval 44
v) Mennél többet futkos 45
z) A' jól élés (méltán) dicsértetik 45
a') Az adókat meg-hallgattya 45
b') A' Noe kis Bárkáját keresem 45
c ) Nem segítvén az Isten 45
d') Krisztus, bé-estveledik 46
e') Testünk étellel meg-elegétetvén 46
f') Hamis tudománt hirdetnek 46
g') Ne vétkezzél, ő ember, mert az Ur láttya 46
jb') A' könyörüly raytúnk 46
i') Visely gondot, ember, a' jelen valókról 47
j') A' gondviselés nagyob a' disznókról 47
k') A' ki a' keresztül nem nyomorgattatik 47
l') A' száy származtat mézet 47
m') A' gyakor Orvosság az egéséget meg-bántya 47
n') Téged kívánlak ezerszer 48
10. [Az ,,Élmelkedesek" verses részletei] (1641)
a) Mégyen vala lelkében örvendezvén 48
b) Bársonyod s-bíborod á széna 48
c) Minden tisztesség és dicsőség egyedül az Istené 48
d) O Jesus néked dicsőség és hála-adás légyen 48
e) Dicséret, s-végetlen dicsőség 49
f) A' ki könyörög és fohászkodik 49
g) Jókat el-veszteni, semmit el nem veszteni 49
h) Az ki kútyából minden iszik 49
i) Illy nagy munkás dolog vala 49
j) Ha te magadnak valamit érdemelhetsz vala 49
k) Cso-tova Sátán; Jöy-elö Isten, vagyok Te szóigád 50
l) Tisztességed, neved s-dicséreted 50
m) Az okosság, micsoda az szent dolgokban 50
n) Bokáig le-bocsátot palástal 50
0) Kristus maradgy velünk 50
p) Töredelmes szívet Isten boldogít 51
r) A' hói á test vágyódása uralkodik 51
s) Jövel Szent Lélek Isten 51
t) Egy nap se múllyék 52
u) Isten á töredelmes szívet boldogittya 52
v) Hazánk felé tartúnk 52
z) A'ki Istenben bízik 52
11. [A jó vagy kegyes élet és boldog halál módgyáról verses részletei] (1643)
fa) A' ki bóldogúl kíván meg-halni 52
b) Nem halhat-meg-gonoszúl, á ki jól élt 53
c) Minnyájan oda tartozunk 53
d) Minden embernek egy éj leple 53
e) A' hálál azon lábbal zörget a királyok palotáján 53
f) Az Istentelen hatalmasokat 54
g) Gyermek vóltam és meg-vénhettem 54
h) Míg tétedről nem vész számot 54
l) Ember Emlekezzel-Meg a' Halal-ról 55
12. [„Sz. Bemard atyanak szép aitatos elmelkedesi" verses részletei] (1649)
a) Neved vagyon? ugy: kicsoda? Bernárd. Nem ok-nélkül? 55
b) Nem lehet, hogy azon egy időben 55
13. Elégia avtoris de passione D. J. C. (1642)
O Minden fák-közöt, ékessebben fel-nöt 59
14. [A Centuria verses részletei] (1644)
a) KI ml érettVnk szenVedet 61
b) Leczkéje és minden-napi tudománya 61
c) Urunk testéből ki-omlot szent vérét 63
d) Christus szenvedésének emlekezeti szerzi 62
e) Semmi job vigasztalás szükségben nincsen 62
f) Urunk kemény kinnyait az kik meg-böcsüllik 62
g) Ember, ha érdemeddel üdvözülhettél vólna 62
h) Csak te-hozzád én Christusom, buzog lelkem 63
i) A'ki ez kivül más czélra röpül 63
j) A'mit Adamban az idegen bűnért el-vesztettünk-vala 63
k) Sidók gonosz cselekedetit 64
l) A' Pokolnak kinnya közepiben búsit bennünket bűneink 64
m) A'ki szivének sebeit és annak tellyes mérgességit 64
n) Uram JESUS Christus, szent utolsó szavaid 64
o) Aldot Isten, lelkem ajánlom kezedben 65
p) Az ki Christusnak halálát és kinnyait 65
r) Mikor a' Christus képe mellől te mégy 65
s) Meg-száná Isten nyomoruságinkat 65
t) Kellyünk-fel, kellyünk-fel én kedves szerelmesim 66
u) Uram Jesus szent kezedben vagyon élet és halál 66
v) Eletem az Christus, halálom fő nyereségem 66
15. Reggeli hála-adás és könyörgés (1644)
Halat adok Uram a-te jó-vóltodért 66
16. Estvéli liálá-adás és könyörgés (1644)
Mi kegyelmes Atyánk, tégedet dicsirünk 67
KÖRÖSI RADÖ ISTVÁN
17. Ayánlo rhythmusok
Ghőrogh Poétáknak ha hinny kőllenék 71
18. Arany lancz
Virtus áldot erkőlcz vidám Jsten Aszón 73
19. Az Jákob lajtoriaia példazta Christus urunkat minden jo tétemenyvel
Jákob Patriarcha Haranban indula 76
20. Az Chrjstvs Jesvsnak kénszenvedeseről való elmélkődeshőz indito készület
O én bűnös lő lkom szarándok testemben 79
21. Az Júdás aruloságharol
Oh átkozot Judas Joab maradekja 80
22. Cateehesjs eehica
O mennyei Echo Istentűi jött szent szo 82
KÖRÖSPATAKI B. JÁNOS
23. Lvpvj vaidarol való enek (1653)
Edgy új dolgot hozzunk elé 87
24. Az'havasalföldi hartzrol való história (1655)
Embernek elméje gondollya-meg utát 94
25. Erdelynek es Magyar országnak szörnyű romlasarol es az nepeknek rabsagra
viteleröl való rövid história (1658)
Erdélj-s-Magyar ország erkezék nagy gondod 100
OROSZHEGYI MIHÁLY
26. Az fenyő fanok hasznos voltáról (1655)
Minden rendek látván miként munkálkodnak 109
27. Intés (1655) 119
Járuly ide mostan ki az újsagokban 119
28. Az magyaroknak 1657 esztendöbeli pogány tatároktol való szomorú el raboltatásokrol
irt siralmas versek
Oh mily keseredet szegény Erdély Ország
1630-1660
29. [Bruntzik Tóbiásnak lelki gyötrelmérül való vallás-tétele] (1630)
Brunzik Tóbiásnak, most liarmintzadosnak 127
30. [Prépostváry Zsigmond védelmére irt válasz] (1631)
Sem ízi, sem bűzi czibertes versednek 130
31. Cantio apologica magnifici domini Stephani Czyaki (1631)
Segiütsegűl Vram, eziak tegedet hilak 134
32. Cantio nova palatini (1631)
Nem regen keuelien groff ur Eszterhas 136
33. Edgy néminémü helvetiea vallásban léveö keöreösztény leölki pásztornak panasza
és yeövendeölése az eeelesiának (1631)
Jehova Istene, panaszszát népednek 138
34. VETÉSSI ISTVÁN
Sokaknak elmeiek meró balgatagsag (1631) 142
35. FILEKI JÁNOS: [Halotti versek Bethlen Krisztina temetésére] (1631)
Te Pannonianak nemes tartomannak szomorodot serege 142
36. TARCZALI PÉTER: [A „Rövid beszélgetés" verses részletei] (1631)
a) Szerelmes Baranya szentül §lt Leanya 146
b) Oh te ekes alak, vidamito ablak 147
c) Szerelmes szüleim es kedves rokonim 147
37. MAROSVÁSÁRHELYI JÁNOS: Rytlimi valedieatorü (1631)
Mikor ez vilagra sok Kereszt utara az ember születtetik 148
38. VÁCZI P. JÁNOS: [Halotti versek Bethlen Krisztina temetésére] (1631)
Atya szereimevei Christus érdemevei meg valtot frequentia 153
39. ALVINCZI PÉTER: [A „Sermo eonnvbialis" versbetétje] (1632)
Az kit aszszony meg gyöz, fején lehet bu s-geosz 159
40. ALVINCZI PETER: [A „Postilla verses részletei] (1633)
a) Hogy ha ki nyelvével titkon mást rág, szidogat, szól 160
b) Nem sanyarit nehezen valamit meg láthat az ember 160
41. ALVINCZI PÉTER: [A „Postilla II." verses részletei] (1634)
a) Hogy ha ki rosz nyelvel, titkon mást rágh, szidogat, szól 160
b) Asztalomat szidalom, szólásai mord haragos nyelv 160
c) Kertbeli fü szerszám, mérgét nem rontya halálnak 191
d) Ez bizonyos, megh halsz, napjával kétes az óra 161
e) Mit szerez az boros esz, titkot kész mondani közre 161
f) Itilet jele lesz, föld kezd izzadnia szörnyen 161
g) Ott nem leszen haszonal valamit felelni 161
42. Cantio alia de Zolomy (1633)
így kölle örökkén navalyássan élnem 162
43. SZATHMÁRI BAKA PÉTER: [Végszó fiacskájához] (1633)
Buczuzo éneket, ki fonyast sziveket, édes őczem képedben 163
44. SZATHMARI BAKA PÉTER: [Végszó feleségéhez] (1633)
Angiali seregben az szép feniessegben, Menyei diczossegben 164
45. SZATHMÁRI BAKA PÉTER: [Felszólítás a holttest elhantolására] (1633)
Ez vagon mar hatra, tekintven egy masra, ez megh hidegült 164
46. MISKOLCZI PUAH PÁL: [A „Halotti elmelkedesek" verses részletei] (1634)
a) Az idők változnak mijs változunk azokban 165
b) Ha te egességben kevansz lenni bekességben 165
e) Embert az sok gond sokszor fonnyásztya terhével 165
d) Eltem migh lehetet; lehetet migh Christus akartad 165
e) Minden nevetség csak por és mindenek semmi 166
f) Edes fiam, edes fiam, edes fiam Theseus 166
g) Időd termetted boritáltol szokot el esni 166
h) Boldog kit másnak szomorú sok kárá tanit meg 166
i) Jo dolog én bénnem nincsen meg romlot edenben 166
j) Ha többet nem tudcz eleg Christust tudni tenéked 167
47. Az ragálmazohoz (1634)
Ha ki ez raun kacskát akarod guggolni 167
48. SELYEI BALOGH ISTVÁN: Honorárium in exequialem ÚbeUum (1634)
Sok emberek czifra meséket formálnak 168
49. SELYEI BALOGH ISTVÁN: Sanda adgratulatio (1639)
Nincsen hasznosb dologh az kegyes óletnel 168
50. SELYEI BALOGH ISTVÁN: [A „Temető kert" verses részlete (1655)
Harczai, sok hadai mindenkor vadnak a' ióknak ifio 169
51. SZIGETHI FERENC: Rhytlimi Hungarici (1634)
Boldog, kinek addég niúlt napiai hoszsza 169
52. THESAURARIUS FERENC: Alivd (1634)
Qvanquam propinquo Dacia funere 170
Noha most Erdély keserghi halottyat 171
53. VARSOCI ISTVÁN: Az körösztölö Szent Ianosnak fogantatásarai, születéserid,
hivat ally árul, hüségérül, tudományarul, fogásárul és halálárul való szép historia (1635)
Iöy segétsegül, Uram Jstenem, illy nagy szükségemben 172
54. FRÁTER PAL
Az citrom s narantsot nagi kedvessen vöttem (1635) 181
55. MEDGYESI ISTVÁN
Nints oly iras az szent Biblia utan (1636) 183
56. VÁRI MIKLÓS: In Praxin Pietatis (1636)
Mindenkor jo hírrel s-nevel virágoznák 183
57. MEDGYESI PÁL: [A „Praxis "pietatis" verses részletei] (1636)
a) Biró valék tegnap már most reszketve Birámnak 185
b) Nem szó, hanem szó fogadás 185
c) Christe ki, ez nyavalyát kostoltad, jöy segedelmül 185
58. MEDGYESI PÁL: [A ,,Het napoki edgyüt beszelgetesek" verses részletei] (1637)
a) Iezus, Tamás véréért 186
b) Segits meg minden Nepeket 186
59. MEDGYESI PÁL: [Ulászló király epitaphiuma] (1659)
Romaiak Cannast 187
60. [Mikó József halotti búcsúztatója] (1636)
Az tenger fövénye ki sok 187
61. SZALÁRDI SZ. MIHÁLY: Rhythmi de vi et efficacia precum in gratiam
authoris conscripti (1637)
Az kegyes^beszednec 189
62. SZATHMÁRI LÁZÁR MIKLÓS: Pro re nata succincta altaris Thymiamatis accomodatio (1637)
Akarsze valaki jó illat tetellel 191
63. MOHÁCSI BAROVIUS ISTVÁN: nagaíveoiz ad christianum lectorem (1637)
Valaki Istenhez akarsz járulni 193
64. HÖVEI BALOG GERGELY: Ad translatorem libelli et alios pios lectores (1637)
Hogy Deákból Magyárt fordítasz mint igazt 193
65. MEDER PÉTER: [XXX. anagramma] (1638)
Elterjedet az te hired
66. Cantio flebillis (1638)
Siralmas volt nékem világra születnem 195
67. SZENTGYÖRGYI TZUCHIUS MARTON: Ez lelki áldozatoknak idvosseges hasznokról 1639)
Gyönyörködgyél kegyes lélek az Úrban 198
68. BALASSAGYARMATI T. MATYAS: Cantio preelegans (1639)
Micheas Propheta keserűsegeben 199
69. ISTVÁN DEÁK: Cantio alia de matrimomo (1640)
Istenemtül mit ón szivem szerent 202
70. DEBRECENI TISZTA JÁNOS: Jot-kevano rythmusok (1640)
Ez könvvnek authora, ki légyen meg-irva 204
71 DEBRECENI TISZTA JÁNOS: Debreczen varasanak tuz miat való megh romlot
állapotlyarul rövid elmélkedése (1640)
Iehova, Ur Isten Seregeknek Ura 204
72. HELMECZI M. MÁRTON: Az Patika szerszamos boltnak velünk kozlojehez (1641)
Nincs hasznosb mesterség az jól meg-halasnál 209
73. TYUKODI MÁRTON: Iihythmi Hungarici (1641) 210
Valakic meg-tudni akarjác érteni 210
74. ROZGHONYI SUTORIS JÁNOS: Istenhez való haladó es könyörgő enek (1642)
Ragyogo szép fenyben lakó szent Jehova Ur Jsten 214
75. [Lórántffy Zsuzsanna ellen írt gúnyvers] (1642)
Hajdon Frigyládáját borjas tehén vitte 216
76. KISS PÁL
Amit Ember igaz hitbül (1642) 216
77. SZENTGYÖRGYI GERGELY: [Az „Elmelkedesek az orokke-valosagrol verses
részletei] (1643)
A' Nap le-mégyen, 's meg fel-jö 217
A' gyönyörüség tart chak kis-korig 217
A' ki az örökké-valókat kívánnya 217
Illy félelmes állapatban 218
A'mit szemünk lát, 's fog kezünk 218
Reménli jógyúltát Beteg ö ágyában . 218
A'mivel ember bír, el-szakad mint fonál 218
Dajkáktól az Aprók ha pénzt kunyorálnak 218
Oh emberi állat 218
A' Szentek jutalmát, méltán magasztallyuk 219
Predikatziókor hogy őket szapulták 219
Nem lehet ott semmi bizonyos bátorság 219
Ha rá d9l-is az Ég; nem fél 219
Immár végét értük e' kis Könyvetskének 219
Ezt a' Lelkek szereteti tanáchlotta 219
Ekes szép termettel, nagy gazdag nemzettel 219
Rövid itt a' gyönyörűség 220
Menyi chillag égen viliág 220
78. Confessio Rakoeziana (1644)
Lelkem ismereti most kezd mar furdalni 221
79. Mjdön Adrianus Syon várassátul (1644) 230
80. Ezek az mostani apro uraezkákról irot uy magyar versek (1645)
Lás egy füles baglyat mostan az zöld ágon 235
81. GELEJI KATONA ISTVÁN
A' szók a' dolgok jegyei (1645) 237
82. GELEJI KATONA ISTVÁN: Rövidbe' foglalt rhythmusos mentseg (1645)
Mind szent az Isten igéje 237
83. GELEJI KATONA ISTVÁN
Ha akaratlan a' vétség (1645) 237
84. GELEJI KATONA ISTVÁN: Summa ja, rendi, es czelja az egész munkának
(1649)
A' Váltság Részei ezek 238
85. WEBER JÁNOS: Cautela (1645)
Némellyekre Lelkek gondgya 239
86. WEBER JÁNOS: Az kegyes olvasónak (1645)
Az régiek mit értettek 240
87. WEBER JÁNOS: [Az „Amuletum" verses részletei] (1645)
Az szerencset híjába vádollyuk 240
Ez három szó: hamár, meszsze, későn 240
Czitron noha keserű alma 241
Időd tölcsed vigyázással 241
Déli álomtól távozzál 241
Ingadozás a' természetet igen segíti 241
Felettéb ne terheld magadat 242
Ezek az ember bús kedvét 242
Ottan mindgyárt ellene ály 242
Sokan a' kik eggyest ittak 242
Jó cselekedeteket tegyünk 242
Késő immár attyámfia 243
Mi azt leg-inkáb kévánnyuk 243
Az betegsegh néha ugy el-hatalmazik 243
Mit használ a' fürdő vagy gyógyító füvek 243
Sokakat meg-Ölt a' dög-halál 243
Uram Jézus légy Orvosunk 243
88. Magyar orszag sohaitasa nagy hirü nevü palatinusahoz Eszterliazy Mikloshoz
(1645)
Eszterházy Miklós atyam 244
89. Varadi Miklósnak házas-társán 'es négy szép magzatin' 'való 'keserves
konyhullatasa, siralma; (1645)
Legdrágább embernek két szeme világa 245
90. Alia cantio (1646) Z4a
Hozzád illendő io akaratomat 248
91. [Molnos Istvánné halotti búcsúztatója] (1646)
Ezer hat sziasz után negiven hatodikján 250
92. Az mirigyről való szép enek 1647 (1646)
Sok szomorúsággal meg rakodot jdö 252
93. [Pasquillus a pozsonyi országgyűlésről] (1647)
Panaszos napokra jutót magyar nemzet 253
94. [Hertel Péter sírfelirata] (1647)
El mvlt élet vtan iovendo vilagba vigiazvan 256
95. [Balási Jakab özvegyének sírfelirata] (1647)
Ez rövid élettel éltem végére sietven 256
96. SZŐLŐSI JÁNOS: Ez könyveczkeröl (1647)
Lön az Isten szava regen szent Ianoshoz 256
97. PÁPAI PÁRIZ IMRE: Halotti enek (1647)
Életnek halálnak Ura 257
98. MIKOLAI HEGEDŰS JÁNOS
Teremt, Kijöv, Levi, Számi, Törvény summái (1648) 259
99. MIKOLAI HEGEDŰS JÁNOS: [„Az mennyei igasságnak tüzes oszlopa" verses
részletei] (1648)
a) Nem szót, hanem dolgot 260
b) Erzvén, Meguyúlt, Szeret, öt Gyűlölik az Úrért 260
c) Nints ige, Nem hajlott, Keményült sziw, Alvó lélekben 260
d) Világos, bünt Gyűlöl, roszszat Utál. Jól él 260
e) Erzi szűkét, Hartzol, Ohaitya Ur kedvét 260
f) Erzi Ur szerelmét. Eörül. Álmélkodván 260
100. MIKOLAI HEGEDŰS JÁNOS
Érezd veszettséged, jajgasd bűneidet (1648) 261
101. MIKOLAI HEGEDŰS JÁNOS: [„Az istenes tselédeknek lelki prebendajok"
mottóverse] (1648)
Ha nem jóvallodis tselekedetemet 261
102. SZOKOLYAI ANDERKO ISTVÁN: [A „Serelmes lelkeket gyogyito balsamom"
verses részletei] (1648)
a) A'nyavalyak ellen vigyázz: mert többire késő 261
b) Add látnom ortzád világát 261
103. [Koncz Márton sírfelirata] (1648)
Ezer hatszáz hogy elfvta 262
104. SZEGEDI ZSIGMOND: Iktari groff Betthlen Istvánnak temetesere irt szomorú
versek (1648)
Siralomban borult idő 262
105. APAFI MIHÁLY: Tiszteletes és tudós Veresegyházi Szentjel János uramhoz (1648)
Eleitől fogva hasznos Írásokkal 264
106. Cantio militis (1648)
Zölditsed Ur Isten, hamar az erdőket 264
107. Pasquillus contra Joannem Keuiczky (1649)
Nuszt, hiúz, rókával beöwelkedeő János 265
108. [Gúnyvers a kolozsmonostori jezsuita iskolárol] (1649)
Meg iffiusagomban tizen niolcz esztendőmkor 266
109. GYIRWA VENCEL: Cristvs vrvnknak szent Peterrel való beszelgetese (1649)
En édes Uram Istenem 264
110. GYIRWA VENCEL: Az Sybillanak jövendöléséről, es Salamon kiralynak boltsesegeröl (1649) 268
Kezdettől az Isten vólt és meg-is maradt 288
111. BARAKONYI FERENC: [Búcsúzó ének] (1649)
Banattul nehezült keserues feiemnek 302
112. Rithmi scribentis pleni quaerelis (1649)
Szerencze kerekin forog allapotom 306
113. Istennel nincz keduesb, feöldön diszesb s ekesb (1649) 308
114. Alia (1649)
Kinom s nyaualiamban, halalt liozo búmban egiedul hu oruosom 308
115. Siruan buczuzik (1649)
Hoszu siralomra vezető köteled 309
116. Mas (1649)
Okat banatimnak ha kerded, Mynerua 310
117. Pasquillus (1649)
Wincz, Borberek, Jara kinek lakó haza 312
118. VÁRADI SZIKRA ISTVÁN: Pankotai Ferencz uramnak (1650)
E' Világi öröm, keserű mint üröm 315
119. TÉCSI JOÓ ISTVÁN: Tiszteletes Pankotai Ferencz uramnak (1650)
Elsőben e' könyvet a' ki szedegette 316
120. TÉCSI JOÓ ISTVÁN: A' keresztyén olvasónak (1650)
Vagyoné szivedben forro szomorúság 316
121. In lugubres exeqvias generosi domini Francisci Jármi (1651)
Emlekezel^ ember az utolso napra 317
122. SZATHMÁRI ÖTVÖS ISTVÁN: Ez jeles könyvnek mivoltát, es forditojának kegyes
induláttyát jol meg fontolván iram ezeket (1651)
Mik vagyunk? bujdosok, mig élünk világban 320
123. APÁCZÁI CSERE JÁNOS: Magyar hiveknek meg szollétatások (1652)
Lámpást s-fáklyákot törvény ki adásakor Isten 321
124. APÁCZAI CSERE JÁNOS: [A „Magyar Encyclopaedia" versbetétje] (1653)
Lát az elö, mozdit szemet a' más, harmada kostol 322
125. SERPILIUS SÁMUEL: Szivbéli ohaitás (1652)
Ő Fölséges Ur Isten, ez Uy házasokat 322
126. ZASZKALICZKY ANDRÁS
Az Zygia öszoe köti az oltárnál (1652) 322
127. ZASZKALICZKY ANDRÁS
A Mit csendes és békességes időben (1678) 323
128. MALOMFALVAY GERGELY: [A „Belsö-képpen indító tudomány" verses részletei] (1653)
a) Ekes tekéntetem es nemes nemzetem 323
b) Istentől áldottim V Szerehnes fiaim 324
c) Örökké-valóság; örökké-valóság 325
129. MALOMFALVAY GERGELY: [A ,,Halottas predikatzjo" versbetétje] (1654)
Az szegények házát, s' koldusok szállását 327
130.[Enek Lupu vajdáról] (1653)
Készülettel az Ojtozon 327
131. Lupulj uajdanak romlasarol (1653)
Geonvörüsegesbet föld kereksegeben nem talaltam eltemben 340
132. UPORI ISTVÁN
En edes rokonim, szerelmes feleim (1654) 342
133. Szentseges romai birodalomnak halála, s negiedik Ferdinánd kiralinak emlekezeti
keserves holtanak (1654)
Sírjatok, eghek, teli faidalommal 343
134. KÉRY SÁMUEL: [A „.Keresztyen Seneca" verses részletei] (1654)
a) Bársony színben, fékezetten, szárnyos lábbal nyargallyon 344
b) Zugásival serkentett-fel 344
135. BEREGHI M. JÁNOS: Oda elegiaca (1654)
Landresnek mikoron néhai tündöklő tselédgyét 345
136. Pasquillus (1655)
Magyarok, jámborok, szómat meg halljátok 346
137. [Kolozsvár siralmai] (1655)
Jo hírekkel s nagy értekkel szépen fénlö Kolosvár 349
138. Alia (1655)
Jaj szegény hazánknak iszonyú romlása 352
139. Csiszár Gergely csúfos tragediaja (1655)
Alhatatlansagat az vak szerencsenek 355
140. Elogivm X. Ferdinando III. (1655)
Regi Aegyptusnak, s' ím az Oedipusnak 357
141. Strophae ualedicatoriae (1655)
Fenyes bodoghsagnak dücsyosseges hellye 358
142. Tekintetes es nemzetes Bethlen Mihály uram temetesere es halaiara (1656)
Oh gyorson valtozo világ 361
143. KÖVESDI PÁL
144. GÜNTHER ANDRÁSZ mennyei szent adományban (1656) 365
Mikképen Istennek az ember szolgát tészen (1656) 365
145. Magiarsag, romlott ág (1656) 365
146. PAPAI BOKSÁTI FERENC: Valtozasa az néhai tekémetes 'és nagyságos holdon
emlekezetu Rakoci Stgmondnak (1656)
Citherákkal pengő rendelt szép versei 366
147. Cantio aszoniok nevenek diczereti (1656)
Quod koczis et darabant et quicquid katona possunt 376
148. [A ,,Jesvita páterek titkai" verses részletei] (J657)
a) Vetkeztesd-le Szent Ferenczet rongyos csnklyájából 379
b) Az Aszonyoe Jesuitak Társaivá lévén 380
149. Cantjo votjva celsjssjmj principis Georgij Rakóczj (1657)
Regi hatalmú s' gazdagh irgalmu 380
150. Sequitur confessio principis facta in Polonia (1657)
Régi keöz mondás az magyaroknál 381
151. Cantio de Rákóczi (1657)
Elődben allottam hadnak feiedelme 383
152. Igen szép siralmas ének (1657)
Magassagyban ülo kiraj, mit haragvszol 387
153. Magyarok ezt látván, csak el álmélkodván (1657) 388
154. Alia pulchra (1657)
Sürii köny hullassa! sir mar Erdély ország 390
155. FELVINCZI ZSIGMOND
Kemeny János urahoz hűsegert (1657 -59) 391
156. Tat a rok rabsagaban esteknek keserves enekek (1657 - 59)
Ur Jsten, te hozzad regulta kiáltunk 392
157. Versek az el irt var megy ekrül (1658)
Az el irt varmegyek egymás közt sibógnak 400
158/1. Cantio alia (1657)
Meny el édes szolgám 402
158/11. Kemény János éneke
Menny el édes szolgám 403
158/111. Mas
Siralom pataka 405
159. Naenia in exequias generosi Sigismundi Tlioroczkay (1658)
Embernek elete hirtelen mulandó 407
160. Miért hagy ál el Vr Jsten (1658) 410
161 .[Vitéz Kádár Istvánnak históriája] (1658)
Szörnyű nagy romlásra készült Pannónia 411
162. [Az illye falvi veszedelem] (1658)
Isszonyu hazánk romlása 416
163. TÉCSÍ JOÓ MIKLÓS: Intése az kegyes léleknek, ez jeles munkanak olvasasara
(1658)
Bujdoso migh lészesz ember ez világban 423
164. GRAFF GÁSPÁR
O Kedves Böltseségh! Te érted szokott menni (1658)
165. FAUTOR MÁRKUS
Nehéz a'tanúság a'ki rest akar lenni (1658)
166. HESTERT PETELEY DÁNIEL
Ki bízvást akarja az ékes böltsességet (1658) 424
167. JOHANNES C. D.: De via verae foelicitatis, ejusque interprete (1658)
A' Szent írást ki akarod érteni 424
168. ROSNYAI JÁNOS: Typographus ad lectorem (1658)
Olvasod e' Könyvet? Meg-lásd hamar altalis olvasd 425
169 Nem Visác el-hidgyed, Világ fiainál (1658)
170/i. A bor éhiz a felliebb való méltóságért és annak ell nyereseért egymás kozott pantolódnak (1658) 497
Nagy keöltséghü vendéghségh egykor keszittetuen
170/11. Az bor és viz keözeött nagyobb méltóságáért való vetekedés
Nagy gazdagh vendégségh edgykor készéttetvén 434
171. Fidelitas nonnullorum (1659)
Mala est militia, szűnelkül s may nélkül 441
172. NADÁNYX MIHÁLY: Véghsö utómra készuluén jrám ez néhánj verseket az fogharasj varban fohászkodván Istenemhez (1659)
Mennjej felséghnek, földj sok rendeknek 442
173. GUTTOVIENI JÓZSEF: Aerostichum III. (1659)
Legyetek vigak Magyarok 446
174/1. [Brevis ethica] (1660)
Istent féld Ne beszélld Másnak titkodat 447
174/XI. Boldog élet regulái
Istent féld, ne beszéld másnak titkodat 448
175. SZENTI VÁNYI MÁRKOS DÁNIEL: Gratiarum actio (1660)
Ez világban éltünk njavalás mi nekünk, allapotunk fogjandó 451
176. Elogium illustrissimi atque celsissimi Transsylvaniae principis Georgii Rakotzi
seeundi (1660)
Jajjal, siralommal fel öltözött haza 454
177. KEGLEVICH MIKLÓS
Chak te benned vagion minden remensegem (1660) 459
178. Görgény alat a vár oldalában el temetetet néhai Barcsai Gasparnak temetesi kövire
iratatot versek (1660)
Ritka igasság, sok hamisság ez vilagban 460
179. Az másik kövön (1660)
Jajra fordult, bura tódult hitván világ 460
180/1. A Rákotzi György éneke (1661)
Siralmas panaszszát halgasd meg, Ur Isten, szegény Magyar országnak 461
180/11. Rakoczj Gyorgyrülly
Siralmass panaszat halgasd megh, Ur Isten, szegény magyar nemzetnek 463
181. [Rákóczi-eposz]
Mikor gyermekségből kivetkeztem volna 464
KELTEZETLEN DARABOK
182. Az en fejemnek ollyan allapotya 487
183. Boldogtalan vagiok, mert kinaim nagiok 487
184. Az tiszta szivekről való versek
Ur Isten, ki szoktad az igaz sziveket 488
185. Ma van Szent Balas napia 490
186. Mond szolgálatomat az egri basanak 491
187. Jmmár tóváb panaszomát 491
188. Boldog Isten, mely sok siralom hallatik 491
189. Áldom az Ur Istent mindenekben 492
190. Alia
Királyi szekben, fenlö es ragyogo éghben 492
191. Aszszony, tenger s-udvar három gonosz örvény 493
192. Cantio optima
Halhatatlansagnak, nagy irgalmassagnak győzhetetlen kjrallya 494
CZEREY JÁNOS ÉNEKES KÖNYVÉNEK KELTEZETLEN ÉNEKEI
193. Oh te halai, nilod nem keduez senkinek 497
194. Alya pro funere
Ez arniek uilagon semmi nincz allando 498
195. Alia
En szerelmes uram, kedues hutus tarsam 500
196. Rithmi funebres de uno iuveni se
Ez szomorú hellyen ielen leuö nepek 501
197. Pro funere de uno ignobili
Oh hirtelenseggel megh fuallot szellő 503
198. Sequitur de uno nobili domino
Ide gyűlt sokasag, gazdagok, szegyenek 505
199. Alia
Szerelmes leaniom, tolled el bucziuzom 507
200. Lessas funebris
Oh mely csudalatos Jsten rendelese 510
201. Versus de una muliere
Oh sík iegen épült te világi sátor 511
202. Ez szomorúsággá ide iöt nemzetim 512
203. Alia 512
En szerelmes anyam, ki vilagra hozal 513
204. Oh mely czudalatos Jsten rendelese 514
205. Nyomorúság alá vettettek mindenek 516
206. Alia
En fel nevekedet leanzo mint jarek 519
207. Alia cantio
Vas Pal, edes fiam, szivem vigassaga 521
208. De innocente
Kik most ielen uattok en temetessemen 522
209. No Istennek dolga, Jsten igy akarta 523
210. Alia de magnó
Oh hiruaszto kaszás, te sziguru halai 524
211. De senectute
Minden siralommal fel oltozot üdö 527
212. Versus de senectute
Világ allapottia im miként változik 529
213. Versus de puero
Szomorúságokkal fel oltozot halai 531
214. Versus de senectute
Siralommal tellyes, megh hiruaszto halai 532
215. Versus
Oh te rettenetes, el kerulhetetlen 534
216. Szerelmes gyermekem, tollem vart 536
217. Halandó emberek, ki uilagban eltek 536
218. Elsőbben en edes atiam, Orbán Gergely 537
219. Az király ember midőn eö kertiben 538
KALENDÁRIUMI VERSEK
220 .[Az 1630-ra szóló csepregi kalendárium versei]
Förödgyél gyakran, távoztass vérkiboczátást 543
221. [Az 1631-re szóló kolozsvári kalendárium versei]
Hogy ha fénlik Vintze, borral telik pintze 545
222. [Az 1632-re szóló kolozsvári kalendárium versei]
Io bor borsos etek légyen most á te barátod 546
223. [Az 1633-ra szóló kolozsvári kalendárium versei]
Hév pecsenyével élek, s-borsos gyömbéres étellel 547
224. [Az 1634-re szóló bécsi kalendárium versei]
Boldog Aszszony hava mint hogy hideg 548
225. Az 1631-re szóló kolozsvári kalendárium versei
Ez hóban meg od magad az tobzodástol 550
226. [Az 1639-re .szóló bécsi kalendárium versei]
Ez első hónapba eret ne vágás 551
221. [Az 1639. évi bécsi kalendárium versbetetei]
a) Jó kezdetnek jó a' vége 553
Oh irigy szerenche, erös s jámbor emberekre
a) Ez esztendőben Saturnus regnál az égben 553
b) Oh irigy szerenche, erös s jámbor emberekre 553
c) Ez esztendőben Saturnus regnál az egben 553
d) Félénk embert a' had ieszt 553
e) A' kik a' hadat követik 554
f) Hala Istennek 554
228 [Az 1639-re szóló lőcsei kalendárium versei]
Orvosolni most jó és vért botsátani 554
229 Szántó embernek vetésben való regulája
Szent Egyeddel vess gabonát 555
230. [Az 1641. évi bécsi kalendárium versbetétje]
Az Alexánder Thébást el rontotta 556
231. Az holnapokra való versek
Bűntől távozzál, az sok bor italba ne bízzál 556
232. [Az 1642-re szóló lőcsei kalendárium versei]
Feredgy, kicsint igyál, ne bocsásd véredet 557
233. [Az 1642. évi bécsi kalendárium versbetétje]
Júpiter uralkodik ez esztendőben 558
234. [Az 1649. évi lőcsei kalendárium versbetétje]
Immár téged, oh te hamis világ, elhaalak 559
235. [Az 1650-re szóló bécsi kalendárium versei]
Förödgyell, kevesset igyál, ne boczasd véredet 559
236. Erek vagasarol
Az ki Eret akar vágatni 560
237. [Az 1652. évi bécsi kalendárium versbetétje]
Az tél hegyet, völgyet houal már bé födöz 561
238. [Az 1655-re szóló váradi kalendárium versei]
Orvoslani most jó s'vért-is botsátani 561
239. [Az 1656. évi váradi kalendárium versbetétje]
Nincs oly üstökös csillagzás 562
240. [Az 165S. évi nagyszombati kalendárium versbetétje]
Pünkösd kevés hűvössége 562
241. [Az 1658-ixt szóló váradi kalendárium versei]
Tested jo borral gyomrod vad hússal elegitsd 563
242. [Az 1660-ni szóló sárospataki kalendárium versei]
Fogj madarat, vidrát, bár rajtam vedd-meg az árrát 563
JEGYZETEK
Bevezetés 567
Laskai János 568
Kismarjai Veszelin Pál 576
Madarász Márton 579
Kassai András 586
Körösi Radó István 591
Köröspataki B. János 594
Oroszhegyi Mihály 598
1630-1660 600
Keltezetlen darabok 741
Czerey János énekeskönyvének keltezetlen énekei 745
Kalendáriumi versek 753
JEGYZÉKEK, MUTATÓK
A képek jegyzéke 761
A rövidítések jegyzéke 762
A kezdősorok mutatója 764
Névmutató 769